Diensten - 521981-2018

27/11/2018    S228

Italië-Monza: Boeken, brochures en folders

2018/S 228-521981

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincia di Monza e della Brianza
Postadres: Via Grigna 13
Plaats: Monza
NUTS-code: ITC4D Monza e della Brianza
Postcode: 20900
Land: Italië
Contactpersoon: Di Lucchio Federico
E-mail: cuc@provincia.mb.it
Telefoon: +39 0399752519
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.provincia.mb.it
Adres van het kopersprofiel: www.provincia.mb.it
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.provincia.mb.it
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: www.arca.regione.lombardia.it
Postadres: Via Grigna 13
Plaats: Monza
Postcode: 20900
Land: Italië
Contactpersoon: Di Lucchio Federico
Telefoon: +39 0399752519
E-mail: cuc@provincia.mb.it
NUTS-code: ITC4C Milano
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.provincia.mb.it
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Affidamento della fornitura di libri tramite l’utilizzo di una piattaforma on-line di e-commerce per le biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Vimercatese — CIG 769073641E

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22100000 Boeken, brochures en folders
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Affidamento della fornitura di libri tramite l’utilizzo di una piattaforma on-line di e-commerce per le biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Vimercatese — CIG 769073641E

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 547 055.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC4D Monza e della Brianza
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comune di Vimercate

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Affidamento della fornitura di libri tramite l’utilizzo di una piattaforma on-line di e-commerce per le biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Vimercatese — CIG 769073641E

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 547 055.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ripetizione servizi analoghi

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/12/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/01/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

Monza

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunale Amministrativo Regionale
Plaats: Milano
Land: Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2018