S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

V URL adresách oznámení v elektronických formulároch je chyba. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Medzitým vám odporúčame odstrániť čiarku (alebo akýkoľvek iný špeciálny znak) na konci URL adresy. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Práce - 522416-2023

Submission deadline has been amended by:  616213-2023
30/08/2023    S166

Slovensko-Bratislava: Stavebné práce

2023/S 166-522416

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Práce

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Slovenské národné divadlo
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00164763
Poštová adresa: Pribinova 17
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 81901
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Monika Človiečková, Zuzana Škopeková
E-mail: ovo@snd.sk
Telefón: +421 220472180 / 220472181
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.snd.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/611
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/478982
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/478982
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Rekreácia, kultúra a náboženstvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Obnova budovy Umelecko-dekoračných dielní SND – spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a realizácia obnovy a modernizácie

Referenčné číslo: 7/NLZ/2023
II.1.2)Hlavný kód CPV
45000000 Stavebné práce
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom tejto zákazky je obnova budovy Umelecko-dekoračných dielní Slovenského národného divadla (ďalej aj len-SND), a to z hľadiska tepelno-technického, funkčného a estetického v súlade so súčasným nastaveným štandardom pre tento typ budov.

Predmet tejto zákazky Obnova budovy Umelecko-dekoračných dielní SND-spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a realizácia obnovy a modernizácie pozostáva z 2 ucelených častí, a to:

1. vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby Obnova budovy Umelecko-dekoračných dielní SND (ďalej len-PDRS) na základe projektovej dokumentácie v stupni pre stavebné povolenie (ďalej len-PDSP) poskytnutej zo strany verejného obstarávateľa (ďalej len-1. ucelená časť Diela)

2. uskutočnenie stavebných prác podľa PDRS, vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby (ďalej len-PDSVS) a poskytnutie súvisiacej inžinierskej činnosti počas výstavby (ďalej len-2.ucelená časť Diela )

(ďalej aj len-1. ucelená časť Diela a 2. ucelená časť Diela spolu aj len-Dielo/stavba).

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v predmetných súťažných podkladoch.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 874 211.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71320000 Inžinierske projektovanie
71300000 Inžinierske služby
71336000 Inžinierske podporné služby
45220000 Inžinierske práce a stavebné práce
45100000 Príprava staveniska
45111300 Demontážne práce
45262640 Práce na zlepšenie životného prostredia
45112700 Terénne úpravy
71330000 Rôzne inžinierske služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

2. ucelená časť Diela: Bratislava mestská časť Ružinov, ulica Mliekarenská, parcely č. 15301/2, 15301/11 a 15301/30 k.ú. Nivy.

II.2.4)Opis obstarávania:

Stavba (Dielo) je delené na stavebné objekty (ďalej len SO) a na prevádzkové súbory (ďalej len PS) nasledovne:

Členenie stavebných objektov:

SO 01 HLAVNÝ OBJEKT DIELNÍ + ADMINISTRATÍVA, UČILIŠTE

SO 01.1Architektonické a stavebné riešenie

SO 01.2Statika stavby

SO 01.3Vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody

SO 01.4Vykurovanie

SO 01.5Vzduchotechnika

SO 01.6Zdravotechnika

Členenie prevádzkových súborov:

PS 01VÝŤAH

Kapacity, plošná a priestorová bilancia

Celková výmera areálu SND - 17 410,00 m2

Obostavaný priestor - 42 335,89 m3

Zastavaná plocha objektu - 4 488,07 m2

Podlahová plocha 1.PP - 640,00 m2

Podlahová plocha 1.NP - 4 394,33 m2

Podlahová plocha 2.NP - 1 708,17 m2

Podlahová plocha 3.NP - 781,44 m2

Celková podlahová plocha objektu SO 01 - 7 523,94 m2.

Hlavným účelom tohto predmetu zákazky, Diela/stavby je dosiahnutie dobrého stavebno-technického stavu Budovy/objektu Umelecko-dekoračných dielní SND, zodpovedajúcich pracovných podmienok pre zamestnancov SND, a to v súlade s cieľom zabezpečiť zodpovedajúci kvalitatívny stav budov, ktoré sú v majetku Slovenskej republiky.

