S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

V URL adresách oznámení v elektronických formulároch je chyba. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Medzitým vám odporúčame odstrániť čiarku (alebo akýkoľvek iný špeciálny znak) na konci URL adresy. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Dodávky - 522380-2023

30/08/2023    S166

Slovensko-Košice: Elektrická energia

2023/S 166-522380

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31701914
Poštová adresa: Bardejovská 6
Mesto/obec: Košice-Západ
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
PSČ: 04329
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Oľga Onderíková Mikulíková
E-mail: olga.mikulikova@dpmk.sk
Telefón: +421 556407491
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.dpmk.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/8171
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/479933
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/479933
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Dopravné služby vo verejnom záujme

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Združená dodávka elektrickej energie pre DPMK, a.s.

II.1.2)Hlavný kód CPV
09310000 Elektrická energia
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je združená dodávka elektrickej energie dohodnutom množstve a čase do odberných miest odberateľa vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa v súlade so Zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

1. časť: Združená dodávka elektrickej energie pre DPMK, a.s. - 39 odberných miest kategórie do 3 580 kW Maximálnej rezervovanej kapacity na jedno odberné miesto , s celkovým objemom 50 400 MWh na obdobie 48 mesiacov.

2. časť: Združená dodávka elektrickej energie pre verejné osvetlenie mesta Košice - 437 odberných miest do 200 A MRK na jedno OM s celkovým objemom 26 800 MWh na obdobie 48 mesiacov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 24 661 800.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Združená dodávka elektrickej energie pre DPMK, a.s.

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
09310000 Elektrická energia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

odberné miesta zriadené v územnej pôsobnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy - VSD, a.s.

presná špecifikácia odberných miest tvorí prílohu súťažných podkladov

II.2.4)Opis obstarávania:

Združená dodávka elektrickej energie v dohodnutom množstve a čase do odberných miest odberateľa vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa v súlade so zákonom č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach. Spolu 39 odberných miest kategórie do 3 580 kW maximálnej rezervovanej kapacity (v ďalšom iba MRK) na jedno odberné miesto (ďalej len OM), s celkovým predpokladaným objemom 50 400 MWh (4 roky).

Predpokladaný pomer odobratej elektrickej energie: 70 % produkt FIXNÁ CENA a 30 % produkt SPOTOVÁ CENA.

Zoznam odberných miest je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium týkajúce sa nákladov - Názov: Najnižšia cena za 1 MWh elektrickej energie v Eur bez DPH / Relatívna váha: 50
Kritérium týkajúce sa nákladov - Názov: Najnižšia hodnota za KONŠTANTU v Eur bez DPH / Relatívna váha: 50
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 16 179 600.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Združená dodávka elektrickej energie pre verejné osvetlenie mesta Košice

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
09310000 Elektrická energia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

odberné miesta zriadené v územnej pôsobnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy - VSD, a.s.

II.2.4)Opis obstarávania:

Združená dodávka elektrickej energie v dohodnutom množstve a čase do odberných miest odberateľa vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa v súlade s nariadením vlády č. 317/2007 Z.z. - 437 odberných miest kategórie do 200 A MRK na jedno odberné miesto s celkovým objemom 26 800 MWh.

Predpokladaný pomer odobratej elektrickej energie: 100 % produkt FIXNÁ CENA

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 8 482 200.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

V súlade s § 32 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní viď zverejnenie podmienok v Súťažných podkladoch dostupných na profile obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

1.S úspešnými uchádzačmi, ktorí sa umiestili ako prvý až tretí v poradí, bude pre každú časť osobitne, podpísaná Rámcová dohoda v zmysle Obchodného zákonníka podľa vzoru Rámcovej dohody, ktorá je Prílohou č. 6.1.a resp. 6.2. súťažných podkladov;

2.Uchádzač musí byť držiteľom potrebných oprávnení na dodávku elekt. energie v zmysle platnej legislatívy (napr. zákona č. 251/2012 Z. z.) ;

3. Obstarávateľ po nadobudnutí účinnosti Rámcových dohôd ich opätovne otvorí;

4. Obstarávateľ bude počas platnosti rámcovej dohody realizovať elektronické aukcie v minimálnom počte štyri za účelom aktualizácie cien tovaru formou opätovného otvárania súťaže. Na základe výsledkov evoAukcie bude s úspešným účastníkom evoAukcie uzatvorená Zmluva o dodaní tovaru na príslušné odberné obdobie, ktorým bude zvyčajne kalendárny rok;

5. Predloženie aktualizovaného zoznamu subdodávateľov v zmysle SP;

6. Predloženie poistnej zmluvy za zodpovednosti za škodu;

Presný opis podmienok je uvedený v SP.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 3
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 28/09/2023
Miestny čas: 23:59
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/12/2023
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 29/09/2023
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk sa uskutoční podľa § 52 ods.1 ZVO. Vzhľadom k tomu, že sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality el. prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku .

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Súťaž sa realizuje ako elektronická cez IS EVO. Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a videonávodov IS EVO zverejnených na web stránke Úradu vlády Slovenskej republiky v časti príručky (https://www.isepvo.sk/videonavody/) a (https://www.isepvo.sk/dokumentacia/), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení uvedených v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne elektronicky prostredníctvom IS EVO verzia 18.0. Súťažné podklady sa nezasielajú. Telefonická komunikácia je možná LEN v prípadoch overenia doručenia písomnosti prostredníctvom IS EVO alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.

2. Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii, obstarávateľ preukázateľne bezodkladne poskytne všetkým záujemcom, najneskôr však šesť (6) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada prostredníctvom IS EVO záujemca dostatočne vopred.

3. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená elektronickými prostriedkami v systéme IS EVO. Komunikovať s obstarávateľom je možné po prihlásení do systému IS EVO pomocou prístupových údajov záujemcu. Vysvetlenie bude poskytnuté elektronickými prostriedkami v systéme IS EVO a v profile verejného obstarávateľa.

4. Ponuka v elektronickej podobe sa predkladá prostredníctvom IS EVO do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk

5. Ak vo vyhlásení verejného obstarávania alebo v ostatnej súťažnej dokumentácii existuje odkaz na národnú legislatívu, má sa za to, že vždy platí aj ekvivalentný právny predpis podľa európskeho práva, ak to nie je jednoznačne vylúčené.

6.Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka pre Časť 1 je stanovená vo výške: 320 000,00 EUR. Zábezpeka pre Časť 2 je stanovená vo výške: 160 000,00 EUR. Podrobné pokyny sú uvedené v súťažných podkladoch.

7. Požiadavky na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie požiadaviek na predmet zákazky:

Podrobné pokyny sú uvedené v súťažných podkladoch.

8.Obstarávateľ uvádza, že si uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 8 písm. d).

9. Obstarávateľ uvádza, že si uplatňuje podmienku podľa § 10 ods. 4.

10.Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií.

11. Predmetné verejné obstarávanie je sociálnym verejným obstarávaním.

12.Táto nadlimitná zákazka sa zadáva postupom verejnej súťaže s uplatnením § 66 ods. 7.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
25/08/2023