Υπηρεσίες - 522451-2017

28/12/2017    S248

Ουγγαρία-Βουδαπέστη: Διαχείριση τεχνικών εγκαταστάσεων για τις εγκαταστάσεις του Οίκου της ΕΕ στη Βουδαπέστη, Ουγγαρία.

2017/S 248-522451

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Representation in Hungary
Ταχ. διεύθυνση: Lövőház utca 35
Πόλη: Budapest
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Ταχ. κωδικός: 1024
Χώρα: ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Head of Administration
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-REP-BUD-ADMINISTRATION@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +361 2099700
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/hungary/home_hu
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/representations/index_en.htm
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Διαχείριση τεχνικών εγκαταστάσεων για τις εγκαταστάσεις του Οίκου της ΕΕ στη Βουδαπέστη, Ουγγαρία.

Αριθμός αναφοράς: PR/2017-09-INF/BUD
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
50700000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Διαχείριση τεχνικών εγκαταστάσεων για τις εγκαταστάσεις του Οίκου της ΕΕ στη Βουδαπέστη, Ουγγαρία.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 250 000.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50711000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
50712000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

House of the European Union, Lövőház utca 35, 1024 Budapest, Ουγγαρία.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η σύμβαση αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών διαχείρισης των εγκαταστάσεων για τη λειτουργία και συντήρηση των μηχανολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων του κτιρίου (και των αποκλειστικά χρησιμοποιημένων περιοχών όπου αυτές υπάρχουν), περιλαμβανομένης της προληπτικής περιοδικής συντήρησης, της επίβλεψης των κτιρίων, των επισκευών και υπηρεσιών πολυτεχνίτη, καθώς και των ad hoc παρεμβάσεων και επισκευών των κτιρίων. Όλα τα παραπάνω συμμορφώνονται με την εθνική νομοθεσία και τις υφιστάμενες εγγυήσεις.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων / Στάθμιση: 60
Τιμή - Στάθμιση: 40
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Κλειστή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2017/S 102-203751
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PR/2017-09-INF/BUD
Τίτλος:

Διαχείριση τεχνικών εγκαταστάσεων για τις εγκαταστάσεις του Οίκου της ΕΕ στη Βουδαπέστη, Ουγγαρία.

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
31/10/2017
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 2
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Strabag Property and Facility Services Zrt
Ταχ. διεύθυνση: Máriássy u. 7
Πόλη: Budapest
Κωδικός NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Ταχ. κωδικός: 1095
Χώρα: ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 250 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 230 835.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: Boulevard Konrad Adenauer
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cfi.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: boulevard Konrad Adenauer
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cfi.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
22/12/2017