Dostawy - 523331-2021

15/10/2021    S201

Polska-Katowice: Odczynniki laboratoryjne

2021/S 201-523331

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 188-488491)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH
Krajowy numer identyfikacyjny: 000289035
Adres pocztowy: Poniatowskiego 15
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-055
Państwo: Polska
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Tel.: +48 322083547
Faks: +48 322083568
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sum.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.sum.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Numer referencyjny: RZP/PN/78/21
II.1.2)Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 11 pakietów:

Pakiet nr 1: Odczynniki do oznaczania na materiale odzwierzęcym

Pakiet nr 2: Odczynniki do oznaczania na materiale odzwierzęcym II

Pakiet nr 3: Alkohole skażone

Pakiet nr 4: Zawiesiny i surowice

Pakiet nr 5: Odczynniki I

Pakiet nr 6: Agaroza i polimeraza

Pakiet nr 7: Odczynniki II

Pakiet nr 8: Testy diagnostyczne

Pakiet nr 9: Podłoża i pożywki

Pakiet nr 10: Odczynniki III

Pakiet nr 11: Odczynniki IV

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – na wybrany pakiet. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden, kilka lub wszystkie części (pakiety).

3. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji asortymentowo-cenowej (zał.2.1–2.11 do SWZ) oraz na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (zał .4 do SWZ)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 188-488491

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 18/10/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 21/10/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 15/01/2022
Powinno być:
Data: 18/01/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/10/2021
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 21/10/2021
Czas lokalny: 09:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: