Lieferungen - 522306-2021

15/10/2021    S201

Polska-Lublin: Produkty mleczarskie

2021/S 201-522306

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, Miejski Zespół Żłobków w Lublinie
Krajowy numer identyfikacyjny: Polska
Adres pocztowy: ul. Wolska 5
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-411
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Momont
E-mail: mzz@zlobki.lublin.eu
Tel.: +48 814664991
Faks: +48 814664991
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zlobki.lublin.eu/
Adres profilu nabywcy: https://biuletyn.lublin.eu/zlobki/zamowienia-publiczne/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/zlobki/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Scentralizowana Jednostka Organizacyjna Gminy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Opieka nad dzieckiem do lat 3

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywna dostawa żywności z podziałem na 9 części tj. nabiał, mięso, artykuły spożywcze, pieczywo, produkty dla niemowląt, jajka, mrożonki, ryby, świeże warzywa i owoce do placówek MZŻ

Numer referencyjny: MZŻ.253-1/21
II.1.2)Główny kod CPV
15500000 Produkty mleczarskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa żywności z podziałem na 9 zadań (części) tj. nabiału, mięsa, artykułów spożywczych, pieczywa, produktów dla niemowląt, jaj kurzych, mrożonek, ryb, świeżych warzyw i owoców do dziewięciu placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie, odpowiadającym szczegółowo normom branżowym i ogólnej normie handlowej określonej w obowiązujących przepisach prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w kosztorysie cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na każdą część tj. na 9 części). Za ofertę częściową uważa się ofertę złożoną na pełny asortyment dla danej części. Na każdą część zostanie podpisana odrębna umowa z Wykonawcą którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w kosztorysie cenowym.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 034 463.92 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa nabiału

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15500000 Produkty mleczarskie
15510000 Mleko i śmietana
15542000 Ser świeży
15431000 Margaryna i podobne produkty
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Lublin

II.2.4)Opis zamówienia:

Sukcesywna dostawa szacowanego poniższego asortymentu:

Jogurt naturalny "typu greckiego" w składzie wyłącznie mleko (może być pasteryzowane) i żywe kultury bakterii, opakowanie – kubek, masa netto max 400g kg 2000

Jogurt naturalny, kubek, masa netto max 500 g, w składzie wyłącznie mleko (może być pasteryzowane) i żywe kultury bakterii kg 6900

Margaryna o zaw. tłuszczu 60%, bez pochodnych mleka krowiego, wyprodukowana z naturalnych olejów roślinnych , opak max. 450 g. kg 80

Masło ekstra, zaw. tłuszczu zwierzęcego nie mniej niż 82%, produkt pochodzenia zwierzęcego, nieutwardzany, bez dodatku tłuszczów roślinnych, może zaw. barwnik naturalny-karoten kg 550

Mleko 2% tłuszczu, butelka 1l. L 24000

Mleko 2% tłuszczu, worek 1l. lub 5l. L 24000

Ser żółty, typu edamski, gouda, podlaski, salami (w kawałku) kg 175

Ser żółty, typu edamski, gouda, podlaski, salami (w plastrach) kg 150

Śmietana 18%, bez zagęstników i konserwantów, kubek opak. masa netto max 500 g L 850

Twaróg półtłusty o zaw. białka nie mniej niż 16 g/ 100g produktu, maksymalne opakowanie jednostkowe 1 kg kg 2050

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 243 624.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W przypadku wykorzystania całkowitego wynagrodzenia przed dniem 31.12.2022r. umowa zostanie rozwiązana z dniem wykorzystania kwoty określonej w § 2 ust 1 umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa mięsa

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15131500 Produkty drobiowe
15100000 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Lublin

II.2.4)Opis zamówienia:

Sukcesywna dostawa szacowanego poniższego asortymentu:

Filet indyka świeży, b/chrząstek, b/s, klasa A kg 500,00

Filet z kurczaka świeży pojedynczy, b/s, klasa A kg 800,00

Ligawa, kl. I kg 300,00

Mięso królika – comber kg 200,00

Mięso królika – udziec kg 100,00

Polędwiczki wp., kl. Extra kg 300,00

Schab wp. b/k, b/warkocza, środkowy, kl. extra kg 800,00

Szynka wp. górna zrazowa, b/k, b/tłuszczu, kl. extra kg 800,00

Udziec cielęcy b/k, kl. I kg 300,00

Udziec z kurczaka b/k, b/s kl. I kg 500,00

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 128 773.33 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W przypadku wykorzystania całkowitego wynagrodzenia przed dniem 31.12.2022r. umowa zostanie rozwiązana z dniem wykorzystania kwoty określonej w § 2 ust 1 umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa artykułów spożywczych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
03142100 Miód naturalny
15321000 Soki owocowe
15332000 Przetworzone owoce i orzechy
15411000 Oleje zwierzęce lub roślinne
15610000 Produkty przemiału ziarna
15800000 Różne produkty spożywcze
15890000 Różne produkty spożywcze i produkty suszone
15893100 Mieszanki spożywcze
15894000 Przetworzone produkty spożywcze
15411110 Oliwa z oliwek
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Lublin

II.2.4)Opis zamówienia:

Sukcesywna dostawa szacowanego poniższego asortymentu:

Cukier kryształ op. max 1 kg kg 1300

Cukier puder, opak. max 500g kg 10

Cukier wanilinowy, opak min. 20 g kg 20

Proszek do pieczenia op. max 30g kg 20

Drożdże piekarnicze, opak max 200g kg 20

Kakao naturalne niskotłuszczowe o zaw. tłuszczu kakaowego do 10% op. max 100g kg 20

Kawa zbożowa 100% z naturalnych składników w op. max 200g kg 5

Herbata czarna liściasta opak max 200 g kg 30

Herbata owocowa, różne smaki w saszetkach w op. max 100 g kg 15

Budyń ( bez sztucznych barwników i konserwantów)- różne smaki, na 0,5 l mleka kg 200

Kisiel (bez sztucznych barwników i konserwantów)- różne smaki, na 0,5 l wody kg 50

Galaretka owocowa (bez sztucznych barwników i konserwantów)- różne smaki, na 0,5 l wody kg 100

Miód 100% naturalny z polskich pasiek (wielokwiatowy), słoik max 800 g. kg 200

Zioła prowansalskie op. max 50g kg 9

Cynamon mielony- opak. max 50g kg 5

Sól morska, op. max 1kg kg 150

Majeranek op. max 50 g kg 5

Pieprz ziołowy op. max 50g kg 20

Pieprz czarny naturalny, mielony op. max 50g kg 10

Liść laurowy op. max 50g kg 5

Ziele angielskie mielone op. max 50g kg 5

Papryka słodka op. max 50g kg 5

Bazylia op. max 50g kg 10

Tymianek op. max 50g kg 10

Oregano op. max 50g kg 5

Kminek mielony op. max 50g kg 2

Gałka mielona muszkatołowa max 50g kg 3

Curry op. max 50g kg 3

Soda oczyszczana, opak. max 200g kg 2

Mąka pszenna tortowa, typ 450, opak. 1kg kg 2600

Mąka kukurydziana bez zaw. glutenu, opak. max 1 kg kg 70

Mąka gryczana bez zaw. glutenu, opak. max 1kg kg 70

Skrobia ziemniaczana – op. max 1kg kg 200

Makaron 4-jajeczny, domowy, krojony op. max 500 g kg 200

Makaron bezjajeczny (świderki , fale, pióra) op. max 500g kg 20

Makaron pełnoziarnisty, op. max 500g (kokardki duże, kokardki małe, świdry, pióra) kg 20

Makaron bezglutenowy op. max 300g kg 5

Ryż biały długoziarnisty op. max 1 kg kg 300

Ryż brązowy op. max 1kg kg 50

Kasza gryczana ( biała lub palona) op. max 1kg kg 120

Kasza jęczmienna, średnia, opak. max 1kg kg 120

Kasza manna błyskawiczna, opak. max 1kg kg 450

Kasza kukurydziana błyskawiczna, opak max 1kg kg 150

Kasza jaglana, opak max 500g kg 150

Płatki owsiane górskie, opak. max 500g kg 200

Płatki jęczmienne błyskawiczne, opak. max 500g kg 150

Płatki ryżowe błyskawiczne, opak max 500g kg 150

Płatki żytnie , opak. max 500g kg 150

Płatki kukurydziane typu corn flakes pełne ziarno, opak. max 500g kg 50

Płatki kukurydziane typu corn flakes, bez glutenu, opak. max 500g kg 50

Płatki gryczane błyskawiczne, opak max 500g kg 200

Płatki jaglane błyskawiczne, op. max 500 g kg 200

Chrupki kukurydziane, opak. max 500g kg 50

Biszkopty , bez konserwantów, nie zawierające mleka ani pochodnych mleka, op. max 300g kg 150

Rodzynki , opak max 300g kg 20

Pestki dyni łuskanej op. max 300g kg 5

Ziarna słonecznika łuskane op. max 300g kg 20

Groszek ptysiowy, op. max 300 g kg 50

Czekolada gorzka, min.64% kakao, zawierająca tłuszcz kakaowy bez dodatku innych tłuszczy roślinnych, op. max 300g kg 20

Brzoskwinie w syropie waga netto max 1000g kg 1500

Ananas w plastrach, waga netto max 1000 g kg 200

Chrzan tarty w słoiku, opak. max 500 g kg 25

Wyrób owocowy ze 100g owoców na 100g produktu, bez dodatku cukru, konserwantów, barwników sztucznych- różne smaki, słoik max 400 g. kg 400

Rafinowany olej rzepakowy do smażenia z I tłoczenia 100%, opak max 1l. l 500

Oliwa z oliwek, extra virgine, opak max 500 ml l 90

Olej winogronowy, opak max 500 ml l 90

Pomidory całe puszce, bez skórki, min. 60% pomidora, waga max 500g. kg 1600

Biszkopty bezglutenowe op. max 200g kg 10

Herbatniki bezglutenowe opak. max 200 g kg 20

Herbatniki bez dodatku cukru op. max 200g skład: mąka pszenna i tłuszcz kokosowy kg 40

Pieprz cytrynowy op. max 50g kg 1

Soczewica czerwona , op. max 500g kg 50

Soczewica zielona, op. max 500g kg 20

Ciecierzyca kremowa, op. max 500g kg 50

Czerwona fasola w puszcze (z otwieraczem) waga max 500g kg180

i dodatkowych produktów spożywczych określonych w kosztorysie cenowym

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 174 754.96 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W przypadku wykorzystania całkowitego wynagrodzenia przed dniem 31.12.2022r. umowa zostanie rozwiązana z dniem wykorzystania kwoty określonej w § 2 ust 1 umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa pieczywa

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15810000 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Lublin

II.2.4)Opis zamówienia:

Sukcesywna dostawa szacowanego poniższego asortymentu:

Bułka parówka, skład: mąka pszenna woda, drożdże piekarskie, sól, cukier, margaryna max jednostkowa waga - 1 kg kg 1000,00

Bułka tarta max waga jednostkowa 500g kg 100,00

Chałka, skład: mąka pszenna, woda, jaja kurze, cukier, margaryna, drożdże piekarskie, sól max jednostkowa waga 1 kg kg 900,00

Chleb sitkowy krojony, skład: mąka pszenna, woda, zakwas żytni, mąka pszenna razowa, mąka żytnia razowa, sól, drożdże piekarskie, żyto prażone mielone, max jednostkowa waga 1 kg kg 1200,00

Chleb wiejski na wagę, skład: mąka pszenna, woda, zakwas żytni, mąka żytnia, sól, drożdże piekarskie kg 300,00

