S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

V URL adresách oznámení v elektronických formulároch je chyba. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Medzitým vám odporúčame odstrániť čiarku (alebo akýkoľvek iný špeciálny znak) na konci URL adresy. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Dodávky - 523528-2023

Submission deadline has been amended by:  592519-2023
30/08/2023    S166

Slovensko-Bratislava: Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim

2023/S 166-523528

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Slovenské národné divadlo
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00164763
Poštová adresa: Pribinova 17
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 81901
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Monika Človiečková, Zuzana Škopeková
E-mail: ovo@snd.sk
Telefón: +421 220472180 / 220472181
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.snd.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/611
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/478768
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/478768
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Rekreácia, kultúra a náboženstvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Svetelná technika scénického osvetlenia

Referenčné číslo: 6/NLZ/2023
II.1.2)Hlavný kód CPV
31520000 Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky sú svietidlá scénického osvetlenia vrátane svetelných zdrojov. Súčasťou dodávky svietidiel je aj ich inštalácia, uvedenie do prevádzky a tiež odborné zaškolenie obsluhy. Celá zákazka je rozdelená na tri samostatné časti, a to:

1.časť - Asymetrické LED lineárne svietidlo - 12 ks

2.časť - Profilovacie LED rotačné hlavice s multispektrálnym zdrojom LED - 2 rôzne druhy,

druh č. 1 - 18 ks, druh č. 2 - 2 ks.

3. časť - Svetelné zdroje do svietidiel - spolu 15 rôznych druhov a celkom 862 ks.

Kompletný opis predmetu zákazky v rámci všetkých troch častí tvorí prílohy č. 1.1, 1.2 a 1.3 súťažných podkladov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 350 426.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Asymetrické LED lineárne svietidlo

Časť č.: 1.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
51100000 Inštalácia elektrických a mechanických zariadení
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
80531200 Technické školenia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Asymetrické LED lineárne svietidlo - 12 ks

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 60 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Profilovacie LED rotačné hlavice s multispektrálnym zdrojom LED

Časť č.: 2.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
51100000 Inštalácia elektrických a mechanických zariadení
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
80531200 Technické školenia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Profilovacie LED rotačné hlavice s multispektrálnym zdrojom LED - druh č. 1 - spolu 18 ks

Profilovacie LED rotačné hlavice s multispektrálnym zdrojom LED - druh č. 2 - spolu 2 ks

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 279 400.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Svetelné zdroje do svietidiel

Časť č.: 3.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava.

II.2.4)Opis obstarávania:

Rôzne druhy svetelných zdrojov do svietidiel - spolu 15 druhov a celkom 862 ks.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 11 026.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon).

Uchádzač môže na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia využiť:

-Doklady podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona

-Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 zákona. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

-Jednotný európsky dokument podľa § 39 zákona, ktorým predbežne nahradí doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti.

V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Verejný obstarávateľ nie je orgánom verejnej moci. Uchádzač so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, nie je povinný verejnému obstarávateľovi predkladať doklady podľa:

-§ 32 ods. 2 písm. e) zákona,

-§ 32 ods. 2 písm. f) zákona.

Ak uchádzač nevyužije na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotný európsky dokument podľa § 39 zákona a prílohy č. 6 Formulár Jednotného európskeho dokumentu predmetných súťažných podkladov, a nie je možné u uchádzača aplikovať ani § 32 ods. 3 zákona, v takom prípade v rámci svojej ponuky predkladá doklady v súlade s bodmi 8.2 až 8.4 predmetných súťažných podkladov a vložené do ponuky.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nepožaduje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nepožaduje sa.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Záujemcom/uchádzačom môže byť hospodársky subjekt - fyzická osoba, právnická osoba, ako aj skupina fyzických

a/alebo právnických osôb, vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov, uzatvorenej na dodanie požadovaného predmetu zákazky, sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov, oprávnenému konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní, ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu Kúpnej zmluvy a komunikácie/ zodpovednosti v procese plnenia Kúpnej zmluvy. Formuláre vyhlásení a plnomocenstiev tvoria prílohu č. 8 predmetných súťažných podkladov.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 26/09/2023
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 26/09/2023
Miestny čas: 11:00

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní (VO) sa uskutočňuje podľa § 20 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi (SP).

2. Zadávanie tejto zákazky sa realizuje elektronickým prostriedkom Elektronické verejné obstarávanie, vedenom a sprístupnenom Úradom vlády Slovenskej republiky, dostupnom na webovom sídle https://www.isepvo.sk/.

3.Dokumenty potrebné na vypravovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti (v editovateľnej podobe) sú v súlade so zákonom od uverejnenia oznámenia o vyhlásení VO prístupné v rámci IS EVO predmetného VO, ako aj v profile verejného obstarávateľa na portáli https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavaniezakaziek/ dokumenty/478768.

4. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.

5. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, resp. uchádzačom, aby si dôsledne kontrolovali svoje používateľské konto, zriadené v IS EVO, počas celého procesu VO.

6. Vysvetlenie informácií, potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred (spôsobom stanoveným v súťažných podkladoch).

7. Náklady, spojené s účasťou v tomto verejnom obstarávaní, znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez

akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi.

8.Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

9.Vzor Jednotného európskeho dokumentu je v prílohe č. 6 súťažných podkladov.

10.V rámci tohto verejného obstarávania sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 písm. b) zákona.

11.Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania (Kúpna zmluva) predložil údaje, doklady a dokumenty podľa bodu 33.4 súťažných podkladov.

12.Verejný obstarávateľ uvádza, že bude uplatňovať opatrenia, upravené v § 10 ods. 4 zákona a súvisiacich

ustanoveniach zákona voči hospodárskym subjektom z tretích štátov, na základe ustanovení nariadenia vlády, ak to bude aplikovateľné.

13. Verejný obstarávateľ pri tomto verejnom obstarávaní uplatňuje nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/576 z 8.apríla 2022.

14.Predmetné verejné obstarávanie nie je a) zelené verejné obstarávanie; b) obstarávanie inovácií, ani c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty, d) žiadne z uvedených.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
25/08/2023