Werken - 521594-2019

05/11/2019    S213

Oostenrijk-Bregenz: Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

2019/S 213-521594

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Land Vorarlberg
Nationaal identificatienummer: 9110003419431
Postadres: Römerstraße 15
Plaats: Bregenz
NUTS-code: AT342 Rheintal-Bodenseegebiet
Postcode: 6900
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Amt der Vorarlberg Landesregierung, Abt. Hochbau und Gebäudewirtschaft (VIIc)
E-mail: hochbau@vorarlberg.at
Telefoon: +43 557451146005
Fax: +43 5574511946095
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vorarlberg.at
Adres van het kopersprofiel: http://bekanntmachungen.vorarlberg.at
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://bekanntmachungen.vorarlberg.at/Detail/73369
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://bekanntmachungen.vorarlberg.at/Detail/73369
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lüftungsinstallationsarbeiten – Landesberufsschule 2, Dornbirn – Zubau und Erweiterung

Referentienummer: 19.0882.01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Lüftungsinstallationsarbeiten – Landesberufsschule 2, Dornbirn – Zubau und Erweiterung.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT342 Rheintal-Bodenseegebiet
Voornaamste plaats van uitvoering:

Landesberufsschule 2

Eisplatzgasse 5

6850 Dornbirn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lüftungsinstallationsarbeiten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 06/07/2020
Einde: 03/09/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1) Beglaubigte Abschrift des Berufs- und Handelsregisters des Herkunftslandes des Unternehmers oder die dort vorgesehene Bescheinigung oder eidesstattliche Erklärung;

2) Letztgültige Kontoauszug der zuständigen Sozialversicherungsanstalt oder gleichwertige Dokumente des Herkunftslandes des Unternehmers;

3) Letztgültige Lastschriftenanzeige der zuständigen Finanzbehörde oder gleichwertige Dokumente des Herkunftslandes des Unternehmers.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Gemäß Auftragsunterlagen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 136-334234
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/11/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/11/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abt. Hochbau und Gebäudewirtschaft (VIIc)

Widnau 12

6800 Feldkirch (Zimmer 409, 4. OG)

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Die Bieter und ihre Bevollmächtigten sind nicht berechtigt an der Öffnung der Angebote teilzunehmen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Landesverwaltungsgericht Vorarlberg
Postadres: Landwehrstraße 1
Plaats: Bregenz
Postcode: 6900
Land: Oostenrijk
E-mail: post@lvwg-vorarlberg.at
Telefoon: +43 5574484420
Fax: +43 55744844260195
Internetadres: www.lvwg-vorarlberg.at
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Siehe Punkt VI.4.1).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/11/2019