Chleb żytni 100% na wagę, skład: mąka żytnia, woda, zakwas żytni, suchy zakwas żytni, drożdże piekarskie, sól. kg 600,00

Chleb żytni krojony, skład: mąka żytnia, kwas żytni (woda, mąka żytnia), woda, otręby żytnie, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, drożdże, sól max jednostkowa waga1kg kg 400,00

Chleb żytnio-pszenny, skład: mąka żytnia 42%, woda, mąka pszenna 18%, mieszanka ziaren 10% (słonecznik, płatki owsiane, siemię lniane), zakwas naturalny (mąka żytnia, woda), drożdże, sól, ziarna do obtoczenia 2% (słonecznik, płatki owsiane, siemię lniane) max jednostkowa waga 1 kg kg 900,00

Pieczywo bezglutenowe max waga jednostkowa 500g kg 100,00

Rogal słodki, skład: mąka pszenna, woda, margaryna, jaja kurze, cukier, drożdże piekarskie, sól max jednostkowa waga 200g kg 800,00

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 39 458.47 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W przypadku wykorzystania całkowitego wynagrodzenia przed dniem 31.12.2022r. umowa zostanie rozwiązana z dniem wykorzystania kwoty określonej w § 2 ust 1 umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa produktów dla niemowląt

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15600000 Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
15800000 Różne produkty spożywcze
15880000 Specjalne produkty odżywcze
15893100 Mieszanki spożywcze
15894000 Przetworzone produkty spożywcze
41110000 Woda pitna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Lublin

II.2.4)Opis zamówienia:

Sukcesywna dostawa szacowanego poniższego asortymentu:

Woda mineralna niskosodowa, niskozmineralizowana, posiadająca pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka op. max 2l l 4000

Kaszka mleczna bez dodatku cukru zawierająca gluten po 6,8,10 m-cu- max 250g kg 18

Kaszka bezmleczna bez dodatku cukru zawierająca gluten po 6,8,m-cu- max op. 250g kg 18

Kaszka mleczno-ryżowa o różnych smakach po 6,9,12 m-cu -op. max 250g kg 18

Kaszka bezmleczna owocowa po 6,9 m-cu - op. max 250g kg 18

Kaszka bezmleczna ryżowa bezglutenowa po 6 m-cu o różnych smakach op. max 250g kg 18

Kaszka bezmleczna zbożowa zawierająca gluten, różne smaki op. max 250g kg 10

Kleik ryżowy, bezmleczny, po 4 miesiącu życia, bez dodatku cukru op. max 250g kg 10

Mleko modyfikowane bezglutenowe z przeznaczeniem dla: niemowląt do 6 miesiąca życia lub dla niemowląt i dzieci po 6. miesiącu życia lub dla dzieci po 1 roku życia op. max 800g w składzie m.inn. Laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, olej palmowy, olej kokosowy zawierająca błonnik GOS/FOS kg 900

Mleko modyfikowane dla dzieci hypoalergiczne op. max 800g kg 10

Mleko modyfikowane pro dla dzieci 1,2,3 op. max 800g kg 10

Mleko modyfikowane dla dzieci hypoalergiczne HA1; HA2 op. max 800g kg 10

Mleko modyfikowane dla dzieci 1,2,3,4 op. max 800g w składzie m.inn. Laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, olej palmowy, olej kokosowy, zawierające oligosacharyd mleka kobiecego 3’GL oraz oligosacharydy GOS/FOS 9:1 kg 12

Mleko modyfikowane dla dzieci hipoalegriczne HA 1,2; a także przeciw ulewaniu AR op. max 800g kg 10

Nektar przecierowy dla niemowląt po 4,6, miesiącu życia (bez cukru, konserwantów, sztucznych barwników) - różne smaki op. max 1l l 500

Nektar klarowny dla niemowląt po 4,6, miesiącu życia (bez cukru, konserwantów, sztucznych barwników) - różne smaki op. max 1l l 500

