Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Există o eroare care afectează modul în care sunt afișate URL-urile în anunțurile eForms. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă sugerăm să eliminați virgula (sau orice alt caracter special) care apare la sfârșitul URL-ului. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.

Bunuri - 522491-2023

Submission deadline has been amended by:  585318-2023
30/08/2023    S166

România-Bârnova: Microbuze

2023/S 166-522491

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comuna Birnova
Număr naţional de înregistrare: 4540690
Adresă: Strada: N. TITULESCU, nr. 10
Localitate: Barnova
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 707035
Țară: România
Persoană de contact: Mihai Balan
E-mail: contact@primariabarnova.ro
Telefon: +40 232294120
Fax: +40 232294225
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariabarnova.ro
Adresa profilului cumpărătorului: https://www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100169895
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

ACHIZITIE MICROBUZ NEPOLUANT CU STATIE DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA BARNOVA, JUDETUL IASI

Număr de referinţă: 4540690
II.1.2)Cod CPV principal
34114400 Microbuze
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Dezvoltare durabila a transportului verde in Comuna Barnova, Judetul Iasi – dotarea cu microbuz nepoluant si instalare statie de reincarcare.

Obiectul contractului este achizitia unui microbuz nepoluant pentru transport public de persoane si a unei statii de reincarcare, finantat prin PNRR/2022/C10/I.1.1 si PNRR/2022/C10/I.1.3, Runda 1.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 476 810.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

ACHIZITIE MICROBUZ NEPOLUANT SI STATIE DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA BARNOVA, JUDETUL IASI, conf. caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Factor tehnic / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Factor tehnic / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Factor tehnic / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1.Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

a. Certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) VALABILE la momentul prezentarii, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate;

b. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor oragnului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

c. Dupa caz, documentele prin acre se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin(2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

d. Alte documente edificatoare, dupa caz.

In cazul in care tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164, art. 166 alin. (2), art. 165, art. 167 alin (2) si art. 171 din Legea 98/2016, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva.

2.Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte Regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va prezenta o Declaratie de neincadrare in prevederile art. 60.

Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator). In cazul in care ofertantul se incadreaza in oricare din situatiile prevazute la art. 59 din Legea nr. 98/2016 oferta acestuia va fi respinsa ca inacceptabila.

Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:

- Balan Mihai – Primar

- Rusu Constantin Lucian – viceprimar

- Dima Radu Daniel – secretar

- Ropota Daniel – inspector

- Stirbu Ana Maria - consilier juridic

- Atanasof Mihaela – referent

- Badaluta Tiberiu Liviu – consilier achizitii publice

- Cibotariu Sebastian – inspector

- Gramaticu Adrian – inspector

- Tanasuca Eugen Victor – inspector

- Riznic Daniela Mihaela –administrator public

- Economu Monica Daniela – inspector

- Spircu Victorita Claudia – inspector

- Matei Elena – inspector

- Chirila Anca Elena – referent

- Amariei Ana Maria - inspector

- Blaj Monica – inspector

- Aciobanitii Ciprian Gheorghe – politist local

- Covaliu Lidia Camelia – consilier local

- Dascalescu Constantin - consilier local

- Luca Constantin - consilier local

- Luca Constantin Cristian - consilier local

- Iacobescu Constantin – delegat satesc

- Odageriu Daniel Ionel - consilier local

- Rusu Mioara - consilier local

- Ciobanu Mircea - consilier local

- Zamfir Razvan Toma - consilier local

- Suceveanu Liviu George - consilier local

- Tiron radu Stefanel - consilier loca

- Tincu Georgel Daniel - consilier local

- Toma Remus - consilier local

- Paiu Alexandru Marian - consilier local

- Moraru Vasile - consilier local.

- Bercescu Raluca Dalia – economist.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in urma aplicarii criteriului de atribuire, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, care sa cuprinda informatii reale/actuale la momentul prezentarii.

Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractantii si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Nota : daca exista incertitudini cu privire la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatLista principalelor produse similare (autovehicule de transport public de persoane) furnizate în ultimii 3 ani (raportati la data limita de depunere a ofertei stabilita initial prin anuntul de participare) în valoare cumulată de cel puțin 1.400.000,00 lei, valoare care se poate demonstra la nivelul a maximum 3 contracte. În cazul în care autoritatea contractantă este nevoită, indiferent de motive, să procedeze la decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat.Pentru contractele exprimate în alta moneda, Conversia RON/ALTĂ VALUTĂ se va realiza la cursul mediu comunicat de Banca Centrală Europeană pentru anul respectiv.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:•procesele verbale de predare-primire și receptie a bunurilor•si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, perioada (inclusiv data încheierii contractului) , valoarea si locul furnizării produselor;La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi:-numărul și data contractului/contractelor invocat/invocate drept experiență similară;-tipul/categoriile de bunuri furnizate;-calitatea in care a participat la contract (ofertant unic, asociat sau subcontractant);-ponderea si /sau activitatile pentru care a fost responsabil;-data si numarul documentului de receptie;- valoarea bunurilor similare exprimata in lei fara TVA;-data de incepere si data de incheiere a contractului;-denumirea completa a beneficiarului produselor.Informatii despre tertul-tertii sustinatoriOperatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi.In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea accesin orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/ candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.Autoritatea contractanta va verifica daca tertul/tertii care asigura sustinerea in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala indeplineste criteriile relevante privind capacitatea sau nu se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167.Daca tertul/tertii nu indeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta va solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit.b) din Legea 98/2016.In scopul verificarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie de catre tertul/tertii care acorda sustinere,in conditiile art. 183 alin. (1) din Lege, autoritatea contractanta poate solicita tertului/tertilor sustinator(i), oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente si informatii suplimentare in legatura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate,icn cazul in care exista rezerve in ceea ce priveste corectitudinea informatiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligatiilor asumate prin respectivul angajament.In cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica, iar sustinerea acordata de unul sau mai multi terti vizeaza indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, autoritatea contractanta va solicita ofertantului/ candidatului ca prin actul incheiat cu tertul/tertii sustinator(i) sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.In cazul in care operatorul economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui tert, DUAE include informatiile cu privire la tertul sustinator.Modalitatea de indeplinire:Se va prezenta de catre toti ofertantii o data cu depunerea DUAE daca este cazul si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia /acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare.Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin angajamente/acorduri urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire.Informatii despre asociereOrice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, subcontractant propus sau tert sustinator, în conditiile prevazute de prezenta Legea 98/2016.Modalitatea de indeplinire:Ofertantul va depune acordul de asociere odata cu DUAE (Formular atasat) .Fiecare asociat va prezenta propriul DUAE, semnat cu semnatura electronica extinsa a asociatului.Informatii despre subcontractareInformatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.Autoritatea contractanta solicita ofertantului/ candidatului sa precizeze in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.Subcontractantii nominalizati nu trebuie sa se regasesca in situatiile de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 in legatura cu subcontractantii propusi.;Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant/ti in oferta, dar ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest sens.In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte /parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.Modalitatea de indeplinire:Se va prezenta de catre toti ofertantii o data cu depunerea DUAE, daca este cazul si acordul de subcontractare.Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin acordul de subcontractare urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 28/09/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 28/03/2024
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 28/09/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
25/08/2023