Rádi bychom oznámili, že 29. ledna 2024 (orientační datum – bude potvrzeno!) bude spuštěna nová verze portálu TED. Zajímají vás nové funkce, zlepšení a dopad na uživatele? Přečtěte si náš článek a další informace o hlavních změnách a funkcích.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Zobrazování adres URL v oznámeních s elektronickými formuláři ovlivňuje technická chyba. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Mezitím doporučujeme smazat čárku (nebo jakýkoli jiný zvláštní znak), který se objeví na konci URL. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Služby - 522783-2023

Submission deadline has been amended by:  581105-2023
30/08/2023    S166

Česko-Pardubice: Služby související s likvidací odpadů a odpady

2023/S 166-522783

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Národní identifikační číslo: 00085031
Poštovní adresa: Doubravice 98
Obec: Pardubice
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
PSČ: 53353
Země: Česko
Kontaktní osoba: Bc. Kamila Filípková
E-mail: kamila.filipkova@suspk.cz
Tel.: +420 602283872
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.suspk.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.suspk.cz/
I.3)Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Další informace lze získat na: https://ezak.suspk.cz/vz00001086
Další informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: A.I.Consulting s.r.o.
Národní identifikační číslo: 28163974
Poštovní adresa: Na Klaudiánce 781/19
Obec: Praha 4
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 147 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Petr Lis
E-mail: lis@aiconsulting.cz
Tel.: +420 778074996
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.aiconsulting.cz
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.suspk.cz/
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://ezak.suspk.cz/vz00001086
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rekonstrukce silnice III/36012 ul. Kubelkova, Česká Třebová - likvidace a uložení odpadu

II.1.2)Hlavní kód CPV
90500000 Služby související s likvidací odpadů a odpady
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění je likvidace odpadu ze stavby „Modernizace silnice III/36012 ul. Kubelkova, Česká Třebová“ spočívající v naložení, dopravě, uložení odpadu (likvidace stavebního odpadu – kód 170904) z mezideponie stavby (skládka Litomyšl cca 13 152,51 t), dále pak likvidace výkopové zeminy s kameny – (kód 170504) cca 2 661,41 t). Předmětem plnění je i zaplacení poplatku za vložení odpadu na skládku v souladu se zákonem o odpadech a o znění některých dalších zákonů.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 58 260 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45112500 Přemisťování zeminy
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Pardubický kraj

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění je likvidace odpadu ze stavby „Modernizace silnice III/36012 ul. Kubelkova, Česká Třebová“ spočívající v naložení, dopravě, uložení odpadu (likvidace stavebního odpadu – kód 170904) z mezideponie stavby (skládka Litomyšl cca 13 152,51 t), dále pak likvidace výkopové zeminy s kameny – (kód 170504) cca 2 661,41 t). Předmětem plnění je i zaplacení poplatku za vložení odpadu na skládku v souladu se zákonem o odpadech a o znění některých dalších zákonů.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 58 260 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Konec: 31/10/2023
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku na poskytování dalších služeb týkající naložení, dopravy, uložení směsného odpadu (kód odpadu 170904, kód odpadu 170504) a zaplacení poplatku za vložení odpadu na skládku, za jednotkové ceny uvedené v nabídce.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatel prokáže profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ předložením výpisu z Obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence a dokladu dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ oprávnění k podnikání v oboru na "Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)" a dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ - rozhodnutí příslušného krajského úřadu, kterými se udělují účastníkovi souhlasy k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, jež jsou předmětem této zakázky.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 27/09/2023
Místní čas: 08:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 27/09/2023
Místní čas: 08:00
Místo:

elektronicky

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Nabídky se dle § 109 ZZVZ otevírají po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Internetová adresa: http://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Internetová adresa: http://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
25/08/2023