29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Dostawy - 523577-2023

Submission deadline has been amended by:  578689-2023
30/08/2023    S166

Polska-Sokółka: Materiały do układania nawierzchni drogowych

2023/S 166-523577

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolina Krynki Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 5451826420
Adres pocztowy: Ul. Torowa 12
Miejscowość: Sokółka
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 16-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Jarosław Krawczyk
E-mail: sekretariat@dolina-krynki.pl
Tel.: +48 857118909/ +48 857118910
Faks: +48 857112229
Adresy internetowe:
Główny adres: https://dolina-krynki.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/dolina-krynki
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/809605
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/809605
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: W szczególności usługi bieżącego utrzymania i konserwacji dróg powiatowych, roboty interwencyjne, utrzymaniowe i zabezpieczające, utrzymywanie zieleni przydrożnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa dostawa betonu asfaltowego na warstwy konstrukcyjne (warstwa wiążąca i ścieralna) na potrzeby spółki Dolina Krynki Sp. z o.o.

Numer referencyjny: DK.DZ-DB.Db.263.4.2023
II.1.2)Główny kod CPV
44113800 Materiały do układania nawierzchni drogowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Kompleksowa dostawa betonu asfaltowego na warstwy konstrukcyjne (podbudowa, warstwa wiążąca i

ścieralna) na potrzeby spółki Dolina Krynki Sp. z o.o.

2. Miejscem realizacji dostawy jest pas drogi powiatowej nr 1287B Trejgle - Białogorce - Ozierany Wielkie - Łosiniany – Rudaki

3. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia jest zawarty w Rozdziałach II. – III. SWZ (Specyfikacji Warunków

Zamówienia)

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44113600 Bitum i asfalt
45500000 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji dostawy jest pas drogi powiatowej nr 1287B Trejgle - Białogorce - Ozierany Wielkie - Łosiniany – Rudaki

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Kompleksowa dostawa betonu asfaltowego na warstwy konstrukcyjne (warstwa wiążąca i ścieralna) na potrzeby spółki Dolina Krynki Sp. z o.o. do realizacji zadania inwestycyjnego pt.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1287B Trejgle - Białogorce - Ozierany Wielkie - Łosiniany – Rudaki”.

2. Zamówienie obejmuje:

1) dostawę betonu asfaltowego AC16W dla KR2 na warstwę wiążącą, grubość warstwy 4 cm – 43 061 m2,

2) oczyszczenie mechaniczne i skropienie warstwy wiążącej przed ułożeniem warstwy ścieralnej – 43 061 m2,

3) dostawę betonu asfaltowego AC11S dla KR2 na warstwę ścieralną, grubość warstwy 4 cm – 42 293 m2,

3. Miejscem realizacji dostawy jest droga powiatowa nr 1287B Trejgle – Białogorce – Ozierany Wielkie – Łosiniany – Rudaki.

4. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia jest zawarty w Rozdziałach II. – III. SWZ (Specyfikacji Warunków Zamówienia).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny lub zawodowy):

1) dysponować w trakcie realizacji zadania następującymi narzędziami i urządzeniami:

- wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno – asfaltowych.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiające określił warunki realizacji umowy w Rozdziale II SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/10/2023
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/12/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/10/2023
Czas lokalny: 13:05
Miejsce:

Dolina Krynki Sp. z o.o. ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka.

Otwarcie następuje przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/809605

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, klauzulę informacyjną z art. 13 RODO, dotyczącą przetwarzania danych osobowych, podstawy wykluczenia, wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w tym wymaganych w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wykaz wymaganych załączników składanych wraz z ofertą, projektowane postanowienia umowy oraz pozostałe informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia zawiera dokument zamówienia – Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami znajdującą się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/809605.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium: w wysokości: 80 000,00zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy, 00/100PLN).

2.1 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

2.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada

2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).

2.3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Sokółce nr rachunku

40 8093 0000 0015 1441 2000 0010 z dopiskiem "Wadium - nr postępowania".

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy

pzp. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp (JEDZ)

4. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 10 ustawy

Pzp oraz z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014r.

Nr 229, str. 1 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5. Wykonawca wraz z ofertą składa dokumenty na zasadach opisanych punkcie 8 i 18 Instrukcji dla

Wykonawców Specyfikacji Warunków Zamówienia.

6. Zasady składania dokumentów przez Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej opisane są w punkcie 13 Instrukcji dla Wykonawców Specyfikacji

Warunków Zamówienia.

7. Zasady składania dokumentów Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotów udostepniających swoje zasoby Wykonawcy, a także podwykonawców oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby opisane są odpowiednio w punkcie 14, 15 i 16 Instrukcji dla Wykonawców Specyfikacji Warunków Zamówienia

8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/strona-glowna
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Tel.: +48 226958504
Faks: +48 226958111
Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria/mediacja3
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w

uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego

przepisów Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz

dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15,

oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami Ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na

podstawie Ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego

obowiązany.

4. Do odwołania dołącza się:

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

6. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.

7. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona

oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język

polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski

poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

8. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci

elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego

terminu.

9. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego

wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Odwołanie, w przypadku zamówień, których wartość jest większa niż progi unijne, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec

treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

12. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 10 i 11 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia.

13. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie

wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo.

14. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX Środki

ochrony prawnej Ustawy

15. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz

uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/08/2023