Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 522029-2021

Submission deadline has been amended by:  573995-2021
15/10/2021    S201

Poland-Krakow: Antiseptics and disinfectants

2021/S 201-522029

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
National registration number: 000288366
Postal address: ul. Garncarska 11
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 31-115
Country: Poland
Contact person: Joanna Warmińska
E-mail: zamowienia.publiczne@onkologia.krakow.pl
Telephone: +48 126348282
Fax: +48 124231565
Internet address(es):
Main address: www.onkologia.krakow.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.ogloszenia.propublico.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.e-propublico.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: instytut badawczy
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa preparatów do dezynfekcji

Reference number: ZP-271-51/21
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa preparatów do dezynfekcji szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa preparatów do dezynfekcji

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Magazyn w siedzibie Zamawiającego, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów do dezynfekcji zgodnie z załącznikiem nr 1a do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający zastrzega sobie w odniesieniu do wszystkich części postępowania możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na realizacji tożsamych dostaw objętych przedmiotem zamówienia podstawowego, w zakresie do 50% wartości brutto przedmiotu umowy o zamówienie publiczne - liczonej dla każdej z części przedmiotu umowy osobno.

2. Zamówienie w ramach prawa opcji zostanie zrealizowane przez Zamawiającego w terminie maksymalnie 12 miesięcy po zakończeniu pierwotnego terminu realizacji umowy o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem przypadku niewykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia i przedłużenia umowy na okres do 12 miesięcy lub wykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia podstawowego, określonego przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ - w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

3. Wykonanie prawa opcji następuje na podstawie zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej. Wykonanie prawa opcji nie stanowi zmiany umowy o zamówienie publiczne i nie wymaga dla swej ważności sporządzenia aneksu.

4. Zamawiający zastrzega, iż ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia nabywanego przez Zamawiającego w ramach prawa opcji nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego.

5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na zasadach określonych dla zamówienia podstawowego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).

6. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w tym roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowane zamówienie w ramach prawa opcji.

7. Szczegółowe uregulowania dotyczące prawa opcji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa preparatów do dezynfekcji

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Magazyn w siedzibie Zamawiającego, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów do dezynfekcji zgodnie z załącznikiem nr 1a do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający zastrzega sobie w odniesieniu do wszystkich części postępowania możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na realizacji tożsamych dostaw objętych przedmiotem zamówienia podstawowego, w zakresie do 50% wartości brutto przedmiotu umowy o zamówienie publiczne - liczonej dla każdej z części przedmiotu umowy osobno.

2. Zamówienie w ramach prawa opcji zostanie zrealizowane przez Zamawiającego w terminie maksymalnie 12 miesięcy po zakończeniu pierwotnego terminu realizacji umowy o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem przypadku niewykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia i przedłużenia umowy na okres do 12 miesięcy lub wykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia podstawowego, określonego przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ - w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

3. Wykonanie prawa opcji następuje na podstawie zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej. Wykonanie prawa opcji nie stanowi zmiany umowy o zamówienie publiczne i nie wymaga dla swej ważności sporządzenia aneksu.

4. Zamawiający zastrzega, iż ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia nabywanego przez Zamawiającego w ramach prawa opcji nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego.

5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na zasadach określonych dla zamówienia podstawowego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).

6. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w tym roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowane zamówienie w ramach prawa opcji.

7. Szczegółowe uregulowania dotyczące prawa opcji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa preparatów do dezynfekcji

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Magazyn w siedzibie Zamawiającego, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów do dezynfekcji zgodnie z załącznikiem nr 1a do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający zastrzega sobie w odniesieniu do wszystkich części postępowania możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na realizacji tożsamych dostaw objętych przedmiotem zamówienia podstawowego, w zakresie do 50% wartości brutto przedmiotu umowy o zamówienie publiczne - liczonej dla każdej z części przedmiotu umowy osobno.

2. Zamówienie w ramach prawa opcji zostanie zrealizowane przez Zamawiającego w terminie maksymalnie 12 miesięcy po zakończeniu pierwotnego terminu realizacji umowy o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem przypadku niewykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia i przedłużenia umowy na okres do 12 miesięcy lub wykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia podstawowego, określonego przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ - w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

3. Wykonanie prawa opcji następuje na podstawie zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej. Wykonanie prawa opcji nie stanowi zmiany umowy o zamówienie publiczne i nie wymaga dla swej ważności sporządzenia aneksu.

4. Zamawiający zastrzega, iż ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia nabywanego przez Zamawiającego w ramach prawa opcji nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego.

5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na zasadach określonych dla zamówienia podstawowego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).

6. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w tym roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowane zamówienie w ramach prawa opcji.

7. Szczegółowe uregulowania dotyczące prawa opcji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa preparatów do dezynfekcji

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Magazyn w siedzibie Zamawiającego, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów do dezynfekcji zgodnie z załącznikiem nr 1a do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający zastrzega sobie w odniesieniu do wszystkich części postępowania możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na realizacji tożsamych dostaw objętych przedmiotem zamówienia podstawowego, w zakresie do 50% wartości brutto przedmiotu umowy o zamówienie publiczne - liczonej dla każdej z części przedmiotu umowy osobno.

2. Zamówienie w ramach prawa opcji zostanie zrealizowane przez Zamawiającego w terminie maksymalnie 12 miesięcy po zakończeniu pierwotnego terminu realizacji umowy o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem przypadku niewykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia i przedłużenia umowy na okres do 12 miesięcy lub wykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia podstawowego, określonego przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ - w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

3. Wykonanie prawa opcji następuje na podstawie zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej. Wykonanie prawa opcji nie stanowi zmiany umowy o zamówienie publiczne i nie wymaga dla swej ważności sporządzenia aneksu.

4. Zamawiający zastrzega, iż ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia nabywanego przez Zamawiającego w ramach prawa opcji nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego.

5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na zasadach określonych dla zamówienia podstawowego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).

6. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w tym roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowane zamówienie w ramach prawa opcji.

7. Szczegółowe uregulowania dotyczące prawa opcji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa preparatów do dezynfekcji

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Magazyn w siedzibie Zamawiającego, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów do dezynfekcji zgodnie z załącznikiem nr 1a do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający zastrzega sobie w odniesieniu do wszystkich części postępowania możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na realizacji tożsamych dostaw objętych przedmiotem zamówienia podstawowego, w zakresie do 50% wartości brutto przedmiotu umowy o zamówienie publiczne - liczonej dla każdej z części przedmiotu umowy osobno.

2. Zamówienie w ramach prawa opcji zostanie zrealizowane przez Zamawiającego w terminie maksymalnie 12 miesięcy po zakończeniu pierwotnego terminu realizacji umowy o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem przypadku niewykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia i przedłużenia umowy na okres do 12 miesięcy lub wykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia podstawowego, określonego przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ - w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

3. Wykonanie prawa opcji następuje na podstawie zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej. Wykonanie prawa opcji nie stanowi zmiany umowy o zamówienie publiczne i nie wymaga dla swej ważności sporządzenia aneksu.

4. Zamawiający zastrzega, iż ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia nabywanego przez Zamawiającego w ramach prawa opcji nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego.

5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na zasadach określonych dla zamówienia podstawowego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).

6. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w tym roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowane zamówienie w ramach prawa opcji.

7. Szczegółowe uregulowania dotyczące prawa opcji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa preparatów do dezynfekcji

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Magazyn w siedzibie Zamawiającego, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów do dezynfekcji zgodnie z załącznikiem nr 1a do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający zastrzega sobie w odniesieniu do wszystkich części postępowania możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na realizacji tożsamych dostaw objętych przedmiotem zamówienia podstawowego, w zakresie do 50% wartości brutto przedmiotu umowy o zamówienie publiczne - liczonej dla każdej z części przedmiotu umowy osobno.

2. Zamówienie w ramach prawa opcji zostanie zrealizowane przez Zamawiającego w terminie maksymalnie 12 miesięcy po zakończeniu pierwotnego terminu realizacji umowy o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem przypadku niewykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia i przedłużenia umowy na okres do 12 miesięcy lub wykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia podstawowego, określonego przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ - w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

3. Wykonanie prawa opcji następuje na podstawie zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej. Wykonanie prawa opcji nie stanowi zmiany umowy o zamówienie publiczne i nie wymaga dla swej ważności sporządzenia aneksu.

4. Zamawiający zastrzega, iż ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia nabywanego przez Zamawiającego w ramach prawa opcji nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego.

5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na zasadach określonych dla zamówienia podstawowego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).

6. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w tym roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowane zamówienie w ramach prawa opcji.

7. Szczegółowe uregulowania dotyczące prawa opcji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa preparatów do dezynfekcji

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Magazyn w siedzibie Zamawiającego, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów do dezynfekcji zgodnie z załącznikiem nr 1a do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający zastrzega sobie w odniesieniu do wszystkich części postępowania możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na realizacji tożsamych dostaw objętych przedmiotem zamówienia podstawowego, w zakresie do 50% wartości brutto przedmiotu umowy o zamówienie publiczne - liczonej dla każdej z części przedmiotu umowy osobno.

2. Zamówienie w ramach prawa opcji zostanie zrealizowane przez Zamawiającego w terminie maksymalnie 12 miesięcy po zakończeniu pierwotnego terminu realizacji umowy o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem przypadku niewykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia i przedłużenia umowy na okres do 12 miesięcy lub wykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia podstawowego, określonego przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ - w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

3. Wykonanie prawa opcji następuje na podstawie zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej. Wykonanie prawa opcji nie stanowi zmiany umowy o zamówienie publiczne i nie wymaga dla swej ważności sporządzenia aneksu.

4. Zamawiający zastrzega, iż ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia nabywanego przez Zamawiającego w ramach prawa opcji nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego.

5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na zasadach określonych dla zamówienia podstawowego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).

6. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w tym roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowane zamówienie w ramach prawa opcji.

7. Szczegółowe uregulowania dotyczące prawa opcji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp.

Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Do oferty należy dołączyć: 1. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy. 2. Przedmiotowe środki dowodowe: Dotyczy części nr 1 poz. 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22: Badania potwierdzające działanie biobójcze oferowanego preparatu.

Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego: 1. jednolity europejski dokument zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ; 2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego; 3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego; 4. zaświadczenie z ZUS lub KRUS; 5. oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ; 6. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji – załącznik nr 5 do SWZ; Dotyczy podmiotów zagranicznych: 1. informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument; 2. dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone przez Zamawiającego we wzorze umowy – załączniku nr 3 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/11/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 09/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/11/2021
Local time: 11:30
Place:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy, działającej pod adresem: www.e-propublico.pl, zgodnie z instrukcją określoną w pkt 18 treści SWZ.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy, na karcie „Oferty/Załączniki”, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z upublicznieniem.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505–590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza, Biuro Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/10/2021