Mleko modyfikowane sojowe posiadające w składzie m.inn. syrop glukozowy, oleje roślinne, izolat białek sojowych, op. max 800g kg 20

Produkt zbożowy bezglutenowy, bezlaktozowy, bezsojowy dla niemowląt po 4 miesiącu życia z dodatkiem mączki świętojańskiej op. max 800g kg 12

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin roypatryenia reklamacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 103 313.04 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W przypadku wykorzystania całkowitego wynagrodzenia przed dniem 31.12.2022r. umowa zostanie rozwiązana z dniem wykorzystania kwoty określonej w § 2 ust 1 umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa jaj kurzych

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
03142500 Jaja
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Lublin

II.2.4)Opis zamówienia:

Sukcesywna dostawa szacowanego poniższego asortymentu:

Jajka kurze-duże (0,063-0,073g) klasa A, pochodzące z chowu ściółkowego, max. opakowanie jednostkowe 30 szt. szt. 60000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin roypatryenia reklamacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 29 158.80 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W przypadku wykorzystania całkowitego wynagrodzenia przed dniem 31.12.2022r. umowa zostanie rozwiązana z dniem wykorzystania kwoty określonej w § 2 ust 1 umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa mrożonek

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15331170 Warzywa mrożone
15332100 Przetworzone owoce
15896000 Produkty głęboko mrożone
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Lublin

II.2.4)Opis zamówienia:

Sukcesywna dostawa szacowanego poniższego asortymentu:

Brokuły mrożone, różyczki op. max 3,0 kg kg 1200

Cukinia mrożona kostka - op. max 3,0kg kg 400

Dynia jadalna, kostka - op. max 3,0kg kg 400

Fasolka szparagowa żółta, zielona, cięta - op. max 3,0 kg kg 900

Groszek zielony, mrożony - op. max 3,0 kg kg 200

Jagody czarne - op. max 3,0 kg kg 600

Kalafior mrożony, różyczki - op. max 3,0 kg kg 900

Maliny mrożone - op. max 3,0 kg kg 800

Marchewka mrożona , mini - op. max 3,0 kg kg 700

Marchewka mrożona, kostka - op. max 3,0 kg kg 300

Mieszanka kompotowa, bez pestki, skład 100% owoców w różnych proporcjach - op. max 3,0 kg kg 2100

Porzeczki czarne - op. max 3,0 kg kg 200

Szpinak mrożony liść, porcjowany - op. max 3,0 kg kg 300

Truskawki mrożone - op. max 3,0 kg kg 600

Wiśnie b/p - op. max 3,0 kg kg 200

Włoszczyzna mrożona, paski - op. max 3,0 kg kg 700

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 26 846.78 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W przypadku wykorzystania całkowitego wynagrodzenia przed dniem 31.12.2022r. umowa zostanie rozwiązana z dniem wykorzystania kwoty określonej w § 2 ust 1 umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa ryb

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15221000 Ryby mrożone
15220000 Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Lublin

II.2.4)Opis zamówienia:

Sukcesywna dostawa szacowanego poniższego asortymentu:

Filet z dorsza bez skóry mrożony, z gatunku Gadus Morhua, SHP kg 1200

Filet z łososia, mrożony bez glazury kg 600

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 71 283.96 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W przypadku wykorzystania całkowitego wynagrodzenia przed dniem 31.12.2022r. umowa zostanie rozwiązana z dniem wykorzystania kwoty określonej w § 2 ust 1 umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa świeżych warzyw i owoców

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
03200000 Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy
03212000 Ziemniaki i warzywa suszone
03212100 Ziemniaki
03221000 Warzywa
03222000 Owoce i orzechy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Lublin

II.2.4)Opis zamówienia:

Sukcesywna dostawa szacowanego poniższego asortymentu:

Botwinka -kl.I, bez objawów zwiędnięcia, zdrowe, bez objawów zapatrzeń, zmarznięcia i gnicia , bez szkodników i śladów po szkodnikach, czyste, bez obcych zanieczyszczeń, szt. 300

