TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Bygge og anlæg - 521807-2022

Submission deadline has been amended by:  598900-2022
23/09/2022    S184

Danmark-Esbjerg: Anlægsarbejde: tilkørselsramper

2022/S 184-521807

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Havn
CVR-nummer: 48233511
Postadresse: Hulvejen 1
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 6700
Land: Danmark
E-mail: dinp@sweco.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/186688490.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.sweco.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/186688490.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/186688490.aspx
I.6)Hovedaktivitet
Havnerelaterede aktiviteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

ESBJERG HAVN - FUNKTIONSUDBUD - RAMPE - LIBRA KAJ

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45233227 Anlægsarbejde: tilkørselsramper
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projektet der benævnes Funktionsudbud, Rampe, Librakaj, er en del af et større projekt benævt Østhavn, Etape 4.2. Hele projektet omhandler etableringen af en ny kaj, benævnt Scorpiuskaj, samt etableringen af en ny bevægelig rampe ved Libra kaj.

Nærværende entreprise omhandler alene arbejderne ifm. etableringen af en ny rampeved Libra kaj. 

Projektet er beliggende på Esbjerg Havns sydlige del, med tilkørsel fra Zodiakvej.

Tryk her https://permalink.mercell.com/186688490.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34953000 Tilkørselsramper
34953100 Færgeramper
45241000 Arbejder i forbindelse med anlæg af havn
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Totalentreprisen indeholder design, produktion, levering og montering af en bevægelig rampe til Librakaj. Til rampen levers teknikhus til styring af denne samt oplæring af personale til betjening af rampen samt efterfølgende serviceaftale.

Entrepriseform

Arbejdet udbydes som et funktionsudbud i totalentreprise og entreprisen betragtes som et bygge- og anlægsarbejde.

Under entreprisen hører samtlige ydelser, biydelser, arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige og konditionsmæssige færdiggørelse af entreprisen i henhold til de krav, der fremgår af det samlede udbudsmateriale - også de arbejder der ikke måtte være beskrevet i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Udførelse og tekniske specifikationer; herunder design, metodebeskrivelse og tekniske specifikationer / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Referencer fra lign. opgaver / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 14/11/2022
Slut: 09/06/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/10/2022
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/10/2022
Tidspunkt: 08:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal ifm. afgivelsen af sit tilbud udfylde ESPD. Dette er en egenerklæring om tilbudsgivers opfyldelse af ordregivers krav til økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig kapacitet, samt at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 134a-137, jf. § 10 i forsyningsvirksomhedsbekendtgørelsen.

Obligatoriske udelukkelsesgrunde i henhold til udbudslovens § 135 omfatter tilbudsgivere med endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for deltagelse i en kriminel organisation,

bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme samt børnearbejde eller andre former for menneskehandel. Ligeledes hvis en person

dømt for sådanne forhold eller vedtaget bødeforlæg er medlem af tilbudsgivers bestyrelse, direktion, tilsynsråd eller er beføjet til at repræsentere, kontrollere eller træffe

beslutninger i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Disse udelukkelsesgrunde gælder i fire år fra dommen eller bødeforlægget. De obligatoriske udelukkelsesgrunde omfatter også en tilbudsgiver, som har ubetalt forfalden gæld til det offentlige på kr. 100.000 eller derover.

Obligatoriske udelukkelsesgrunde i henhold til udbudslovens § 136 omfatter, at ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver i forhold til dette udbud kan påvise, at en interessekonflikt eller en konkurrencefordrejning ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger, eller at tilbudsgiver har afgivet groft urigtige oplysninger i tilbudsgiverens dokumentation.

Ordregiver vil ligeledes udelukke en tilbudsgiver, som er erklæret konkurs eller under insolvens eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet, eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i den nationale lovgivning, hvor tilbudsgiver er hjemmehørende jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

Ordregiver skal gøre opmærksom på, at der i henhold til Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, ifølge artikel 5k gælder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske selskaber og russisk kontrollerede selskaber mv.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/09/2022