Dienstleistungen - 52148-2020

03/02/2020    S23

Slovensko-Bratislava: Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa železníc a iných zariadení

2020/S 023-052148

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania – vybrané odvetvia

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/25/EÚ

Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35914939
Poštová adresa: Rožňavská 1
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK0 SLOVENSKO
PSČ: 832 72
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Maceková
E-mail: macekova.gabriela@slovakrail.sk
Telefón: +421 220293008

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.slovakrail.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9090

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.6)Hlavná činnosť
Služby železničnej dopravy

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou

Referenčné číslo: 1292-5197/2020-SeON
II.1.2)Hlavný kód CPV
50220000 Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa železníc a iných zariadení
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky sú opravy dvojkolesí osobných vozňov a dvojkolesí hnacích koľajových vozidiel (ďalej len OV a HKV) v zmysle platných právnych predpisov a v zhode s príslušnými vyhláškami UIC, technickými normami EN, STN, TNŽ,smernicami a normami pre opravy koľajových vozidiel. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorila časť B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50222000 Opravy a údržba vozňov
50220000 Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa železníc a iných zariadení
50221100 Opravy a údržba prevodoviek lokomotív
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 SLOVENSKO
II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky sú opravy dvojkolesí osobných vozňov a dvojkolesí hnacích koľajových vozidiel (ďalej len OV a HKV) v zmysle platných právnych predpisov a v zhode s príslušnými vyhláškami UIC, technickými normami EN, STN, TNŽ,smernicami a normami pre opravy koľajových vozidiel. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorila časť B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Celková doba trvania opravy / Relatívna váha: 5
Cena - Relatívna váha: 95
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 233-572726
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme pravidelného informatívneho oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 17
Názov:

Oprava dvojkolesí pre HKV radu 381

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Obstarávateľ vyhlásil verejnú súťaž na predmet zákazky s názvom Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené v dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie zo dňa 3.12.2019 pod označením 2019/S 233-572726 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 247/2019 zo dňa 4.12.2019 pod značením 34706-MSS.

Obstarávateľ v súlade s § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) ruší použitý postup obstarávania 17.časti predmetnej zákazky nakoľko sa pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

Odôvodnenie:

Zákazka je rozdelená na 25 častí. V priebehu verejného obstarávania vznikla potreba zrušenia 17.časti predmetu zákazky s názvom Oprava dvojkolesí pre HKV radu 381 z dôvodu, že obstarávateľ nie je technicky vybavený pristaviť dvojkolesia s prevodovkou hnacích koľajových vozidiel radu 381 na opravu.

Obstarávateľ nebude realizovať opätovné obstarávanie na pôvodný predmet tejto časti zákazky.

Nejedná sa o zelené verejné obstarávanie, ani o obstarávanie inovácií, ani o obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Sú uvedené v § 163 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
29/01/2020