Supplies - 522443-2021

15/10/2021    S201

Nederland-Rotterdam: Gereedschap, sloten, sleutels, scharnieren, sluitingen, ketting en veren

2021/S 201-522443

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Hogeschool Rotterdam
Nationaal identificatienummer: 10674506
Postadres: Rochussenstraat 198
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3015 EK
Land: Nederland
Contactpersoon: W. Arkesteijn
E-mail: inkoop@hr.nl
Telefoon: +31 107944153
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hogeschoolrotterdam.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f2031fd3d15fba02c80fe932e36b7b11
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Uitsluitend via TenderNed
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: servicedesk@TenderNed.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f2031fd3d15fba02c80fe932e36b7b11
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: uitsluitend via Tenderned
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: servicedesk@TenderNed.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Technische ge- en verbruikersmaterialen

Referentienummer: 2021/FIT/EU/024
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44500000 Gereedschap, sloten, sleutels, scharnieren, sluitingen, ketting en veren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Hogeschool Rotterdam is op zoek naar een partner voor het leveren van Technische ge- en verbruikersmaterialen met bijbehorende dienstverlening.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rotterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De totale opdrachtwaarde bedraagt op basis van historische gegevens ca € 65.000 excl. BTW per jaar

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

verlengingsoptie van één keer maximaal 12 maanden

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Zie UEA

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Aansprakelijkheidsverzekering

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Referenties

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/11/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/11/2021
Plaatselijke tijd: 12:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: inkoop@hr.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Bevoegde instantie bemiddeling
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
E-mail: inkoop@hr.nl
Internetadres: http://www.hr.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Inlichtingen over beroepsprocedures
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
E-mail: inkoop@hr.nl
Internetadres: http://www.hr.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2021