Cieľom Diela/stavby je zlepšenie stavebnotechnického stavu Budovy/objektu Umelecko-dekoračných dielní SND pod názvom Obnova budovy Umelecko-dekoračných dielní SND, jej energetickej hospodárnosti, t.j. realizácia takých opatrení, ktorými sa dosiahne úspora globálneho ukazovateľa (§ 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), minimálne na úrovni 30 %, ako aj predĺženie životnosti Budovy/objektu Umelecko-dekoračných dielní SND formou eliminácie degradačných procesov na nosné a nenosné konštrukcie a zvýšenie hygienického štandardu.

Ide o zmiešanú zákazku podľa § 30 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len-zákon), a to o zákazku na stavebné práce, kde úspešný uchádzač/Zhotoviteľ zabezpečuje aj vypracovanie PDRS, súvisiacu inžiniersku činnosť počas realizácie, ako aj vypracovanie PDSVS.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v predmetných súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 874 211.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 21
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oprávnenie predložiť ponuku

Záujemcom/uchádzačom môže byť hospodársky subjekt - fyzická osoba, právnická osoba, ako aj skupina fyzických osôb a/alebo právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Ak predloží ponuku skupina dodávateľov, nemusí táto skupina vytvoriť určitú právnu formu na účely účasti vo verejnej súťaži, resp. do predloženia ponuky. V prípade, ak ponuka skupiny dodávateľov bola verejným obstarávateľom prijatá, verejný obstarávateľ požaduje, aby za účelom riadneho plnenia Zmluvy o dielo, ktorá má byť výsledkom verejnej súťaže, skupina dodávateľov vytvorila určitú právnu formu. Verejný obstarávateľ nepredpisuje uchádzačom, akú právnu formu majú vytvoriť v prípade prijatia ich ponuky. Uvedené ponecháva na samotných uchádzačoch.

Skupina dodávateľov môže vytvoriť subjekt s právnou subjektivitou podľa Obchodného zákonníka, ale je postačujúce aj združenie bez právnej subjektivity na základe zmluvy o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka. V takom prípade je potrebné z hľadiska priehľadnosti vzťahov a prípadného vymáhania záväzkov, aby takáto zmluva bola uzatvorená písomne a aby obsahovala podmienky pre všetkých účastníkov združenia, ako sa majú pričiniť o dosiahnutie dojednaného účelu, pre ktorý združenie vzniklo. Zmluva o združení musí obsahovať splnomocnenie niektorého účastníka združenia na zastupovanie ostatných účastníkov združenia pri dosahovaní dojednaného účelu združenia a na vykonávanie právnych úkonov a aby v nej bolo určené spoločné meno združenia, pod ktorým bude združenie vystupovať. Zmluva o združení musí obsahovať aj ustanovenie o povinnosti splniť záväzky z tejto zmluvy pre prípadného vystupujúceho účastníka združenia. V prípade uchádzača, ktorý nemá sídlo v Slovenskej republike, skupina môže určitú právnu formu vytvoriť v súlade s právom platným v krajine sídla uchádzača. Skupina dodávateľov ručí za záväzky spoločne a nerozdielne.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon).

Uchádzač môže na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia využiť:

-Doklady podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona

-Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 zákona. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

-Jednotný európsky dokument podľa § 39 zákona, ktorým predbežne nahradí doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti.

