Строителство - 523399-2020

03/11/2020    S214

България-Варна: Строителни и монтажни работи

2020/S 214-523399

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Варна
Национален регистрационен номер: 000093442
Пощенски адрес: бул. „Генерал Колев“ № 92, ет. 5
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9000
Държава: България
Лице за контакт: Мариела Черкезова
Електронна поща: op@varna.bg
Телефон: +359 52820836
Факс: +359 52820846
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.varna.bg
Адрес на профила на купувача: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=686
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции — за обособена позиция № 2

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Основен ремонт на покривна и подова конструкция на спортна зала за борба „Простор“, община Варна с идентификатор 10135.2556.351.2

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 728 809.71 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 Строителни и монтажни работи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
Основно място на изпълнение:

Място на изпълнение — на територията на община Варна: спортна зала за борба „Простор“, гр. Варна, ул. „Селиолу“ № 39

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Изпълнение на СМР съгласно работен проект, предписанията и заповедите в заповедната книга, в т.ч. предвидените с количествено-стойностната сметка СМР.

2. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти.

3. Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в строежа.

4. Уведомяване на възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране.

5. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.

6. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа.

7. Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация.

8. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация.

9. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 127-288666
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д20001475ВН
Наименование:

Основен ремонт на покривна и подова конструкция на спортна зала за борба „Простор“, община Варна с идентификатор 10135.2556.351.2

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
26/10/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Инфраструктурно строителство“ АД
Национален регистрационен номер: 203676249
Пощенски адрес: община Столична, р-н „Студентски“, Симеоновско шосе
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 9000
Държава: България
Електронна поща: infrastructurno.stroitelstvo@gmail.com
Телефон: +359 28601472
Факс: +359 28601472
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 728 809.71 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/10/2020