Dostawy - 522164-2019

Submission deadline has been amended by:  609319-2019
05/11/2019    S213

Polska-Katowice: Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

2019/S 213-522164

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Katowice
Adres pocztowy: ul. Młyńska 4
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-098
Państwo: Polska
E-mail: bzp@katowice.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.katowice.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umkatowice.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://umkatowice.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem

Numer referencyjny: BZP.271.1.121.2019
II.1.2)Główny kod CPV
34996000 Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

I.Zamówienie polega na zaprojektowaniu, wdrożeniu oraz utrzymaniu Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem w obszarze całego miasta Katowice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają PKT 12 SIWZ, projekt umowy(zał. nr 3 do SIWZ), Szczegółowe Warunki Techniczne, Program Funkcjonalno-Użytkowy. II.Wymagania dot. zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podst. umowy o prace osób- art. 29 ust 3 a - zam. uzna warunek za spełniony gdy wykonawca na wezwanie zloży oświadczenie i dokumenty zgodne z opisem w pkt 12.6 SIWZ. III.Wymagania dotyczące projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (o których mowa w art. 29 ust. 5 i 6 ustawy wynikają z niżej wymienionego aktu prawa Unii Europejskiej Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - Tekst Konwencji opublikowany został w Dz. U. z dnia 25 października 2012 r., poz. 1169. Projektowanie winno być zgodne z ww. aktem prawa Unii Europejskiej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 58 240 429.17 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45316210 Instalowanie urządzeń kontroli ruchu drogowego
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
51610000 Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji
72240000 Usługi analizy systemu i programowania
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego
31321700 Kable sygnalizacyjne
34942000 Urządzenia sygnalizacyjne
34942100 Słupy sygnalizacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Katowice

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia podzielono na dwa etapy: ETAP I W zakresie zaprojektowania i wdrożenia Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem

ETAP II W zakresie utrzymania Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem.

Etap I obejmujący przedmiot zamówienia pn.:,,Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem", dotyczy wdrożenia Projektu ITS Katowice opartego o System Zarządzania Ruchem (SZR) usprawniającego ruch drogowy zarówno w segmencie transportu publicznego jaki indywidualnego, w szerokim zakresie w obszarze całego miasta Katowice PKT 12.I SIWZ. Etap II objęty prawem opcji opis. w pkt 13.II SIWZ dotyczy a) usługi utrzymania ITS w okresie 66 miesięcy od zakończenia etapu I. Utrzymanie obejmuje urządzenia sterowania ruchem drogowym zainstalowane na skrzyżowaniach opis w PFU, b) wsparcia operacyyjnego w postaci dedykowanego Specjalisty ITS w pierwszych 6 miesięcach okresu gwarancyjnego

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: ocena zaproponowanego systemu (OZS) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: poprawa warunków ruchu (PWR) / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 58 240 429.17 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje prawo opcji określone w części II pkt 13 ppkt 2) SIWZ.Prawo opcji dla etapu II obejmuje:

a) świadczenie usługi utrzymania Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem w okresie 66 miesięcy od zakończenia etapu I tj. wdrożenia Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem. Ciąg dalszy w sekcji II.2.14 ogłoszenia.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

0839/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

I.Utrzymanie Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem również obejmuje urządzenia sterowania ruchem drogowym zainstalowane na skrzyżowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do PFU.

b) wsparcie operacyjne w postaci dedykowanego Specjalisty ITS w pierwszych 6 m-cach okresu gwarancyjnego.

II. Wymagane wadium przetargowe w wysokości 1 100 000 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12- 23 ustawy. Ponadto Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie niżej wymienionych przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 - 8 ustawy. 2.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wykonawcaktórego oferta została najwyżej oceniona winien przedłożyć następujące dokumenty: 1) informacja z KRK wzakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniempodatków lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwymorganem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, wszczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznegoalbo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczeniaspołeczne lub zdrowotne,wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnościgospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia brakupodstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 5) oświadczenie wykonawcy o braku wydaniawobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniempodatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiegowyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymiodsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6)oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienia publiczne; 7)oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie nakarę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy; 8)oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniuobowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniuspołecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 9)oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa wustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). 3.Zamawiający wymaga od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz niezbędnych dokumentów,że Wykonawca bedzie dysponował zasobami mu udostępnionymi w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamowienia 4.Wykonawca który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, j.w. składa dokumenty/oświadczenia, wymienione w ogłoszeniu Sekcji VI.3 pkt 5.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

— Zamawiający wymaga aby Wykonawca: a) posiadał minimalny roczny obrót w wysokości 10 000 000,00 PLN; b) dysponował środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wys. 10 000 000,00 PLN

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona przedłożenia: a) oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Uwaga. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w sekcji III.1.2) ogłoszenia zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy. 2. Zamawiający wymaga od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: a) dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia b) niezbędnych dokumentów w celu udowodnienia, że ww. Wykonawca będzie dysponował zasobami mu udostępnionymi w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, że stosunek łączący firmę którą reprezentuję z wykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do zasobów mu udostępnionych. 3. Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy przedstawienia dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga aby wykonawca spełnił minimalne warunki (szczegółowy opis warunków pkt 16.2 SIWZ) j.n I. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty: 1. Co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu (zaprojektowaniu) i wdrożeniu Systemu Zarządzania Ruchem / System Sterowania Ruchem w mieście o liczbie co najmniej 100.000 mieszkańców,który posiada CZR/CSR obejmującego łącznie wszystkie wymienione elementy określone w pkt 16.2.1)1.1 SIWZ: 2. Co najmniej jedno zamówienie obejmujące opracowanie w ramach jednego lub dwóch projektów dokumentacji projektowej/projektowych dla systemu/systemów dynamicznej informacji parkingowej, obejmującej/ących monitorowanie zajętości miejsc parkingowych na terenie miast(a) w ramach rozwiązania(ń) posiadającego cechy wym. w pkt. 16.2.1)1.2 SIWZ 3 Co najmniej jedno zamówienie obejmujące opracowanie dokumentacji technicznej związanej z zarządzaniem ruchem drogowym w obszarach bezpośredniego styku systemów miejskich i Dróg Krajowych, w tym w szczególności zawierającej elementy wym. w pkt 16.2.1)1.3 SIWZ II. Dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie oraz wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego szczegółowo opisane w pkt 16.2.2)2.1- pkt 16.2.2)2.12 SIWZ tj.: 1. Kierownik Projektu, 2 Projektant technologii ITS, 3. Inżynier ruchu, 4. Projektant ds. symulacji ruchu, 5. Specjalista ds. automatyki, 6. Inżynier projektant infrastruktury sieciowej, 7. Projektant ds. elektrycznych, 8. Projektant ds. telekomunikacji, 9. Kierownik robót elektrycznych, 10. Kierownik robót teletechnicznych, 11. Specjalista ds. integracji oprogramowania, 12. Główny Analityk architektury IT. III. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona przedłożenia niżej wymienionych dokumentów: - próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, programów komputerowych oraz innych podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Poprzez opisy Zamawiający rozumie: a. Opis techniczny opracowany zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 4 do SIWZ – Opis techniczny zaproponowanego systemu – wytyczne oraz potwierdzający parametry za które wykonawca otrzymał punkty w kryterium „Ocena zaproponowanego systemu” b. Karty katalogowe urządzeń i oprogramowań, które wykonawca zaproponował jako rozwiązania ujęte w opisie technicznym j.w. (minimum w obligatoryjnym zakresie).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

I.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona przedłożenia:1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. II. 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 ustawy. 4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5) W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający wymaga od wykonawcy, przedłożenia dokumentów, które: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6)Jeśli wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, a podmiot udostępniający te zdolności nabył je przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, to winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia, która odpowiada udostępnianym zdolnościom.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

I.Zmiana postanowień umowy może nastąpić w sytuacjach określonych we wzorze umowy, Załącznik nr 3 do SIWZ. II. Pozostałe kocy CPV: 34942200-4,34970000-7,34996100-6,35262000-8,45233294-6,45316200-7,50232200-2,48821000-9,34972000-1,32500000-8,32520000-4,32562000-0,34996300-8,72250000-2,72251000-9,72252000-6,50232200-2 III. Podwykonawcy Zgodnie z art. 36a ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj.: dostawa, uruchomienie i konfiguracja rozwiązań aplikacyjnych w zakresie nadrzędnego systemu zarządzania ruchem oraz podsystemu obszarowego sterowania ruchem drogowym z nadawaniem priorytetu dla pojazdów publicznego transportu zbiorowego. IV.Termin realizacji: Etap I - 24 miesiące od dnia podpisania umowy, Etap II - 66 miesiecy od dnia zakończenia etapu I z zachowaniem termin. pośr.(w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji). Terminy pośrednie realizacji zamówienia szczegółowo opisane w pkt. 13 SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/12/2019
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/03/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/12/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie (odszyfrowanie) złożonych ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert w terminie wskazanym powyżej. Możliwe jest uczestniczenie w sesji otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego przy ul. Warszawskiej 4, 40-006 pok.365

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Wyk., w terminie 3 dni od dnia przekazania info. na str. internetowej, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. wraz z ofertą złożoną na platformie e-Zamawiający - https://umkatowice.ezamawiajacy.pl, sporządzoną w formie elektronicznej pod rygorem nieważności - opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną słada: 1) Wypełniony JEDZ - Oświadczenie to wykonawca składa zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym K.E. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE,(pkt. 21 SIWZ) 2) Formularz cenowy(załącznik nr 1a do oferty) 3) Formularz pozacenowych kryteriów oceny oferty (załącznik nr 1b do oferty) 4) dowód wniesienia wadium 5) W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne,konsorcja)-wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6) Jeśli Wykonawca, będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,- zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówieniaopatrzone kwalifikowanym podpisem elektr. 3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 4. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy. 5. Wykonawca który ma siedzibę/ miejsce zamieszk. poza terytorium RP, zamiast dok. określonych w sekcji III.1.1.2.1) - składa inf. z odpowiedniego rejestru albo inny równoważny dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wyk. ma siedzibę/miejsce zamieszk. lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; Dok. - wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu skł. ofert, W sekcji III.1.1.2.2)–4) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę/miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubez. społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami/ grzywnami, w szczególności uzyskał zwolnienie/odroczenie/ rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyk. decyzji właściwego organu. Dok - wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem ter. skł. ofert. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszo upadłości. Dok. wystawiony - 6 m-cy przed upływem ter. skł. Ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Nie dotyczy
Miejscowość: Nie dotyczy
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane wprzepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowegownoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww.przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniudanego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającegoprzepisów ustawy Pzp. 2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącejpodstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo wterminie 15 dni – w pozostałych przypadkach. 3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnychwarunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia. 5) Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołaniewnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/10/2019