V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Verejný obstarávateľ nie je orgánom verejnej moci. Uchádzač so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, nie je povinný verejnému obstarávateľovi predkladať doklady podľa:

-§ 32 ods. 2 písm. e) zákona,

-§ 32 ods. 2 písm. f) zákona.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 33 zákona týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia:

1. § 33 ods. 1 písm. d) zákona

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v dokumente Podmienky účasti v rámci prílohy č. 5 súťažných podkladov, zverejnenej na internetovej adrese:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/478982

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:

1.§ 34 ods. 1 písm. a) zákona

2.§ 34 ods. 1 písm. b) zákona

3.§ 34 ods. 1 písm. g) zákona

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v dokumente Podmienky účasti v rámci prílohy č. 5 súťažných podkladov, zverejnenej na internetovej adrese:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/478982

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pokračovanie bodu III.1)PODMIENKY ÚČASTI III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov tohto oznámenia:

Ak uchádzač nevyužije na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotný európsky dokument podľa § 39 zákona a prílohy č. 6 Formulár Jednotného európskeho dokumentu súťažných podkladov, a nie je možné u uchádzača aplikovať ani § 32 ods. 3 zákona, v takom prípade v rámci svojej ponuky predkladá doklady v súlade s bodmi 8.2 až 8.4 súťažných podkladov a vložené do ponuky.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 02/10/2023
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 02/10/2023
Miestny čas: 11:00
Miesto:

On-line otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 52 ods. 1 zákona elektronicky na mieste t.j. v rámci IS

EVO, a to prostredníctvom funkcionality IS EVO na to určenej.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality IS EVO na to určenej, umožní účasť na on-line otváraní/sprístupnení ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, určeným spôsobom komunikácie, a to v súlade so súťažnými podkladmi. Bližšie informácie k verejnému on-line otváraniu ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

1.Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní (VO) sa uskutočňuje podľa § 20 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi (SP).

2.Zadávanie tejto zákazky sa realizuje elektronickým prostriedkom Elektronické verejné obstarávanie (verzia 18.0) vedenom a sprístupnenom Úradom vlády Slovenskej republiky dostupnom na webovom sídle https://www.isepvo.sk/, resp. https://www.uvo.gov.sk/ (ďalej len IS EVO). Podrobnejšie informácie o IS EVO sú uvedené v aktuálnych príručkách, ktoré sú verejne prístupné na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej republiky (https://www.isepvo.sk/ v časti Príručky (Dokumentácia a Video návody).

3.Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti (v editovateľnej podobe) sú v súlade so zákonom od uverejnenia oznámenia o vyhlásení VO prístupné v rámci IS EVO predmetného VO, ako aj v profile verejného obstarávateľa (V.Ob.) na portáli https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/478982 . Prílohy č. 1b a 1c SP na webovej stránke V.Ob. https://snd.sk/verejne-obstaravanie.

4.Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk. Komunikácia zo strany záujemcov/uchádzačov môže prebiehať aj v českom jazyku, pričom verejný obstarávateľ poskytne záujemcom/uchádzačom odpoveď v slovenskom jazyku.

5.V.Ob. odporúča záujemcom, resp. uchádzačov, aby si dôsledne kontrolovali svoje používateľke konto zriadené v IS EVO počas celého procesu VO.

6.Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, V.Ob. bezodkladne oznámi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred (spôsobom stanoveným v SP).

7.Náklady spojené s účasťou v tomto VO znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči V.Ob.

8.Doplnenie bodu II.2.3) Hlavné miesto dodania alebo plnenia: 1. ucelená časť Diela - SND, Pribinova 17, 819 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto.

9. K bodu II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE: Predmet zákazky (projekt Plánu Obnovy verejných historických a pamiatkovo chránených budov 02I02-29-V01) by mal byť financovaný z

Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo zo štátneho rozpočtu. Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (kód Výzvy: 02I02-29-V01) bola prijatá MDSR dňa 19.07.2023. Štádium vybavenia: bez výsledku k dátumu zaslania tohto oznámenia o vyhlásení VO.

10.Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 300 000,00 Eur. Podrobnejšie uvedené v bode 12 SP.

11.Vzor Jednotného európskeho dokumentu je v prílohe č. 6 SP.

12.Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 11 SP.

13.V rámci tohto VO sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 písm. b) zákona, teda V.Ob. uskutoční najprv vyhodnotenie ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, následne vyhodnotí požiadavky na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí na základe § 53 zákona a následne tiež u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, vyhodnotí splnenie podmienok účasti v súlade s § 40 zákona a SP.

14. Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční: Podrobnejšie uvedené v bode 21 SP.

15.V.Ob. vyžaduje, aby úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania a kt. návrh je prílohou č. 2 SP (Zmluva o dielo alebo Zmluva) predložil údaje, doklady a dokumenty podľa bodu 32.4 SP.

16.Úspešný uchádzač/Zhotoviteľ (ďalej aj len-Zhotoviteľ) je povinný predložiť návrh textu bankovej záruky, resp. poistenia záruky V.Ob./Objednávateľovi (ďalej aj len-Objednávateľ) na odsúhlasenie najneskôr do 21 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Banková záruka, resp. poistenie záruky musí znieť na sumu vo výške 10% zo zmluvnej ceny uvedenej v bode 3.1., článok 3 Zmluvy (čl. V Návrhu Zmluvy, ktorá je prílohou č. 2 SP).

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pokračovanie bodu VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:, ODDIELU VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

17.Zhotoviteľ musí Objednávateľovi najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy predložiť podľa bodu 14.13, čl. 14 Zmluvy nasledujúce doklady:

-Poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa alebo o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti minimálne vo výške zmluvnej ceny. V poistnej zmluve musí byť uvedené, že poistenie je platné a účinné pre požadovanú činnosť až do vydania Protokolu o vyhotovení Diela stavebným dozorom. Objednávateľ akceptuje fotokópiu originálu dokladu, ktorý bude úradne osvedčený a preložený do slovenského jazyka. V prípade, ak je Zhotoviteľom združenie, Objednávateľovi predloží poistnú zmluvu za jeden subjekt. V prípade, ak je Zhotoviteľom zahraničná právnická osoba, Zhotoviteľ vykoná prepočet meny na EUR v aktuálnom kurze ku dňu vystavenia poistnej zmluvy.

-Vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom Zhotoviteľa, či má alebo nemá na území Slovenskej republiky zriadenú prevádzkareň v zmysle zákona o DPH so stálym miestom podnikania v Slovenskej republike, ktorá má personálne a materiálne vybavenie potrebné na výkon podnikania, zaregistrovanú podľa zákona o DPH na miestne príslušnom daňovom úrade.

18.V.Ob. uvádza, že bude uplatňovať opatrenia upravené v § 10 ods. 4 zákona a súvisiacich ustanoveniach zákona voči hospodárskym subjektom z tretích štátov.

19. V.Ob. pri tomto VO uplatňuje nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/576 z 8.apríla 2022.

20.V bode II.2.7.) je uvedená dĺžka trvania zákazky 21 mesiacov, a to za predpokladu, že plnenie predmetu Zmluvy bude zahájené 01/2024 a ukončené 09/2025. Lehota do ktorej sa požaduje zhotoviť Dielo/stavba odo dňa účinnosti Zmluvy je 30.09.2025, pričom odovzdanie 1. ucelenej časti Diela sa požaduje najneskôr do 14 týždňov odo dňa účinnosti Zmluvy. Zmluva sa uzavrie na dobu určitú, a to odo dňa účinnosti Zmluvy do 31.12.2025.

21.Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť podľa bodu 18.9, čl. 18 Zmluvy.

22.Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy okamžite odstúpiť aj z dôvodu, že nastane skutočnosť, že Objednávateľ nezískal prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky z Projektu Plánu Obnovy a nezískal ani prostriedky zo štátneho rozpočtu podľa bodu 1.1, čl. 1 Zmluvy, a o tejto skutočnosti písomne informoval Zhotoviteľa bezodkladne potom, ako sa o tejto skutočnosti od Ministerstva dopravy SR a Ministerstva kultúry SR dozvedel. V takomto prípade si Zhotoviteľ nemá právo uplatňovať žiadne nároky voči Objednávateľovi (bod 16.4.6, čl. 16 Zmluvy).

23.Predmetné verejné obstarávanie nie je a) zelené verejné obstarávanie; b) obstarávanie inovácií, ani c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty, d) žiadne z uvedených.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
25/08/2023