Usluge - 521424-2019

05/11/2019    S213

Luksemburg-Luxembourg: Nabava financijskih podataka, podataka o zapošljavanju i vlasništvu te povezanih podataka o poduzećima

2019/S 213-521424

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU LUXEMBOURG
Poštanski broj: 2920
Država: Luksemburg
E-pošta: ESTAT-CALLS-FOR-TENDER-DIRECTORATES-A-B@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/eurostat
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1047
Država: Belgija
E-pošta: ESTAT-CALLS-FOR-TENDER-DIRECTORATES-A-B@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.europarl.europa.eu
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski revizorski sud
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU LUXEMBOURG
Poštanski broj: 1615
Država: Luksemburg
E-pošta: ESTAT-CALLS-FOR-TENDER-DIRECTORATES-A-B@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://eca.europa.eu
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1047
Država: Belgija
E-pošta: ESTAT-CALLS-FOR-TENDER-DIRECTORATES-A-B@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.appf.europa.eu/appf/en/authority
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ured europskog javnog tužitelja
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU LUXEMBOURG
Poštanski broj: 2920
Država: Luksemburg
E-pošta: ESTAT-CALLS-FOR-TENDER-DIRECTORATES-A-B@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/networks-and-bodies-supporting-judicial-cooperation/european-public-prosecutors-office_en
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: ESTAT-CALLS-FOR-TENDER-DIRECTORATES-A-B@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://eacea.ec.europa.eu
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1210
Država: Belgija
E-pošta: ESTAT-CALLS-FOR-TENDER-DIRECTORATES-A-B@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/eurostat
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za kemikalije
Mjesto: Helsinki
NUTS kod: FI1B Helsinki-Uusimaa
Poštanski broj: FI-00121
Država: Finska
E-pošta: ESTAT-CALLS-FOR-TENDER-DIRECTORATES-A-B@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://echa.europa.eu/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija za europski GNSS
Mjesto: Prague
NUTS kod: CZ01 Praha
Poštanski broj: 17000
Država: Češka
E-pošta: ESTAT-CALLS-FOR-TENDER-DIRECTORATES-A-B@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.gsa.europa.eu
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1210
Država: Belgija
E-pošta: ESTAT-CALLS-FOR-TENDER-DIRECTORATES-A-B@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://erc.europa.eu/about-erc/erc-executive-agency-ercea
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Izvršna agencija za inovacije i mreže
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: ESTAT-CALLS-FOR-TENDER-DIRECTORATES-A-B@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/inea/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Izvršna agencija za istraživanje
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: ESTAT-CALLS-FOR-TENDER-DIRECTORATES-A-B@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/research-executive-agency_en
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5442
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5442
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Statistika

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava financijskih podataka, podataka o zapošljavanju i vlasništvu te povezanih podataka o poduzećima

Referentni broj: ESTAT/B/2019/019
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72320000 Usluge podatkovne baze
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ovim su pozivom na nadmetanje obuhvaćene aktivnosti u vezi s kupovinom vanjskih podataka te on sadrži 1 grupu „Nabava financijskih podataka, podataka o zapošljavanju i vlasništvu te povezanih podataka o poduzećima”.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 17 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79330000 Statističke usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU LUXEMBOURG
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori izvoditelja.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava financijskih podataka, podataka o zapošljavanju i vlasništvu te povezanih podataka o poduzećima.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 17 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Europski statistički program od 2013. do 2020.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 13/12/2019
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 12 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 19/12/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Eurostat, 5, rue Alphonse Weicker, Office BECH B4/444, L-2920 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati najviše 2 predstavnika po ponuditelju.

Poduzeća koja žele nazočiti otvaranju moraju priopćiti svoju namjeru e-poštom najmanje 48 sati unaprijed. Svi detalji o sadržaju i postupku obavijesti objašnjeni su u odjeljku 4.3.2. tehničkih specifikacija.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
29/10/2019