Szolgáltatások - 523010-2019

05/11/2019    S213

Magyarország-Budapest: Hulladék ártalmatlanítása és kezelése

2019/S 213-523010

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter vezérőrnagy
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001024252019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001024252019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Ételhulladék elszállítása,ártalmatlanítása 2020-22

Hivatkozási szám: EKR001024252019
II.1.2)Fő CPV-kód
90510000 Hulladék ártalmatlanítása és kezelése
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretszerződés / MH nagykonyháiban keletkező ételhulladék elszállítása és ártalmatlanítása 2020–2022. az alábbiak szerint:

2020. év: 42 519 685 Ft + áfa keretösszegig.

2021. év: 42 519 685 Ft + áfa keretösszegig.

2022. év: 42 519 685 Ft + áfa keretösszegig.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90510000 Hulladék ártalmatlanítása és kezelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

A Magyar Honvédség alakulatai a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: KKD) 1. sz. melléklete szerinti „Műszaki követelmények”-ben részletezettek szerint

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási keretszerződés / MH nagykonyháiban keletkező ételhulladék elszállítása és ártalmatlanítása 2020-2022. az alábbiak szerint:

2020. év: 42 519 685 Ft + ÁFA keretösszegig.

2021. év: 42 519 685 Ft + ÁFA keretösszegig.

2022. év: 42 519 685 Ft + ÁFA keretösszegig.

A beszerzés célja egy olyan keretszerződés megkötése, amelyben nyertes Ajánlattevő (továbbiakban: Vállalkozó) vállalja, hogy a Magyar Honvédség nagykonyháiban keletkező ételhulladékot, továbbá használt sütőolajat elszállítja és ártalmatlanítja.

Az ételhulladék tervezett éves mennyisége: 1 100 580 kg.

Sütőolajból átlagosan, éves szinten 12 000 kg keletkezik. A nettó egységár tartalmazza a műszaki leírásnak megfelelő teljesítéssel felmerülő minden költséget, a sütőolaj elszállítását is.

A megrendelt szolgáltatás részletes leírását a KKD 1. sz. melléklete szerinti "Műszaki követelmények" tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: M2) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata. (AT 12 és 48 hónap közötti vagy kedvezőbb megajánlásokat tehet. 48 hónap felett AK egyaránt maximális (10) pontot ad. / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/01/2020
Befejezés: 31/12/2022
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. A II.2.7) pontban megjelölt kezdési időpont tájékoztató jellegű, a konkrét kezdési időpont a szerződéskötés napja lesz, amely az eljárás megindításakor AK számára nem ismert. 2. A beszerzés specialitása, a beszerzési tárgyak (a két szolgáltatás) szoros összefüggése miatt azok részekre bontása nem lehetséges. A területi régiók alapján történő részajánlattétel biztosítása szintén nem megoldható.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Ajánlatkérő (AK) hivatkozik a Kbt. 63. (3) bekezdésére. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bek.-re.

Öntisztázás: AK hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.

Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. Korm.r.) 1.§ (1) bekezdése, és a 3. § (1)-(3) alapján az AT-nek az ajánlatában a 321/2015. Korm.r II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a Közös AT-k mindegyikének, továbbá az alkalmassági igazolásában részt vevő szervezeteknek is külön EEKD-t kell benyújtania.

Az AK a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában (EKR rendszerben) az AT-k rendelkezésére bocsátja az eljáráshoz tartozó EEKD mintáját.

Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a 321/2015. Korm. r. 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. Korm.r. 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az AK az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. (Ajánlatkérő hivatkozik 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §. (7) bekezdésére.)

A Kbt. 67.§ (4) bekezdései alapján az ajánlatban be kell nyújtani AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.

A Kbt. 74.§ (1) bekezdés b) pontja alapján AK kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

AK hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésben foglaltakra.

A 321/2015. Korm.r. 13. § alapján AT köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (a változásbejegyzési eljárásra vonatkozó nemleges nyilatkozat is benyújtandó).

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1) AT - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára - a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. (továbbiakban: Kr) 19.§ (1) bek. a) pontja alapján rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolással az alábbi tartalommal:

— a pénzügyi intézmény által ajánlattevő számára vezetett számla(k) pénzforgalmi jelölőszáma(i),

— mióta vezeti az AT számláját,

— számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt-e 30 naptári napot meghaladó sorbaállítás.

Attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A „sorbaállítás” kitétel alatt AK a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

P2) AT - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára - a Kr.19. § (1) bek. c) pontja és 19. § (5) bek. alapján nyújtsa be az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (ételhulladék elszállítása és/vagy ártalmatlanítása) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Előzetes igazolás: a Kr. 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (ajánlattevőnek az EEKD IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

P1) A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbi igazolás benyújtására:

Valamennyi számlavezető - pénzügyi intézményétől származó igazolás az alábbi tartalommal:

— a pénzügyi intézmény által ajánlattevő számára vezetett számla(k) pénzforgalmi jelölőszáma(i),

— mióta vezeti az ajánlattevő számláját,

— számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt-e 30 naptári napot meghaladó sorbaállítás.

P2) A Kr. 19. § (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a P2 szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. AK hivatkozik a Kr. 19. § (7) bekezdésére.

Amennyiben a beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámolók adatait az AK ellenőrzi. Céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ha az AT a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (7) bekezdésében foglaltakra.

AK hivatkozik a Kbt. 65.§ (6) - (8) és (11) bekezdéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan ajánlattevő, ha valamely számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt bármely pénzforgalmi számláján 30 naptári napot meghaladó időtartamú sorbaállítás.

P2) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nettó 40 000 000 Ft, a közbeszerzés tárgya szerinti (ételhulladék elszállítása és/vagy ártalmatlanítása) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétellel.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) AT a 321/2015. Korm.r. 21.§ (3) a) pontja alapján ismertesse a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de maximum 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, szerződésszerűen, az előírásoknak megfelelően teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti (ételhulladék szállítása és/vagy ártalmatlanítása) referenciáit.

M2) AT - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára - a 321/2015. Korm.rendelet 21.§ (3) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azon szakember(eke)t, aki(ke)t be kíván vonni a teljesítésbe (megnevezésükkel, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével)

Előzetes igazolási mód:

M1)-M2) A 321/2015.Korm.r.1.§(1) bekezdése alapján az AT-nek az ajánlatában a 321/2015. Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. AK a 321/2015.Korm.r.2.§ (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (AT-nek az EEKD IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti igazolás:

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alábbi igazolások benyújtására:

M1) a 321/2015.Korm.r.22. § (1)-(2) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás, vagy az AT saját nyilatkozata az alábbi tartalommal:

— a szerződés tárgya,

— a szerződés mennyisége,

— a szerződést kötő másik fél megnevezése,

— a teljesítés ideje év/hó/napban (kezdő és befejező időpontja),

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2)

— Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek)ről,

— a szakember(ek) rendelkezésre állási nyilatkozatai,

— végzettséget vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata.

AK hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.

AK hivatkozik a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9) és (11) és 140.§(9) bekezdéseire.

AK hivatkozik a 321/2015.Korm.r. 21/A §, és 22.§(5) bek.-re, 24. § (1) és (3) bek.-re.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik jelen felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de maximum 6 éven belül megkezdett, összesen minimum 550 290 kg mennyiségű, a közbeszerzés tárgya szerinti (ételhulladék elszállítása és/vagy ártalmatlanítása), az előírásoknak megfelelő, szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával.

Az alkalmassági követelmény több referencia szerződéssel is teljesíthető.

M2) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel az alábbiak szerint:

Legalább 1 fő érvényes B kategóriás jogosítvánnyal, 12 hónap szakmai tapasztalattal (ételhulladék szállítása) rendelkező szakemberrel.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Nyertes AT számla benyújtására a már teljesített szolgáltatásra vonatkozóan utólag jogosult, előleg fizetésére nincs mód.

Nyertes AT havonta jogosult egy összegző számlát kiállítani az előző hónapban elszállított és ártalmatlanított ételhulladék mennyiségre vonatkozóan, amely alapján történik a kifizetés. A számlák ellenértékét az MH Anyagellátó Raktárbázis (Költségviselő) egyenlíti ki. AK hivatkozik a Kbt. 135. § (5) bekezdésre, valamint a 2017. évi CL. törvényre.

