Services - 522452-2018

27/11/2018    S228    - - Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

Pologne-Cracovie: Services d'ingénierie

2018/S 228-522452

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 221-506126)

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Pologne
Téléphone: +48 124465810
Courriel: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Fax: +48 124465702
Code NUTS: PL21

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.zdw.krakow.pl

I.1)Nom et adresses
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
ul. Jagiellońska 72
Kielce
25-602
Pologne
Téléphone: +48 413470471
Courriel: SZDW.Kielce@szdw.kielce.com.pl
Fax: +48 413470470
Code NUTS: PL72

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.szdw.kielce.com.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami"

Numéro de référence: ZDW-DN-4-271-94/18
II.1.2)Code CPV principal
71300000
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług inżynieryjnych polegających na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi w systemie zaprojektuj i wybuduj robotami budowlanymi oraz zarządzanie kontraktem pn. "Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami".

Zakres inwestycji, nad którą sprawowany będzie nadzór i której mają dotyczyć czynności zarządzania, obejmuje budowę przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami. Przedmiotowe zadanie stanowi pierwszy etap drogi Nowy Korczyn – Zapasternicze i rozpoczyna się na terenie Województwa Świętokrzyskiego w miejscowości Nowy Korczyn skrzyżowaniem typu rondo z DK 79 oraz DW 973, a kończy na terenie Województwa Małopolskiego w miejscowości Borusowa włączeniem do istniejącej DW 973.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
22/11/2018
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 221-506126

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Au lieu de:
Date: 23/11/2018
Heure locale: 12:00
Lire:
Date: 28/11/2018
Heure locale: 12:00
Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert
Au lieu de:
Date: 23/11/2018
Heure locale: 12:30
Lire:
Date: 28/11/2018
Heure locale: 12:30
VII.2)Autres informations complémentaires: