TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 522132-2022

23/09/2022    S184

Danmark-Valby: Transporttjenester (ikke affaldstransport)

2022/S 184-522132

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: MOVIA
CVR-nummer: 29896569
Postadresse: Gammel Køge Landevej 3
By: Valby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Brøgger Kock
E-mail: sbk@moviatrafik.dk
Telefon: +45 36131692
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7dd25fa3-9bff-491e-91e3-3f4b7c00f996/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7dd25fa3-9bff-491e-91e3-3f4b7c00f996/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7dd25fa3-9bff-491e-91e3-3f4b7c00f996/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7dd25fa3-9bff-491e-91e3-3f4b7c00f996/homepage
I.6)Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

FV12E - Udbud af Flextrafik Variabel

II.1.2)Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Der forventes at blive kørt ca. 1,3 mio. ture om året af den form for kørsel der udføres i Flextrafik.

For at kunne opretholde forsyningen af disse ydelser i spidsbelastningsperioder – og samtidig sikre en rentabel kollektiv trafik – anses det for værende nødvendigt at søge aftaler omfattende i alt max. 1500 vogne med hjemzone i Region Sjælland og max.1500 vogne med hjemzone i Region Hovedstaden til at sikre forsyningssikkerheden i den kommende kontraktperiode.

Den udbudte kørsel er variabel, hvilket betyder, at Movia ikke garanterer nogen fast mængde af kørsel til den enkelte operatør, der indgås kontrakt med.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der forventes at blive kørt ca. 1,3 mio. ture om året af den form for kørsel der udføres i Flextrafik.

For at kunne opretholde forsyningen af disse ydelser i spidsbelastningsperioder – og samtidig sikre en rentabel kollektiv trafik – anses det for værende nødvendigt at søge aftaler omfattende i alt max. 1500 vogne med hjemzone i Region Sjælland og max.1500 vogne med hjemzone i Region Hovedstaden til at sikre forsyningssikkerheden i den kommende kontraktperiode.

Den udbudte kørsel er variabel, hvilket betyder, at Movia ikke garanterer nogen fast mængde af kørsel til den enkelte operatør, der indgås kontrakt med.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2023
Slut: 29/02/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal være optaget i CVR-Registret

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ingen

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ingen

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Ved brug af underleverandører skal tilbudsgiver være opmærksom på kontraktens §8

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/10/2022
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 15/03/2023
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/10/2022
Tidspunkt: 14:01
Sted:

Trafikselskabet Movia

Gammel Køge Landevej 3

2500 Valby

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til åbning af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Informationsmøder:

Informationsmøderne er opdelt i møder for henholdsvis enkeltvogne og vogngrupper.

FV12E - Enkeltvogne - Fysisk møde hos Movia - mandag d. 3. oktober 2022 kl. 11:00 - 12:30

FV12E - Enkeltvogne - Onlinemøde - tirsdag d. 4. oktober 2022 kl. 11:30 - 12:30

FV12V - Vogngrupper - Fysisk møde hos Movia - d. 3. oktober 2022 kl. 13:30 - 15:00

FV12V - Vogngrupper - Onlinemøde - tirsdag d. 4. oktober 2022 kl. 13:30 - 14:30

Tilmelding til de fysiske møder er nødvendig og skal ske senest onsdag d. 28. september 2022, kl. 12:00 til operatorer@moviatrafik.dk

Antallet af deltagere på de fysiske møder vil være begrænset af lokalets kapacitet og tilmelding lukkes når der er tilmeldt 40 personer pr. møde.

Tilmelding til online møder er nødvendig og skal ske senest torsdag d. 29. september 2022, kl. 12:00 til operatorer@moviatrafik.dk. Efter tilmelding sendes et mødelink.

________________________________

Tilbudsgivere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens §§ 135-136 og § 137, stk. 1, nr. 1, og/eller 2 , er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138. Tilbudsgivere, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundene §§ 135-136 og § 137, stk. 1, nr. 1 og/eller 2 vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af tilbudsgiveren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er bagatelagtige, kan dog give anledning til at udelukke tilbudsgiveren.

_________________________________

Spørgsmål af teknisk art bedes rettet til:

ETHICS Support: +45 7022 7007

Åbningstid

Mandag - Fredag: 09:00 - 16:00

-------------------------------------------------------

Spørgsmål omkring udbudsmaterialet bedes rettet til:

Søren Brøgger Kock +45 36 13 16 92

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Efter klagenævnsloven § 7 skal klage over udbud eller beslutninger afholdt i henhold forsyningsdirektivet, der ikke er en klage over ikke at være prækvalificeret, skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter offentliggørelse af bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Andre klager skal være indgivet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt, jf. klagenævnslovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Efter klagenævnslovens § 6, stk. 4, skal klager, senest samtidig med indgivelse af klage over ordregiver til klagenævnet, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til klagenævnet.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/09/2022