Brokuł , kl.I, cały z ładnie wykształconą różą w jednolitym kolorze zielonym, bez przebarwień, o świeżym wyglądzie, bez uszkodzeń mechanicznych, mrozowych, bez oznak gnicia, chorób grzybowych lub śladów po szkodnikach, min. waga sztuki 500 g szt. 2000

Burak ćwikłowy- kl.I, całe, bez ran powstałych podczas zbioru lub pakowania, jędrne, bez objawów zwiędnięcia, zdrowe, bez objawów zapatrzeń, zmarznięcia i gnicia , bez szkodników i śladów po szkodnikach, czyste, bez obcych zanieczyszczeń, bez grudek ziemi, prawidłowo wykształcone, bez zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów i smaków. kg 2000

Cebula – luz, kl.I, wielkość 50-70 mm, cała – bez uszkodzeń, czysta – bez zanieczyszczeń, bez szklistej, mięsistej łuski, wystarczająco wysuszona, jędrna, bez pustej i twardej szyjki, bez szkodników i uszkodzeń przez szkodniki, bez obcych zapachów i posmaków, suchy szczypior ucięty lub ukręcony o długości max 6 cm, bez widocznego na zewnątrz wyrastającego szczypioru, praktycznie bez korzeni kg 300

Cebula czerwona, kl. I, zdrowa, czysta, bez uszkodzeń, ścisła, dojrzała, bez plam gnilnych, jednolita odmianowo, niezmarznięta, szyjka zaschnięta, łuska sucha niepopękana kg 50

Cukinia, kl. I, całe, z szypułką, która może być lekko uszkodzona, o świeżym wyglądzie, jędrne, zdrowe; nie dopuszcza się cukinii z objawami gnicia lub takiego zepsucia, które czynią je niezdatnymi do spożycia, bez uszkodzeń spowodowanych przez owady i inne szkodniki, bez pustych komór, bez pęknięć, czyste, praktycznie wolne od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych, wystarczająco rozwinięte, bez nadmiernie rozwiniętych nasion, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów i/lub smaków. kg 500

Czosnek polski- główka, kl.I zdrowy; nie dopuszcza się czosnku z objawami zepsucia lub z takimi zmianami, które czynią go niezdatnym do spożycia, praktycznie wolny od szkodników, wolny od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, czysty, praktycznie wolny od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych, jędrny, wolny od uszkodzeń spowodowanych działaniem mrozu i i słońca, wolny od widocznych na zewnątrz oznak wyrośnięcia, wolny od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, wolny od obcych zapachów i/lub smaków szt. 200

Dynia jadalna , kl.I, całe, bez ran powstałych podczas zbioru lub pakowania, jędrne, bez objawów zwiędnięcia, zdrowe, bez objawów zapatrzeń, zmarznięcia i gnicia , bez szkodników i śladów po szkodnikach, czyste, bez obcych zanieczyszczeń, bez grudek ziemi, prawidłowo wykształcone, bez zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów i smaków. kg 500

Fasolka szparagowa żółta, zielona, kl. I cała, zdrowa, nie dopuszcza się fasoli z objawami gnicia lub zepsucia, które czynią ją niezdatną do spożycia, czysta, praktycznie wolna od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych, o świeżym wyglądzie, praktycznie wolna od szkodników, wolna od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów i/lub smaków, kg 500

Kalafior kl. I , o zwięzłej budowie, wolne od uszkodzeń, zdrowe, bez objawów zepsucia, czyste, bez zanieczyszczeń, dobrze wykształcone, jędrne, o świeżym wyglądzie, wolne od szkodników i od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów i posmaków, o jednolitej białej lub lekko kremowej barwie, liście kalafiorów powinny być świeże, min. waga sztuki 500g szt. 800

i pozostałego asortymentu szczegółowo określonego w kosztorysie cenowym stanowiącym załącznik do SWZ. Łącznie 55 pozycji z świeżych warzyw i owoców ogólnie dostępnych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 217 250.64 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W przypadku wykorzystania całkowitego wynagrodzenia przed dniem 31.12.2022r. umowa zostanie rozwiązana z dniem wykorzystania kwoty określonej w § 2 ust 1 umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający, wymaga aby, Wykonawca spełniał wymogi prawa żywnościowego. Wykonawca ponadto powinien posiadać zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Weterynaryjnej, zgodnie z ustawą z dnia 16.12.2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (j.t. Dz.U. 2020 poz. 1753).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań odnośnie spełniania powyższego warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dla części 1-nabiału, części -2 mięsa, oraz dla części 6- jaj kurzych, Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował co najmniej jednym pojazdem typu chłodnia, spełniającym wymagania niezbędne do transportu artykułów spożywczych wymagających warunków chłodniczych. Dla części 7- mrożonek, oraz dla części 8 -ryb, Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował co najmniej jednym pojazdem typu mroźnia, spełniającym wymagania niezbędne do transportu artykułów spożywczych wymagających warunków mrożonych.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązany jest realizować dostawy transportem własnym, lub zleconym na swój koszt i ryzyko, na podstawie zamówień składanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie również do rozładunku i wniesienia dostarczanego towaru w miejsce wyznaczone przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru i zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu. Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się do placówek Zamawiającego, w godzinach 06:00-07:30, zgodnie z zamówieniem złożonym minimum dzień wcześniej przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykaz lokalizacji, do których dostarczany będzie towar: Żłobek Nr 1 ul. Wileńska 19, Żłobek Nr 2 ul. Okrzei 11, Żłobek Nr 3 ul. Wolska 5, Żłobek Nr 4 ul. Puławska 7, Żłobek Nr 5 ul. Sowia 4, Żłobek Nr 6 ul. Herberta 12, Żłobek nr 7 ul. Br. Wieniawskich, Żłobek nr 8 ul. Nałkowskich 102, Żłobek nr 9 ul. Zelwerowicza 2 Dostawy 06:00-7.30.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 220-539804
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/11/2021
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Miejski Zespół Żłobków w Lublinie, ul. Wolska 5, 20-411 Lublin, pokój nr 1.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający informuje, że osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest Starszy Inspektor ds. Zamówień Publicznych Pani Justyna Stawecka. Przy użyciu aplikacji do szyfrowania ofert udostępnionej na mini portalu nastąpi otwarcie ofert. Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

09 2022

VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykaz dokumentów, których złożenia wymaga Zamawiający wraz z ofertą

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ,

2. Kosztorys cenowy wraz z opisem jakościowym przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ,

3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - JEDZ– załącznik nr 4 do SWZ,

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 oraz 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp;, a w celu wstępnego potwierdzenia należy przedstawić oświadczenie w formie JEDZ, Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ;

7- Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp (wskazany termin 3 miesięcy określony został w § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415 ze zm.). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w 7.9.2. SWZ składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument

7.9.4. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 3-6 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ

7.9.5 Decyzję właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej, o zatwierdzeniu zakładu zgodnie z wymogami prawa żywnościowego lub dokument równoważny wydany w innych krajach, w sytuacji, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w danym państwie.

7.9.6 Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Weterynaryjnej.

7.9.7 Dla części 1, części 2 tj. dotyczy nabiału i mięsa, części 6 tj. jaj kurzych, dla części 7 tj. mrożonki, dla części 8 ryb, oświadczenie, że wykonawca dysponuje pojazdem typu chłodnia, spełniającym wymagania niezbędne do transportu artykułów spożywczych wymagających warunków chłodniczych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

7.9.8 Dla części 7 tj. mrożonki, i dla części 8 ryb, oświadczenie, że Wykonawca dysponuje pojazdem typu mroźnia, spełniającym wymagania niezbędne do transportu artykułów spożywczych wymagających warunków mrożonych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia, w przypadku gdy poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów Pzp przysługują środki ochrony, szczegółowo określone są w dziale VI ustawy Pzp.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiące podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2021