Diensten - 522611-2020

02/11/2020    S213

Nederland-Capelle aan den IJssel: Controleren van de boekhouding

2020/S 213-522611

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 177-426761)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Capelle aan den IJssel
Postadres: postbus 70
Plaats: Capelle aan den IJssel
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Postcode: 2900 AB
Land: Nederland
Contactpersoon: BCO | taakgroep Inkoop
E-mail: aanbesteding@capelleaandenijssel.nl
Telefoon: +31 102848641
Fax: +31 102848818
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.capelleaandenijssel.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accountantsdiensten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79212500 Controleren van de boekhouding
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Accountantsdiensten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 177-426761

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 30/10/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 11/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 30/10/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 11/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: