Services - 52165-2017

10/02/2017    S29    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Łódź: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2017/S 029-052165

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Województwo Łódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
ul. Sienkiewicza 3
Łódź
90-113
Polska
Tel.: +48 426162271
E-mail: h.prokopek@zdw.lodz.pl
Faks: +48 426162290
Kod NUTS: PL11

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdw.lodz.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdw.lodz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi w imieniu samorządu województwa łódzkiego

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484”.

Numer referencyjny: DZ.342.3.2017
II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakres usługi obejmuje:

a) zamówienie podstawowe – Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484”

b) opcji – pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL11
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo łódzkie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie podstawowe

Zakres opracowań projektowych obejmuje wschodnią obwodnicę Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484 w wariancie III (niebieski) o długości 8,120 km.

W ramach zamówienia należy wykonać wielobranżowe opracowanie projektowe pozwalające na wykonanie wszystkich robót budowlanych niezbędnych dla prawidłowej realizacji budowy wschodniej obwodnicy Bełchatowa.

Opcja

1) Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 Prawa zamówień publicznych przewiduje prawo opcji.

Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego. O konieczności objęcia nadzorem autorskim realizacji inwestycji Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części nadzoru autorskiego (prawo opcji).

2) Nadzór autorski zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 20 ust. 1 w szczególności obejmuje:

a) stwierdzanie zgodności realizacji z projektem w toku realizacji robót budowlanych,

b) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

c) wyjaśnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wątpliwości Zamawiającego powstałych w toku realizacji,

d) udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze inwestycji.

3) Wykonawca zobowiązuje się do delegowania na budowę lub innych czynności swoich upoważnionych przedstawicieli na wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia wezwania. Zamawiający nie będzie opłacał pobytów Wykonawcy na budowie dokonywanych bez jego wezwania.

4) Jednorazowy pobyt na budowie uwzględnia:

— przygotowanie materiału do pełnienia nadzoru,

— czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowę i z powrotem,

— czas pobytu na budowie w jednym dniu,

— załatwianie spraw związanych z nadzorem po powrocie,

— koszt prac projektowych wynikających z pobytu na budowie.

INFORMACJA o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 182 700 PLN netto zgodnie z zakresem opisanym wyżej. Zamawiający może udzielić zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w zakresie związanym z tym zamówieniem, gdy będzie posiadał niezbędne środki finansowe.

Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, zgodnie z art. 36a ust. 2:

Zamawiający nie zastrzega do osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:

projekt budowlany wraz z materiałami niezbędnymi do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – 31.1.2018;

projekt wykonawczy oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji – 29.6.2018;

przedmiot zamówienia opcji – pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji drogowej – rozpoczęcie nadzoru przewidziane jest na lata 2021 – 2023. Termin świadczenia usługi nadzoru autorskiego zostanie dostosowany odpowiednio do terminu realizacji robót budowlanych.

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury tzw. „odwróconej” zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/06/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zgodnie z pkt II.2.4.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 18 200 PLN.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie poniższe kryteria:

1 cena 60 %

2 długość okresu rękojmi 20 %

3 doświadczenie projektanta w specjalności inżynieryjnej drogowej w okresie ostatnich 5 lat 20 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

[1]. Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie wykonawcy umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:

Wykonawca zdolny do wykonania udzielanego zamówienia, to taki który wykaże, że zrealizował należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie:

1). co najmniej 2 projekty budowlane i wykonawcze, które obejmowały budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi klasy technicznej min. G o łącznej długości nie mniejszej niż 6,0 km z budową, rozbudową lub przebudową kanalizacji deszczowej (o długości min. 4 km),

2). co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy obejmujący budowę, przebudowę lub rozbudowę obiektu mostowego (np.: mostu, wiaduktu, estakady) na klasę obciążenia „A” wg PN-85/S-10030.

Doświadczenie określone w pkt 2 Wykonawca może wykazać w ramach zadania określonego w pkt 1. Wykazując jednoczesne spełnianie warunku 1) i 2) w ramach jednego zadania Wykonawca musi uwzględnić wszystkie parametry wskazane w pkt 1) dla projektu drogowego i pkt 2) dla projektu mostowego.

Doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt [1] ppkt 1) i 2) musi spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie lub jeden Wykonawca łącznie.

[2]. Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

Wykonawca zdolny do wykonania udzielanego zamówienia, to taki który wykaże, że będzie dysponował osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych poniżej.

Osoby wskazane przez Wykonawcę muszą posiadać kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż określone poniżej:

a) projektant w branży drogowej – 1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, sporządziła (autor lub współautor) co najmniej 2 PB i PW budowy, rozbudowy lub przebudowy dróg klasy min. G o łącznej długości min. 6 km;

b) projektant w branży instalacyjnej – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, sporządziła (autor, współautor lub sprawdzający) co najmniej 2 PB i PW odwodnienia drogi dla budowy, rozbudowy lub przebudowy dróg;

c) projektant w branży inżynieryjnej – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, sporządziła (autor, współautor lub sprawdzający) co najmniej 2 PB i PW budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektu inżynierskiego na klasę obciążenia „A”.

Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016, poz. 65).

W przypadku zmiany osób, o których mowa wyżej w trakcie realizacji umowy, wymagane jest spełnienie warunku określonego w pkt [2].

Potencjał kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają wymagania określone w pkt [2].

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

[1] Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

[2] Wykonawca składa ww. oświadczenie w formie Jednolitego Dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016, tj. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

[3] Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

[4] Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie również do złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa powyżej w odniesieniu do podmiotów, na których zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

[5] Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

[6] Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

dokumenty określone w § 5 pkt 1-6 i 9, 10 Rozporządz. Min. Rozwoju z 26.7.2016 (Dz.U. 2016 poz. 1126).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/03/2017
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/03/2017
Czas lokalny: 13:15
Miejsce:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 12-23 uPzp oraz w art.24 ust.5 ust. 1, 2, 4, 8 uPzp.

2. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art.24 ust. 7 uPzp.

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w par. 5 pkt 1-6, 9 Rozporządz. Min. Rozwoju z 26.7.2016 (Dz.U. 2016 poz. 1126).

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w pkt 1 i 2.

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w ww. Rozporządz.:

1) w § 5 pkt 1 – składa informację z odp. rejestru albo, w przypadku jego braku, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp;

2) § 5 pkt 2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 4 ww. Rozporządz., składa dokument, o którym mowa w pkt 8 ppkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/02/2017