AK az igazolt teljesítés alapján, átutalással, a kincstári rendnek megfelelően az AT által kiállított számla, és mellékletei ellenében fizeti meg ellenértékét, a Kbt. 135.§ (1), és (6) bek, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. alapján, az adóigazgatási eljárásról szóló 2017. évi CLI. törvény figyelembevételével.

Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme a forint.

Késedelmi kamat: a Ptk. 6:155. §-ában foglalt ak szerint

AK hivatkozik a Ptk. 6:186. §-ában foglaltakra.

A fizetés részletes szabályai a szerz.tervezetben.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 09/12/2019
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 09/12/2019
Helyi idő: 13:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68.§ (1c) bek. alapján az elektronikusan benyújtott ajánlat vagy részvételi jelentkezés esetében a (4)-(5) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan-azzal a tartalommal,ahogyan azok az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szerepelnek-az AT-k vagy részvételre jelentkezők részére elérhetővé teszi.AK hivatkozik a Kbt. 68.§ (1),(4) és(6) bekezdéseire

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) AK a Kbt. 3. § (5a) bekezdésében meghatározott elektronikus közbeszerzési rendszer (továbbiakban: EKR) használatával folytatja le az eljárást. A gazdasági szereplő az EKR -ben jelzi (https://ekr.gov.hu) az előzetes regisztrációt követően az eljárás iránti érdeklődését.

2) AK kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.

3) AK nem alk.: Kbt. 75. § (2) e).

4) AK a P1)-P2 és M1),-M2) pontok szerinti alk. feltételeket a minősített AT jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

5) A Kbt. 71. § bek. alapján hiánypótlás lehetősége biztosított.

6) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0 -10. Ajánlati ár / nettó egységár (Ft/kg) (1. rszp.): AK a Felolvasólapon szereplő, „Nettó egységárat” értékeli. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot. A többi ajánlat pontszámát fordított arányosítás módszerével számítja AK. Szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (2. rszp): az ajánlati elem legkedvezőbb szintjére (összesen max 48 hónap) és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt max. (10) pontot ad (a képletbe AK abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket (48 hónap) helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb). Az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintjére (12 hónap) 0 pontot ad, az annál kedvezőtlenebb érvénytelen. Részl. KKD.

7) AK az M2) alk. vizsgálata során kizárólag az értékelés körében megajánl. szakembert veszi figyelembe.

8) AK kéri benyújtani az AT nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakember értékelési részszempont szerint megajánlott többlet szakmai gyakorlati idejének alátámasztására (év/hó bontásban). AT nevezze meg a szakembert és jelölje meg AT-vel jogviszonyát.

9) AK hiv. a Kbt. 47.§ (2) bek.-re.

10) IV.2.6) pont: AK 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.

11) AK nem alk. a Kbt. 75.§ (2) e) pontját.

12) Szerződést bizt. mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: mértéke a késedelmes teljesített szolgáltatás nettó értékének 4 %-a / naptári nap, max. 7 naptári napra vonatkozóan. 5 napon túl Költségviselő felszólítja Vállalkozót a szolgáltatás haladéktalan elvégzésére. Súlyos szerződésszegés esetén Megrendelő a Vállalkozási keretszerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

13) Ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazd. szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát/aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személynek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szüks. csatolni. AK hivatkozik a 2006. évi V. törvény 9. §-ára.

14) Ajánlat benyújtásának formai köv.: KKD

15) Közös ajánlattétel esetén közös AT-k kötelesek becsatolni megállapodásukat.

16) A szerződéskötés feltétele, hogy AT a beszerzés tárgya szerinti (ételhulladék elszállítása és/vagy ártalmatlanítása) szolgáltatás nyújtása tevékenységi körre vonatkozó, ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségirányítási rendszert működtessen, melyet a szerződés teljes időtartama alatt fenntart. Az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszer akkreditált tanúsító szervezet általi tanúsítottságának megszűnése szerződésszegésnek minősül.

17) Nyertes AT szüks engedélyek: ISCC tanúsítvány, egyéb szállítási engedélyek. Részletesen: KKD.

18) Ajánl. kötöttség min. időtartama 2 hónap, a közb. eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatják le.

19) AK hiv. a Kbt. 35. § (2a), 50. § (1) c, 52. § (1c), valamint 68. § (1a)-(1b) bek.-re.

20) FAKSZ: Székesi Tamás (00877); H.: dr. Mondschein Anita (00556)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/10/2019