29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 522965-2023

Submission deadline has been amended by:  556172-2023
30/08/2023    S166

Polska-Warszawa: Usługi dostarczania posiłków do przedsiębiorstw transportowych

2023/S 166-522965

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia sektorowe

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polskie Porty Lotnicze S.A
Krajowy numer identyfikacyjny: 525-000-02-39
Adres pocztowy: Komitetu Obrony Robotników 49
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-146
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Skawińska
E-mail: m.skawinska@ppl.pl
Tel.: +48 6501526
Faks: +48 6501833
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ppl.com
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/pl/
I.6)Główny przedmiot działalności
Działalność dotycząca portów lotniczych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa cateringu na potrzeby pasażerów Salonów

Numer referencyjny: 190/PN/ZP/TLLZP/23
II.1.2)Główny kod CPV
55522000 Usługi dostarczania posiłków do przedsiębiorstw transportowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa cateringu na potrzeby pasażerów Salonów, znajdujących się na Terminalu Lotniska im. F. Chopina w Warszawie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 1
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa cateringu do salonu Preludium.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
55522000 Usługi dostarczania posiłków do przedsiębiorstw transportowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Terminal, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa cateringu na potrzeby Salonu Preludium w okresie 24 miesięcy

II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 24
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Usługi będą świadczone przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 PPU, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa cateringu do salonu Bolero

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
55522000 Usługi dostarczania posiłków do przedsiębiorstw transportowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Terminal, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa cateringu na potrzeby Salonu Bolero w okresie 24 miesięcy

II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 24
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Usługi będą świadczone przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 PPU, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

1) Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryteriami:

• „Cena brutto” – waga kryterium 50%

• „Jakość” – waga kryterium 50%

2) Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu zawiera SWZ, zamieszczona pod adresem internetowym https://portal.smartpzp.pl/ppl/

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Forma procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.10)Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
IV.1.11)Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 359 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022., poz. 1710 ze. zm.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania udziałem
Data: 12/09/2023
Czas lokalny: 11:00
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie należy dołączyć do oferty zostały zawarte w rozdz. VII ust. 1 i 2 SWZ, która zostanie udostępniona pod adresem internetowym https://portal.smartpzp.pl/ppl/

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://waw.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Krajowa Izba Odwoławcza
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://waw.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

szczegółowe informacje dotyczące terminów składania odwołań znajdują się w dziale IX ustawy Pzp

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na niezgodne z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 513-515 ustawy Pzp.

3. Skarga do sądu przysługuje Stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Izby. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 579 i następnych ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://waw.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/08/2023