Dienstleistungen - 52199-2020

03/02/2020    S23

Slovensko-Bratislava: Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa železníc a iných zariadení

2020/S 023-052199

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 233-572726)

Právny základ:
Smernica 2014/25/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35914939
Poštová adresa: Rožňavská
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK0 SLOVENSKO
PSČ: 832 72
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Maceková
E-mail: macekova.gabriela@slovakrail.sk
Telefón: +421 220293008
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.slovakrail.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9090

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou

Referenčné číslo: 1292-1610/2020-SeON
II.1.2)Hlavný kód CPV
50220000 Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa železníc a iných zariadení
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky sú opravy dvojkolesí osobných vozňov a dvojkolesí hnacích koľajových vozidiel (ďalej len OV a HKV) v zmysle platných právnych predpisov a v zhode s príslušnými vyhláškami UIC, technickými normami EN, STN, TNŽ, smernicami a normami pre opravy koľajových vozidiel. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
29/01/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 233-572726

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Namiesto:
Dátum: 31/01/2020
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 17/02/2020
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Namiesto:
Dátum: 31/01/2020
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 17/02/2020
Miestny čas: 11:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: