S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

V URL adresách oznámení v elektronických formulároch je chyba. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Medzitým vám odporúčame odstrániť čiarku (alebo akýkoľvek iný špeciálny znak) na konci URL adresy. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Služby - 522628-2023

Submission deadline has been amended by:  573641-2023
30/08/2023    S166

Slovensko-Bratislava: Služby na monitorovanie a kontrolu znečistenia spodnej vody

2023/S 166-522628

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Slovenský hydrometeorologický ústav
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00156884
Poštová adresa: Jeséniova 17
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK0 Slovensko
PSČ: 83315
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Bernadeta Mudráková
E-mail: bernadeta.mudrakova@shmu.sk
Telefón: +421 259415434
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.shmu.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/266
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/480271
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/480271
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Životné prostredie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Odber vzoriek podzemných vôd a meranie terénnych parametrov in situ na obdobie rokov 2024-2025

Referenčné číslo: 706-2769/2023
II.1.2)Hlavný kód CPV
90733700 Služby na monitorovanie a kontrolu znečistenia spodnej vody
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je vykonanie odberu vzoriek podzemných vôd a meranie parametrov in situ vo viacúrovňových piezometrických vrtoch na území Žitného ostrova a vybraných objektoch Štátnej hydrologickej siete na Slovensku v súlade s každoročne schvaľovaným Dodatkom k rámcovému programu monitorovania vôd Slovenska Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR).

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v Kapitole (B) Opis predmetu zákazky. Zákazka je rozdelená do 2 častí v závislosti od územia, na ktorom sa služba bude poskytovať.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že uvedenú službu je možné vykonať len v súlade s § 4b ods. 8 zákona č.364/2004 Z.z. vodný zákon v platnom znení.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 393 698.19 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Časť 1 Odber vzoriek a meranie - západné Slovensko a Žitný ostrov

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
90733700 Služby na monitorovanie a kontrolu znečistenia spodnej vody
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Územie Žitného ostrova a vybraných objektoch Štátnej hydrologickej siete západného Slovenska. Bližšie uvedené v Kapitole (B) Opis predmetu zákazky.

II.2.4)Opis obstarávania:

800 odberov zo 164 objektov počas rokov 2024 a 2025 , pričom 1 rok predstavuje 400 odberov

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 212 374.93 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

1.Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku zákazky pre Časť 1 vo výške: 1000,-€ , ďalšie podmienky a spôsoby zábezpeky sú uvedené v Súťažných podkladoch.

2. Komunikácia, predkladanie ponúk a ostatných dokumentov sa v súlade s §20 zákona o verejnom obstarávaní v rámci tejto zákazky uskutoční prostredníctvom elektronickej platformy verejného obstarávania IS EVO vedenej na stránke: www.isepvo.sk alebo https://eplatforma.vlada.gov.sk/ Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie IS EVO sú zadefinované v príručkách zverejnených na portáli: isepvo.sk alebo https://eplatforma.vlada.gov.sk. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie IS EVO sú zadefinované v príručkách zverejnených na portáli Elektronická platforma Informačný systém verejnej správy (isepvo.sk) alebo https://eplatforma.vlada.gov.sk. Príručky pre používateľov IS EVO je možné nájsť tu: Dokumentácia Elektronická platforma (isepvo.sk). Bližšie ku komunikácii je uvedené v Súťažných podkladoch.

3. Lehota plnenia zákazky je 24 mesiacov od účinnosti zmluvy, pričom zmluva bude účinná od 01.03.2024.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Časť 2 Odber vzoriek a meranie - stredné a východné Slovensko

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
90733700 Služby na monitorovanie a kontrolu znečistenia spodnej vody
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Územie vybraných objektoch Štátnej hydrologickej siete stredného a východného Slovenska. Bližšie uvedené v Kapitole (B) Opis predmetu zákazky.

II.2.4)Opis obstarávania:

690 odberov zo 191 objektov počas rokov 2024 a 2025 , pričom 1 rok predstavuje 345 odberov

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 181 323.26 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

1.Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku zákazky pre Časť 2 vo výške: 1000,-€, ďalšie podmienky a spôsoby zábezpeky sú uvedené v Súťažných podkladoch.

2. Komunikácia, predkladanie ponúk a ostatných dokumentov sa v súlade s §20 zákona o verejnom obstarávaní v rámci tejto zákazky uskutoční prostredníctvom elektronickej platformy verejného obstarávania IS EVO vedenej na stránke: www.isepvo.sk alebo https://eplatforma.vlada.gov.sk/ Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie IS EVO sú zadefinované v príručkách zverejnených na portáli: isepvo.sk alebo https://eplatforma.vlada.gov.sk. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie IS EVO sú zadefinované v príručkách zverejnených na portáli Elektronická platforma Informačný systém verejnej správy (isepvo.sk) alebo https://eplatforma.vlada.gov.sk. Príručky pre používateľov IS EVO je možné nájsť tu: Dokumentácia Elektronická platforma (isepvo.sk). Bližšie ku komunikácii je uvedené v Súťažných podkladoch.

3. Lehota plnenia zákazky je 24 mesiacov od účinnosti zmluvy, pričom zmluva bude účinná od 01.03.2024.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, dokladmi podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Podrobnejšie vymedzenie je uvedené v Súťažných podkladoch Kapitole (E) (pre malý počet znakov).

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácii o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Upozornenie:

V prípade, ak uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, ale predkladá doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní , upozorňuje verejný obstarávateľ, že uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2. písm. a), b), c), d) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. V tomto prípade predloží len doklad podľa písm. f) § 32 ods.2 čestné prehlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Podmienka možnosti získania dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. b), c), d), e) zákona o verejnom obstarávaní z informačných systémov verejnej správy sa netýka subjektov so sídlom alebo miestom podnikania mimo Slovenskej republiky.

Podrobnejšie vymedzenie §32 je uvedené v Súťažných podkladoch Kapitola (E).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Neuplatňuje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. V prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia zmluvy je úspešný uchádzač povinný postupovať v súlade s ustanoveniami zmluvy, ktorá tvorí súčasť Súťaž. podkladov v nadväznosti na ustanovenia § 41 ods. 4 zák.o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si uplatňuje právo v zmysle § 41 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

Uvedenú službu je možné vykonať len v súlade s § 4b ods. 8 zák. č.364/2004 Z.z. vodný zákon v platnom znení:"Na monitorovanie kvality podzemných vôd v útvaroch podzemných vôd podľa ministerstvom schválených programov monitorovania vôd vykonáva odbery a analýzy vzoriek vôd právnická osoba s akreditáciou na vykonávanie týchto činností."

Ďalšie podmienky sú uvedené v Kapitole (D) Obchodné podmienky Súťažných podkladov.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 26/09/2023
Miestny čas: 13:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/03/2024
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 26/09/2023
Miestny čas: 13:30
Miesto:

V IS EVO, online otváranie funkcionalitou IS EVO. Bližšie uvedené v Súťažných podkladoch.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk sa uskutoční prostredníctvom IS EVO. Možnosť účasti na otváraní ponúk uchádzačmi je zabezpečená elektronicky a to prostredníctvom IS EVO, sprístupnením ponúk časť Návrh na plnenie kritérií všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk. Otváranie ponúk bude uskutočnené podľa § 52 ods. 1 až 3 zákona.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1.Súťažné podklady sú neobmedzene k dispozícii na www.uvo.gov.sk v profile verejného obstarávateľa pod zákazkou: Rámcová dohoda na servis prístrojov a nákup spotrebného materiálu k prístrojom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/474899

2.Nejde o zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

3.Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s hospodárskym subjektom, na ktorého sa uplatňujú reštriktívne opatrenia (sankcie) Organizácie Spojených národov alebo Európskej únie, napr. Nariadenie Rady 833/2014 článok 5k.

4.Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Zmluvu s uchádzačom, ktorý podľa § 11 zákona VO má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (RPVS) a nie je doňho zapísaný alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS, nie sú zapísaní v RPVS alebo je uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v RPVS je osobou taxatívne vymenovanou v §11 ods.1 písm c) zákona o verejnom obstarávaní alebo je uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS majú v RPVS zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa §11 ods. 1 písm c). zákona o verejnom obstarávaní.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Voči konaniu verejného obstarávateľa je možné uplatniť revízne postupy v súlade s ustanovením § 164 a § 170 zákona o verejnom obstarávaní.

Okruh dôvodov pre uplatnenie revíznych postupov ustanovuje v § 164 a § 170 zákona o verejnom obstarávaní.

v §164 ods.5 Zákona o VO je uvedené : Ak v §164 ods. 6 Zákona o VO nie je ustanovené inak, žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným:

-v oznámení podľa odseku 1 písm. a) musí byť doručená do desiatich dní odo dňa uverejnenia oznámenia podľa odseku 1 písm. a) v európskom vestníku,

- v dokumentoch podľa odseku 1 písm. b) v postupe zadávania nadlimitnej zákazky, nadlimitnej koncesie alebo v súťaži návrhov musí byť doručená najneskôr štyri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo návrhov za predpokladu, že tieto dokumenty neboli poskytnuté neskôr než 15 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo návrhov; ak boli poskytnuté neskôr, musí byť žiadosť o nápravu proti podmienkam v nich uvedeným doručená najneskôr do desiatich dní odo dňa poskytnutia týchto dokumentov,.

Ďalšie podrobnosti sú špecifikované v §§ 164 - 170 o verejnom obstarávaní.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
25/08/2023