Fournitures - 522702-2018

27/11/2018    S228    - - Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte 

Pologne-Katowice: Machines de traitement des minéraux

2018/S 228-522702

Avis de marché – secteurs spéciaux

Fournitures

Legal Basis:

Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Polska Grupa Górnicza S.A.
Powstańców 30
Katowice
40-039
Pologne
Point(s) de contact: Szymon Musioł, KWK ROW, 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10
Téléphone: +48 327160687
Courriel: szymon.musiol@pgg.pl
Fax: +48 327160583
Code NUTS: PL227

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.pgg.pl

Adresse du profil d’acheteur: www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://efo.coig.biz/inquiries
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6)Activité principale
Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Zakup wraz z wymianą wzbogacalnika Drewboy lub równoważnego dla ZPMW PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice

Numéro de référence: 471800954
II.1.2)Code CPV principal
43410000
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Zakup wraz z wymianą wzbogacalnika Drewboy lub równoważnego dla ZPMW PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL227
Lieu principal d'exécution:

Polska Grupa Górnicza S.A., KWK ROW Ruch Chwałowice, ul. 1 Maja 26, 44-206 Rybnik, POLSKA

II.2.4)Description des prestations:

W ramach zadania Wykonawca jest zobowiązany do:

Dostawy fabrycznie nowego wzbogacalnika cieczy ciężkiej typu Drewboy lub urządzenia równoważnego,

Demontażu istniejącego wzbogacalnika Drewboy,

Demontażu zsypu odbioru kamienia z koła wynoszącego na przesiewacz kamienia,

Wytransportowania zdemontowanego złomu w miejsce wskazane przez Zamawiającego,

Przygotowania konstrukcji wsporczej współpracującej z wzbogacalnikiem oraz podłączeń rur zasilających wzbogacalnik w ciecz ciężką,

Wtransportowania nowego wzbogacalnika,

Montażu nowego wzbogacalnika, w miejscu dotychczasowej zabudowy istniejącego, a zastosowane wloty i wyloty zapewnią podłączenie do istniejącego układu (pełna kompatybilność).

Doprowadzenia okablowania zasilającego urządzenia elektryczne do istniejących pulpitów sterowniczych

Wykonania dodatkowych dwóch otworów rewizyjnych w obudowie koła wynoszącego kamień, w celu przeprowadzenia okresowych przeglądów,

Wykonania nowego zsypu odbioru kamienia z koła wynoszącego na przesiewacz kamienia,

Remontu podestów roboczych w obrębie wzbogacalnika wraz z wymianą niezbędnych krat podestowych wykonanych z krat wema,

Wykonania zabezpieczania antykorozyjnego wszystkich elementów naruszonych podczas montażu urządzenia (konstrukcja wsporcza, orurowanie) poprzez malowanie zestawem farb epoksydowych na powierzchnie oczyszczone,

Wykonania prób ruchowych w obecności przedstawicieli Zamawiającego, co skutkować będzie podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/01/2019
Fin: 31/05/2019
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

2. zdolności technicznej lub zawodowej

Określone w Części VIII oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp z uwzględnieniem zapisu art. 133 ust. 4 uPzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 2) i 4) uPzp.

III.1.2)Capacité économique et financière
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
III.1.4)Règles et critères objectifs de participation
III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN:

2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

a) w pieniądzu,

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) w gwarancjach bankowych,

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 tj.)

3. Pozostałe wymagania zgodnie z częścią XIX SIWZ

III.1.7)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:

1. Wymagany termin płatności wynosi 120 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego.

2. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

3. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe za realizację przedmiotu umowy z zachowaniem następującej proporcji: 70 % wartości zamówienia po dostawie urządzenia i podpisaniu Protokołu częściowego – potwierdzającego kompletność wszystkich dostaw oraz pozostałą kwotę po podpisaniu Protokołu końcowego sporządzonego po wykonaniu wszystkich prac i uzyskaniu wszystkich wymaganych zezwoleń związanych z montażem i uruchomieniem przedmiotu umowy.

III.1.8)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

3. Przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6. Szczegółowe warunki zgodnie z Części XII SIWZ

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:
III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:

1. Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie: kryterium ceny:

2. Minimalna wysokość postąpienia w kryterium cena: 5 000,00 PLN Brutto

3. Szczegółowe warunki zgodnie z Częścią XXII SIWZ

IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 087-196225
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 11/12/2018
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 11/12/2018
Heure locale: 10:15
Lieu:

Polska Grupa Górnicza S.A., Oddział KWK ROW - Dział Zamówień i Przetargów, 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10, Budynek „B”, sala nr 23, POLSKA.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
VI.3)Informations complémentaires:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

2. Zdolności technicznej lub zawodowej określone w Części VIII oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp z uwzględnieniem zapisu art. 133 ust. 4 uPzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 2) i 4) uPzp.

Szczegóły w części VII i VIII SIWZ

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Pologne
Téléphone: +48 224587701
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Adresse internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Pologne
Téléphone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Adresse internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
23/11/2018