Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 523473-2021

15/10/2021    S201

Polen-Przemyśl: Audiovisuelle Geräte

2021/S 201-523473

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 179-465419)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miejska Przemyśl
Postanschrift: RYNEK 1
Ort: Przemyśl
NUTS-Code: PL822 Przemyski
Postleitzahl: 37-700
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marian Baran
E-Mail: przetarg@um.przemysl.pl
Telefon: +48 166752038
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.przemysl.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/przemysl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA W PRZEMYŚLU – WYPOSAŻENIE

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.2.1.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32321200 Audiovisuelle Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest aranżacja i wyposażenie Podziemnej Trasy Turystycznej w Przemyślu poprzez wykonanie i dostawę aranżacji, wyposażenia, gablot, sprzętu AV i IT, oprogramowania, wykonanie zawartości merytorycznej, kontentu multimedialnego oraz montaż/instalację i uruchomienie wszystkich dostarczonych elementów wyposażenia wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych na terenie: piwnic budynku Rynek 1, podziemnego łącznika pomiędzy budynkiem Rynek 1 a budynkiem Rynek 9, budynku Rynek 9 oraz budynku Serbańska 7

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/10/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 179-465419

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Anstatt:

Zdolność techniczna:

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

a) 1 zamówienie (w ramach jednej usługi/umowy) o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł brutto polegające na: wykonaniu i uruchomieniu ekspozycji o założonym okresie jej eksploatacji nie krótszym niż 12 miesięcy w muzeum lub podziemnej trasie turystycznej lub w kopalni lub w grocie lub w piwnicy, składającej się z:

- elementów scenograficznych i aranżacyjnych, w tym: prezenterów, zabudów, ekspozytorów, gablot oraz;

- sprzętu, urządzeń, systemów multimedialnych, w tym: projektorów multimedialnych, monitorów dotykowych oraz;

- kontentu multimedialnego i aplikacji oraz systemu/systemów zarządzania kontentem i sterowania sprzętem oraz urządzeniami multimedialnymi, w tym z wykorzystaniem technologii prezentacji obrazu 2D i 3D, nagrań dźwiękowych,

b) 1 zamówienie (w ramach jednej usługi/umowy) o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto, którego przedmiotem było wykonanie kontentu multimedialnego dla minimum 8 stanowisk, składającego się z: aplikacji interaktywnych, animacji, w tym animacji z wykorzystaniem technologii prezentacji obrazu 2D i 3D, nagrań dźwiękowych,

c) 1 zamówienie, którego przedmiotem była dostawa, montaż i uruchomienie ekranu diodowego LED w technologii SMD o powierzchni projekcji nie mniejszej niż 10m2,

d) 1 zamówienie (w ramach jednej usługi/umowy) o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, którego przedmiotem była dostawa audioprzewodników z wyzwalaniem automatycznym oraz wykonaniem ścieżek dla dorosłych, dzieci, osób niepełnosprawnych,

e) 1 zamówienie (w ramach jednej usługi/umowy) o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, którego przedmiotem było wykonanie i dostawa filmu animowanego do kina 3D o długości minimum 6 minut,

* Pod pojęciem sprzętu multimedialnego należy rozumieć sprzęt instalowany w danym obiekcie służący do przekazu treści ekspozycji multimedialnej w zakresie: tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo.

** Pod pojęciem kontentu należy rozumieć całość oprogramowania wraz z aplikacjami i oprogramowaniem sterującym oraz utwory gotowe do odtwarzania, publikacji i prezentacji.

UWAGI DODATKOWE: Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie;

2) zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.

muss es heißen:

Zdolność techniczna:

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

a) 1 zamówienie (w ramach jednej usługi/umowy) o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł brutto polegające na: wykonaniu i uruchomieniu ekspozycji o założonym okresie jej eksploatacji nie krótszym niż 12 miesięcy w muzeum lub podziemnej trasie turystycznej lub w kopalni lub w grocie lub w piwnicy lub w centrum nauki lub w innej instytucji lub obiekcie zajmującym się wystawiennictwem, składającej się z:

- elementów scenograficznych i aranżacyjnych, w tym: prezenterów, zabudów, ekspozytorów, gablot oraz;

- sprzętu, urządzeń, systemów multimedialnych, w tym: projektorów multimedialnych, monitorów dotykowych oraz;

- kontentu multimedialnego i aplikacji oraz systemu/systemów zarządzania kontentem i sterowania sprzętem oraz urządzeniami multimedialnymi, w tym z wykorzystaniem technologii prezentacji obrazu 2D i 3D, nagrań dźwiękowych,

b) 1 zamówienie (w ramach jednej usługi/umowy) o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto, którego przedmiotem było wykonanie kontentu multimedialnego dla minimum 8 stanowisk, składającego się z: aplikacji interaktywnych, animacji, w tym animacji z wykorzystaniem technologii prezentacji obrazu 2D i 3D, nagrań dźwiękowych,

c) 1 zamówienie, którego przedmiotem była dostawa, montaż i uruchomienie ekranu diodowego LED w technologii SMD o powierzchni projekcji nie mniejszej niż 10m2,

d) 1 zamówienie (w ramach jednej usługi/umowy) o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, którego przedmiotem była dostawa audioprzewodników z wyzwalaniem automatycznym oraz wykonaniem ścieżek dla dorosłych, dzieci, osób niepełnosprawnych,

e) 1 zamówienie (w ramach jednej usługi/umowy) o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, którego przedmiotem było wykonanie i dostawa filmu animowanego do kina 3D o długości minimum 6 minut,

* Pod pojęciem sprzętu multimedialnego należy rozumieć sprzęt instalowany w danym obiekcie służący do przekazu treści ekspozycji multimedialnej w zakresie: tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo.

** Pod pojęciem kontentu należy rozumieć całość oprogramowania wraz z aplikacjami i oprogramowaniem sterującym oraz utwory gotowe do odtwarzania, publikacji i prezentacji.

UWAGI DODATKOWE: Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie;

2) zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.

Abschnitt Nummer: III.1.3
Anstatt:

ciąg dalszy 1:

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował, co najmniej:

a) minimum 1 osobą – kierownikiem projektu/koordynatorem, który kierował realizacją lub koordynował realizację (przygotowanie, montaż i uruchomienie) co najmniej 1 ekspozycji o założonym okresie jej eksploatacji nie krótszym niż 12 miesięcy w muzeum lub na podziemnej trasie turystycznej lub w kopalni lub w grocie lub w piwnicy o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto, składającej się m.in. z: elementów scenograficznych i aranżacyjnych, sprzętu i urządzeń oraz systemów multimedialnych, instalacji elektrycznej i teletechnicznej niezbędnej do funkcjonowania sprzętu multimedialnego, kontentu multimedialnego i aplikacji oraz systemu/systemów zarządzania kontentem,

b) minimum 1 osobą – scenografem, który łącznie:

- był autorem lub współautorem projektu dla co najmniej 1 ekspozycji o założonym okresie jej eksploatacji nie krótszym niż 12 miesięcy opracowanego dla muzeum lub podziemnej trasy turystycznej lub kopalni lub groty lub piwnicy, o wartości elementów aranżacyjnych i scenograficznych nie mniejszej niż 500 000,00 zł oraz

- pełnił funkcje nadzoru nad scenografią, dla co najmniej 1 ekspozycji o założonym okresie jej eksploatacji nie krótszym niż 12 miesięcy opracowanego dla muzeum lub podziemnej trasy turystycznej lub kopalni lub groty lub piwnicy, o wartości elementów aranżacyjnych i scenograficznych nie mniejszej niż 500 000,00 zł,

c) minimum 1 osobą – kierownikiem produkcji kontentu multimedialnego, który kierował realizacją lub koordynował realizację (przygotowanie, instalacja i uruchomienie) kontentu multimedialnego z wykorzystaniem technik multimedialnych 2D i 3D na co najmniej 1 ekspozycji o założonym okresie jej eksploatacji nie krótszym niż 12 miesięcy w muzeum lub w podziemnej trasie turystycznej lub w kopalni lub w grocie lub w piwnicy,

d) minimum 1 osobą – specjalistą ds. pogłębionego scenariusza ekspozycji, który był autorem lub współautorem scenariusza lub pogłębionego scenariusza, dla co najmniej 1 ekspozycji o założonym okresie jej eksploatacji nie krótszym niż 12 miesięcy opracowanego dla muzeum lub podziemnej trasy turystycznej lub kopalni lub groty lub piwnicy,

e) minimum 1 osobą – kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji zamówienia należącym do właściwej Izby samorządu zawodowego, oraz posiadającym kwalifikacje zgodnie z art. 37c ustawy o ochronie zabytków,

f) kierownikami robót elektrycznych i teletechnicznych posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych/teletechnicznych, zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji zamówienia, lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji zamówienia, należącą do właściwej Izby samorządu zawodowego. Wymagane 2 osoby lub 1 osoba (funkcje kierowników można łączyć pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień),

muss es heißen:

ciąg dalszy 1:

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował, co najmniej:

a) minimum 1 osobą – kierownikiem projektu/koordynatorem, który kierował realizacją lub koordynował realizację (przygotowanie, montaż i uruchomienie) co najmniej 1 ekspozycji o założonym okresie jej eksploatacji nie krótszym niż 12 miesięcy w muzeum lub na podziemnej trasie turystycznej lub w kopalni lub w grocie lub w piwnicy lub w centrum nauki lub w innej instytucji lub obiekcie zajmującym się wystawiennictwem, o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto, składającej się m.in. z: elementów scenograficznych i aranżacyjnych, sprzętu i urządzeń oraz systemów multimedialnych, instalacji elektrycznej i teletechnicznej niezbędnej do funkcjonowania sprzętu multimedialnego, kontentu multimedialnego i aplikacji oraz systemu/systemów zarządzania kontentem,

b) minimum 1 osobą – scenografem, który łącznie:

- był autorem lub współautorem projektu dla co najmniej 1 ekspozycji o założonym okresie jej eksploatacji nie krótszym niż 12 miesięcy opracowanego dla muzeum lub podziemnej trasy turystycznej lub kopalni lub groty lub piwnicy lub centrum nauki lub innej instytucji lub obiektu zajmującego się wystawiennictwem, o wartości elementów aranżacyjnych i scenograficznych nie mniejszej niż 500 000,00 zł oraz

- pełnił funkcje nadzoru nad scenografią, dla co najmniej 1 ekspozycji o założonym okresie jej eksploatacji nie krótszym niż 12 miesięcy opracowanego dla muzeum lub podziemnej trasy turystycznej lub kopalni lub groty lub piwnicy lub centrum nauki lub innej instytucji lub obiektu zajmującego się wystawiennictwem, o wartości elementów aranżacyjnych i scenograficznych nie mniejszej niż 500 000,00 zł,

c) minimum 1 osobą – kierownikiem produkcji kontentu multimedialnego, który kierował realizacją lub koordynował realizację (przygotowanie, instalacja i uruchomienie) kontentu multimedialnego z wykorzystaniem technik multimedialnych 2D i 3D na co najmniej 1 ekspozycji o założonym okresie jej eksploatacji nie krótszym niż 12 miesięcy w muzeum lub w podziemnej trasie turystycznej lub w kopalni lub w grocie lub w piwnicy lub w centrum nauki lub w innej instytucji lub obiekcie zajmującym się wystawiennictwem,

d) minimum 1 osobą – specjalistą ds. pogłębionego scenariusza ekspozycji, który był autorem lub współautorem scenariusza lub pogłębionego scenariusza, dla co najmniej 1 ekspozycji o założonym okresie jej eksploatacji nie krótszym niż 12 miesięcy opracowanego dla muzeum lub podziemnej trasy turystycznej lub kopalni lub groty lub piwnicy lub centrum nauki lub innej instytucji lub obiektu zajmującego się wystawiennictwem,

e) minimum 1 osobą – kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji zamówienia należącym do właściwej Izby samorządu zawodowego, oraz posiadającym kwalifikacje zgodnie z art. 37c ustawy o ochronie zabytków,

f) kierownikami robót elektrycznych i teletechnicznych posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych/teletechnicznych, zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji zamówienia, lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji zamówienia, należącą do właściwej Izby samorządu zawodowego. Wymagane 2 osoby lub 1 osoba (funkcje kierowników można łączyć pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień),

Abschnitt Nummer: III.1.3
Anstatt:

ciąg dalszy 2:

g) minimum 1 osobą – specjalistą ds. montażu i eksploatacji sprzętu i urządzeń AV/IT posiadającym uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV,

h) minimum 1 osobą - programistą systemów sterowania wystawy posiadającym doświadczenie w realizacji (przygotowanie, instalacja i uruchomienie) przynajmniej 1 systemu sterowania wystawą lub ekspozycją z co najmniej 8 stanowiskami interaktywnymi na powierzchni nie mniejszej niż 200 m2. Wskazana osoba musi posiadać certyfikaty Producenta oferowanych systemów sterowania w zakresie ich znajomości na poziomie zaawansowanym,

i) zespołem 3 grafików, którzy uczestniczyli nie mniej niż 2 razy w realizacji zamówienia, którego przedmiotem był kontent multimedialny z wykorzystaniem technik 2D i 3D.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wymienionych w niniejszym punkcie funkcji za wyjątkiem funkcji wymienionych w pkt 5 lit. od a – c.

muss es heißen:

ciąg dalszy 2:

g) minimum 1 osobą – specjalistą ds. montażu i eksploatacji sprzętu i urządzeń AV/IT posiadającym uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV,

h) minimum 1 osobą - programistą systemów sterowania wystawy posiadającym doświadczenie w realizacji (przygotowanie, instalacja i uruchomienie) przynajmniej 1 systemu sterowania wystawą lub ekspozycją z co najmniej 8 stanowiskami interaktywnymi na powierzchni nie mniejszej niż 200 m2. Wskazana osoba musi posiadać certyfikaty Producenta oferowanych systemów sterowania w zakresie ich znajomości na poziomie zaawansowanym,

i) zespołem 3 grafików, którzy uczestniczyli nie mniej niż 2 razy w realizacji zamówienia, którego przedmiotem był kontent multimedialny z wykorzystaniem technik 2D i 3D.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wymienionych w niniejszym punkcie funkcji za wyjątkiem funkcji wymienionych w pkt 5 lit. od a – c.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 25/10/2021
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 08/11/2021
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 23/12/2021
muss es heißen:
Tag: 05/02/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 25/10/2021
Ortszeit: 09:05
muss es heißen:
Tag: 08/11/2021
Ortszeit: 09:05
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: