Služby - 521424-2019

05/11/2019    S213

Luxembursko-Luxemburg: Získanie finančných údajov, údajov o zamestnanosti, vlastníctve a súvisiacich údajov o spoločnostiach

2019/S 213-521424

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: 2920
Štát: Luxembursko
E-mail: ESTAT-CALLS-FOR-TENDER-DIRECTORATES-A-B@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/eurostat
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
E-mail: ESTAT-CALLS-FOR-TENDER-DIRECTORATES-A-B@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.europarl.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky dvor audítorov
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: 1615
Štát: Luxembursko
E-mail: ESTAT-CALLS-FOR-TENDER-DIRECTORATES-A-B@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://eca.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
E-mail: ESTAT-CALLS-FOR-TENDER-DIRECTORATES-A-B@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.appf.europa.eu/appf/en/authority
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska prokuratúra
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: 2920
Štát: Luxembursko
E-mail: ESTAT-CALLS-FOR-TENDER-DIRECTORATES-A-B@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/networks-and-bodies-supporting-judicial-cooperation/european-public-prosecutors-office_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: ESTAT-CALLS-FOR-TENDER-DIRECTORATES-A-B@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://eacea.ec.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1210
Štát: Belgicko
E-mail: ESTAT-CALLS-FOR-TENDER-DIRECTORATES-A-B@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/eurostat
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska chemická agentúra
Mesto/obec: Helsinki
Kód NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
PSČ: FI-00121
Štát: Fínsko
E-mail: ESTAT-CALLS-FOR-TENDER-DIRECTORATES-A-B@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://echa.europa.eu/
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)
Mesto/obec: Prague
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 17000
Štát: Česko
E-mail: ESTAT-CALLS-FOR-TENDER-DIRECTORATES-A-B@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.gsa.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1210
Štát: Belgicko
E-mail: ESTAT-CALLS-FOR-TENDER-DIRECTORATES-A-B@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://erc.europa.eu/about-erc/erc-executive-agency-ercea
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Výkonná agentúra pre inovácie a siete
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: ESTAT-CALLS-FOR-TENDER-DIRECTORATES-A-B@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/inea/
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Výkonná agentúra pre výskum
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: ESTAT-CALLS-FOR-TENDER-DIRECTORATES-A-B@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/research-executive-agency_en
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5442
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5442
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: štatistika

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Získanie finančných údajov, údajov o zamestnanosti, vlastníctve a súvisiacich údajov o spoločnostiach

Referenčné číslo: ESTAT/B/2019/019
II.1.2)Hlavný kód CPV
72320000 Databázové služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Táto výzva na predkladanie ponúk sa týka činností súvisiacich s nákupom externých údajov a pozostáva z jedinej časti „Získanie finančných údajov, údajov o zamestnanosti, vlastníctve a súvisiacich údajov o spoločnostiach“.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 17 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79330000 Štatistické služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Priestory dodávateľa.

II.2.4)Opis obstarávania:

Získanie finančných údajov, údajov o zamestnanosti, vlastníctve a súvisiacich údajov o spoločnostiach.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 17 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Európsky štatistický program na obdobie rokov 2013 – 2020

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 13/12/2019
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 19/12/2019
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Eurostat, 5, rue Alphonse Weicker, Office BECH B4/444, L-2920 Luxembourg, LUXEMBURSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania obálok sa môžu zúčastniť maximálne 2 zástupcovia za každého uchádzača.

Žiadame spoločnosti, ktoré majú záujem o účasť, aby svoj záujem oznámili e-mailom aspoň 48 hodín vopred. Všetky podrobnosti o obsahu a postupe oznámenia sú vysvetlené v časti 4.3.2) technických špecifikácií.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
29/10/2019