Consulta la nostra pagina dedicata alla COVID-19 per le gare d’appalto relative al fabbisogno di attrezzature mediche.

La Conferenza sul futuro dell'Europa è la tua occasione per condividere le tue idee e plasmare il futuro dell'Europa. Fai sentire la tua voce!

Forniture - 52254-2019

04/02/2019    S24

България-София: Електрическа енергия

2019/S 024-052254

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ДП „Фонд затворно дело“
Национален регистрационен номер: 129009070
Пощенски адрес: бул. Ген. Н. Столетов № 26
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1309
Държава: България
Лице за контакт: Илчо Лазаров
Електронна поща: gu@dpfzd.com
Телефон: +359 29319295
Факс: +359 24916063
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.dpfzd.com/
Адрес на профила на купувача: https://www.dpfzd.com/profil-na-kupuvacha/proceduri-po-zop/dostavka-na-netna-elektricheska-energiya-i-izbor-na-koordinator-na-balansirashta-grupa-za-teritorialnite-podeleniya-na-dp-fond-zatvorno-delo-
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.dpfzd.com/profil-na-kupuvacha/proceduri-po-zop/dostavka-na-netna-elektricheska-energiya-i-izbor-na-koordinator-na-balansirashta-grupa-za-teritorialnite-podeleniya-na-dp-fond-zatvorno-delo-
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: подобряване на условията за изпълнение на наказанията

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за териториалните поделения на ДП „Фонд затворно дело“

II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Чрез настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се цели сключване на договор за доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за териториалните поделения на ДП „Фонд затворно дело“ за срок от 2 години.

Прогнозно количество нетна електрическа енергия ниско и средно напрежение — 6 300 MWh.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 819 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000 Електрическа енергия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Териториалните поделения на ДП „Фонд затворно дело“, описани подробно в документацията

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за териториалните поделения на ДП „Фонд затворно дело“.

Прогнозно количество за 2 години — 6 300 мВт/ч.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 819 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участникът следва да притежава валиден лиценз, издаден от КЕВР, за „търговия с електрическа енергия“ съгласно чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и/или „производство на електрическа енергия“ съгласно чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, съдържаща и правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на балансираща група“ съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ. Когато участник в процедурата е чуждестранно лице, същият следва да е вписан в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Документи за доказване: копие на валиден лиценз, издаден от КЕВР, за „търговия с електрическа енергия“ съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗЕ и/или „производство на електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, съдържаща и правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на балансираща група“ съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ.

2. Участникът следва да е регистриран от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД към крайната дата на подаване на предложението в регистъра на координатори на стандартни балансиращи групи и в регистъра на търговските участници с посочен идентификационен номер и със статус „активен“.

Документи за доказване: документ, удостоверяващ регистрация в регистър на координатори на балансиращи групи на „Енергиен системен оператор“ ЕАД.

Документите по т. 1 и т. 2, с които се доказва годността за упражняване на професионалната дейност на участника, определен за изпълнител, както и удостоверение от съответния мрежови оператор за сключен договор по смисъла на чл. 11, т. 13 и чл. 23 от ПТЕЕ се представят преди сключване на договора за обществена поръчка.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изискват

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изискват

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да разполагат с внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен сертификат с обхват в съответствие с предмета на поръчката.

Документи за доказване: копие от сертификат или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

2. Участниците следва да са изпълнили минимум 1 доставка с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Под сходни с предмета на поръчката се разбират дейности, свързани с доставката на електрическа енергия и осъществяване на функциите на балансираща група.

Документи за доказване: списък съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП за доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

По т. 1 участниците следва да разполагат със сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен сертификат.

По т. 2 участниците следва да са изпълнили минимум една доставка с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 11/03/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/03/2019
Местно време: 13:30
Място:

гр. София, бул. Ген. Н. Столетов № 26

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно разпоредбите на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В случай че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно (оригинал или копие, заверено „вярно с оригинала“ от участника), даващо им възможност да присъстват на действията на комисията.

1. Договор за възлагане на обществена поръчка ще се сключи за срок от 24 месеца или до изчерпване на финансовия ресурс.

При увеличение или намаление в рамките на 2 месеца на борсовите стойности на цената за 1 MWh електрическа енергия с повече от 5 % (пет процента) спрямо предложената цена от участника, определен за изпълнител, страните по договора променят цената на доставяната ел. енергия с подписване на допълнително споразумение към договора в съответствие с изискванията и ограниченията на чл. 116 от ЗОП. Борсови стойности са стойности постигнати при търговия на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД — дъщерно дружество на „Български енергиен холдинг“ ЕАД.

2. Гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка е 5 % от стойността му. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

3. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 и/или т. 4 и чл. 107 от ЗОП. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички условия на техническата спецификация.

4. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква копие от документа, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението, дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата обществена поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подаде в 10-дневен срок на основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/02/2019