Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

Există unele erori care afectează modul în care sunt afișate anunțurile din formularele electronice. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă rugăm să consultați pagina noastră dedicată pentru mai multe informații și îndrumări.

Au început înscrierile la cel de-al 4-lea atelier cu reutilizatorii TED, care va avea loc la 14 decembrie 2023.

Bunuri - 523208-2023

30/08/2023    S166

România-Ghercești: Strung CNC

2023/S 166-523208

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: AVIOANE CRAIOVA S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO2326144
Adresă: Strada: Aviatorilor, nr. 10
Localitate: Ghercesti
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 207280
Țară: România
Persoană de contact: Andreea-Cristina Banut
E-mail: achizitii@acv.ro
Telefon: +40 0251402000
Fax: +40 0251435153
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.acv.ro
Adresa profilului cumpărătorului: https://www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100169910
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Avioane Craiova SA
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Fabricarea de nave spatiale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Strung cu comanda numerica 3 axe (2 bucati)

Număr de referinţă: 2326144_2023_PAAPD1429385
II.1.2)Cod CPV principal
42621100 Strung CNC
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului il reprezinta achizitionarea a 2 bucati "Strung cu comanda numerica 3 axe". Cantitatea estimata necesara este de 2 bucati. Avand in vedere faptul ca obiectul principal al contractului este achizitionarea a 2 buc. "Strung cu comanda numerica 3 axe", tipul de contract propus este contract de furnizare in conformitate cu prevederile Anexei la H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publice din Legea nr.98/2016. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor va fi de 18 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 000 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Sediul Autoritatii Contractante: Strada Aviatorilor, nr. 10, Loc. Ghercesti, Jud. Dolj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Strung cu comanda numerica 3 axe - doua (2) bucati. A se vedea Caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Precizia masinii pe axa Z / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Precizia masinii pe axa X / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Precizia la repetabilitate pe axa C / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Precizia la repetabilitate pe axa Z / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Precizia la repetabilitate pe axa X / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Precizia masinii pe axa C / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta 1: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, va face dovada neincadrarii in situatiile de excludere prin prezentarea cazierului judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administratie, de conducere sau de supraveghere al respectivului op. ec., sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabile la momentul prezentarii; dupa caz documente prin care se de monstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.

Cerinta 2: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile ulterioare.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, in conformitate cu art. 193 din Legea 98/2016, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, va face dovada neincadrarii in situatiile de excludere prin prezentarea urmatoarelor documente: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat (buget local si buget de stat) valabile la momentul prezentarii; dupa caz documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166. alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta 3: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitatea de indeplinire: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta in formularul DUAE.

Cerinta 4: In sensul art. 58-60 din Legea 98/2016, referitoare la situatiile generatoare de interese, se va prezenta declaratia pe proprie raspundere privind conflictul de interese si se va intocmi de catre fiecare ofertant/asociat, inclusiv de catre tert sustinator/subcontractant, dupa caz, si va prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE si a ofertei in SEAP. Declaratia va contine informatii aferente situatiei lor.

In sensul art. 63 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:

- Munteanu Victor - Director General

- Motataianu Cristiana - Director General Adjunct

Componenta Comisiei de evaluare pentru atribuirea Contractelor de achizitie publica este urmatoarea:

- Dragan Sorin - Presedinte

- Banut Andreea - Secretar

- Diaconu Verginica - Membru

- Munteanu Alin - Membru

- Vasilescu Ovidiu - Membru

- Dancau Alexandru - Membru

- Coman Sergiu - Membru

- Popa Laurentiu - Membru

- Dinca Marilena - Membru

- Anghel Doru - Membru

- Stirbu Paul - Membru

- Peta Victor - Membru din partea Sindicatului Liber Avioane Craiova

Note:

I) Pentru persoanele juridice straine se aplica prevederile art. 168 din Legea 98 privind achizitiile publice. Documentele vor fi semnate de reprezentantul legal si stampilate, avand mentiunea conform cu originalul, la care se va anexa traducerea autorizata a acestora in limba romana.

II) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila

III) DUAE va fi completat separat si de catre terti sustinatori/subcontractanti conform indicatiilor introduse de ofertant in propriul DUAE

IV) Documentele vor fi depuse cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii acreditat in conditiile legii si incarcate in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic si numai de catre operatorii economici inregistrati.

Cerinta 1: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea preofesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire a contractului de achizitie publice cu informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta - informatii referitoare la indeplinirea cerintelor privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise in tara de rezidenta, traduse in limba romana, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor, cu informatii actualizate la data prezentarii. In situatia in care vor fi executate parti din contract de catre subcontractanti, dovada inregistrarii si corespondenta activitatilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizitiei se va prezenta obligatoriu si de catre subcontractanti, pentru partea din contract pe care o vor realiza. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.

Cerinta 2: Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.

Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE, unde se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de subcontractare conform modelului orientativ pus la dispozitie sic are trebuie sa contina cel putin informatii referitoare la procentul de subcontractare si la responsabilitatile/activitatile subcontractante. Documentele justificative care probeaza cele asumate vor fi prezentate, actualizate la zi in momentul prezentarii lor, in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016, la colicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea ofertelor.

Cerinta 3: Informatii privind asociatii. Se completeaza DUAE conform prevederilor art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Asociatii nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute de articolele 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Odata cud epunerea DUAE se va prezenta si acordul de asociere, conform modelului orientativ pus la dispozitie sic are trebuie sa contina cel putin informatii referitoare la ponderile fiecarui asociat si la responsabilitatile fiecaruia. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord/acorduri vor fi prezentate, actualizate la zi in momentul prezentarii lor, in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea nr. 98/2016, la solicitarea autoritatii contractante, doard e catre operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Cifra de afaceri medie anualaSpecificati cifra de afaceri medie anualaCifra de afaceri medie anualaCifra de afaceri in ultimii 3 ani (2020, 2021, 2022) sa fie minim 2.000.000,00 lei.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Fiecare participant la procedura de atribuire a contractului,indiferent de calitatea sa,va completa propriul DUAE. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de subcontractare, informatiile privind tertii sustinatori, subcontractantii, asociatii(daca este cazul)conform legislatiei incidente in domeniul ach. publice. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, va face dovada îndeplinirii cerinţelor privind situaţia economică şi financiară, de regulă, prin prezentarea, după caz, a unora sau mai multora dintre următoarele informaţii şi documente: a) declaraţii sau extrase bancare corespunzătoare sau, acolo unde este cazul, dovada asigurării de risc profesional; b) prezentarea situaţiilor financiare sau a extraselor din situaţiile financiare, în cazul în care publicarea situaţiilor financiare este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit operatorul economic; c) o declaraţie privind cifra totală de afaceri a operatorului economic şi, acolo unde este cazul, cifra de afaceri din domeniul de activitate care face obiectul contractului, pentru cel mult ultimele trei exerciţii financiare disponibile, în funcţie de data înfiinţării sau începerii activităţii operatorului economic, în măsura în care informaţiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile. În cazul în care, din motive obiective şi justificate, operatorul economic nu este în măsură să prezinte una sau mai multe dintre informaţiile şi documentele prevăzute la alin. (1), operatorul economic este autorizat să facă dovada situaţiei sale economice şi financiare prin orice alt document pe care autoritatea contractantă îl consideră adecvat. (Conform art. 177 din Legea 98/2016). În cazul în care un operator economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară invocând susţinerea unui/unor terţ/terţi, autoritatea contractantă solicită ca operatorul economic şi terţul/terţii susţinător/susţinători să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatPentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatExperenta similara: Ofertantii trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare ce fac obiectul procedurii de achizitie publica. Ofertantii vor prezenta lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: contractele de furnizare, documente/recomandari emise de beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau documente constatatoare emise de Autoritatea Contractanta, din care sa reiasa toate elemente necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Pentru livrarile efectuate in afara Romaniei, documentele solicitate se vor prezenta insotite si de traducerea autorizata in limba romana. Pentru livrarile similare efectuate, prezentate ca experienta similara, exprimate in alte monede decat lei, conversia se va realiza la valoarea cursului mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul produselor similare furnizate, perioada (inclusiv data incheierii contractului, valoarea produselor similare, calitatea in care ofertantul a indeplinit contractul si alte informatii relevante din care sa reiasa indeplinirea cerintei. In cazul contractelor aflate in derulare la data limita de depunere a ofertelor, pentru demonstrarea experientei similare se vor lua in considerare doar produsele furnizate in perioada solicitata. In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 3 ani anterioara datei de depunere a ofertei, Autoritatea Contractanta va lua in considerare doar produsele furnizate in perioada solicitata. Perioada de 3 ani se va raporta la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial prin anuntul de participare. In cazul in care ofertantul a actionat ca subcontractant in oricare din contractele prezentate ca referinte, se va accepta ca dovada a implicarii o declaratie din partea Antreprenorului General, din care sa rezulte partea de furnizare din contract care a fost efectuata de subcontractant. Experienta similara a subcontractantilor va fi luata in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza a fi atribuit. In cazul in care contractul prezentat ca experienta similara a fost executat in asociere, pentru evaluare modului de indeplinire a cerintei se va lua in considerare numai partea de furnizare din contract care a fost efectuata de catre asociatul ofertant in cadrul prezentei proceduri. In acest sens, se vor prezenta documente doveditoare din care sa rezulte partea de furnizare din care a fost efectuata de ofertant (acord de asociere sau documente emise de beneficiar), in copie lizibila, cu mentiunea "conform cu originalul". In cazul ofertei depuse de o asociere de operatori economici, cerinta poate sa fie indeplinita in mod cumulativ de membrii asocierii. In cazul in care contractul prezentat contine mai multe obiecte, se va lua in considerare numai partea de contract care se refera la furnizarea de produse similare cu produsele supuse procedurii de achizitie publica. Experienta similara a subocntractantilor va fi luata in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza a fi atribuit. Pentru calculul pretului contr. exprimat in alta moneda decat in Lei, se va folosi cursul mediu comunicat de catre BNR pentru anii in care au fost incheiate contractele respective. Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi insotite de traducerea autorizata in lb. Romana.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Fiecare participant la procedura de atribuire a contractului,indiferent de calitatea sa,va completa propriul DUAE. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de subcontractare.Informatiile privind tertii sustinatori, subcontractantii, asociatii(daca este cazul)conform legislatiei incidente in domeniul ach. publice. Toti op. ec. participanti la proc. de atribuire,indiferent de calitatea lor (ofertant unic, lider de asociere, asociat, subcontractant, tert sustunator) cor completa cate un DUAE separat cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea AC, doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire cfm. art. 196 alin. (2) din L. 98/2016.Furnizarea produselor prezentate ca exp. similara se confirma prin prezentarea de certificate sau documente relevante (contractul, procese-verbale de receptie etc.) datate si semnate de catre beneficiarul public sau privat, din care sa rezulte beneficiarul contractului, calitatea in care ofertantul a indeplinit contractul, valoarea produselor similare efectiv furnizate, perioada (inclusiv data incheierii contractului) si alte info. relevante din care sa reiasa indeplinirea cerintei. Documentele prin care ofertanții pot îndeplini cerința privind exp. similară sunt următoarele, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă:copii ale unor părți relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit;certificate de predare primire;recomandări;procese-verbale de recepție;certificate constatatoare. In cazul in care contractele invocate ca exp. similara contin clauze de confidentialitate, care impiedica prezentarea acestuia in integralitate,op. ec. va prezenta paginile din contract si anexele acestuia care contin referintele privind: partile contractante, obiectul contractului, durata contractului, pretul contractului si valorile precum si semnaturile/stampila partilor.Op.ec.nerezidenti vor prezenta copiile respective insotite de traducerea autorizata a acestora in lb romana.Proportia de subcontractare In cazul in care ofertantul participa la procedura impreuna cu unul sau mai multi subcontractanti, atunci ofertantul are obligatia de a preciza partile din contract pe care Op.Ec. intentioneaza sa le subcontracteze.In acest caz se vor preciza denumirea subcontractantilor si datele de recunoastere ale acestora, partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, procentul partii din contract ce urmeaza a fi subcontractat (Formular), precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte (Formular).Daca un subcontractant se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea 98/2016, AC va solicita, o singura data, ca op.ec. sa inlocuiasca subcontractantul fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal.Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul AC, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerilor tehnice sau financiare initial(art. 174 din Legea 98/2016).Se va prezenta Acordul de subcontractare. Prezentarea documentelor relevante privind resursele materiale si umane pentru partea lor de implicare in contract.Partea/partile subcontractante vor fi insusite si contrasemnate de catre subcontractant. Inainte de semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta, la solicitarea AC Acordul de subcontractare incheiat intre ofertant si subcontractant in original sau in copie legalizata, precum contractul /contractele încheiat/e între ofertant si subcontractant/subcontractantii nominalizati în oferta, in concordanta cu oferta. Pt persoane juridice straine doc. se vor prezentat in lb de origine si in traducere autorizata in lb romana.Se va completa DUAE, urmand ca doc justificative sa fie prezentate la solicit. AC cfm. art.196 din L. 98/2016

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 05/10/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 05/03/2024
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 05/10/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.Pentru a putea participa la procedura de atribuire operatorii economici au obligatia sa se înregistreze în Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP/sSICAP), conform Legii nr.98/2016. Autoritatea contractanta accepta numai ofertele depuse online în SEAP si numai pana la ora si data limita de depunere a ofertelor. Adresa la care se depune oferta este www.e-licitatie.ro. DUAE completat cu informatiile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire, propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi transmise în format electronic / prin mijloace electronice. Fisierele care vor fi încarcate în SEAP de catre ofertant vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic, în functie de calitatea acestuia – asociat/tert/ subcontractant, semnatura bazata pe un certificat calificat eliberatde un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Orice documente emise de alte institutii/autoritati/entitati si prezentate in vederea atestarii indeplinirii cerintelor din documentatia de atribuire vor fi semnate si, dupa caz, stampilate, de institutiile/autoritatile/ entitatile emitente si vor fi transmise Autoritatii Contractante, la solicitarea acesteia, prin mijloace electronice, semnate pe proprie raspundere,electronic, de ofertant cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Dovada platii Garantiei de participare se va depune in SEAP cu semnatura electronica extinsa.

Riscurile transmiterii ofertei, inclusive forta majora, cad în sarcina operatorului economic. asumandu si riscul ca in caz in care oferta nu este depusa, conform cerintelor D.A. va fi respinsa. Ofertele care se depun la sediul autoritatii contractante nu sunt luate în considerare. Solicitarile de clarificari se vor adresa în mod exclusiv în SEAP/SICAP la Sectiunea "Întrebari" din cadrul procedurii de atribuire

derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea "Documentatie si Clarificari" din cadrul anuntului de participare. Documentele justificative care probeaza cele asumate vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc la solicitarea autoritatii contractante.

În cazul în care Ofertantul este un Operator Economic Individual și reprezentantul care semnează Oferta este altul decât persoana desemnată în DUAE ca împuternicită să reprezinte Operatorul Economic pentru scopul acestei proceduri, Ofertantul va prezenta o Împuternicire scrisă, care va include informații detaliate privind reprezentarea, în original (Formular 1).

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor va fi de: 18 zile.

Autoritatea contractantă va răspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Avioane Craiova SA
Adresă: Str. Avaiatorilor, nr. 10, Loc. Ghercesti, Jud. Dolj
Localitate: Ghercesti
Cod poștal: 207280
Țară: România
E-mail: juridic@acv.ro
Telefon: +40 251402000
Adresă internet: www.acv.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
25/08/2023