Supplies - 523589-2020

03/11/2020    S214

Romania-Arad: Protective gear

2020/S 214-523589

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Municipiul Arad
National registration number: 3519925
Postal address: Str. Revoluţiei nr. 75
Town: Arad
NUTS code: RO421 Arad
Postal code: 310025
Country: Romania
Contact person: Petru Stelian Adam
E-mail: petru.adam@primariaarad.ro
Telephone: +40 257281850/289/350
Fax: +40 257281450
Internet address(es):
Main address: www.primariaarad.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100106063
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru de furnizare materiale sanitare de protecție în vederea limitării contagiozității cu noul coronavirus SARS-CoV2 la Primăria Municipiului Arad

Reference number: F39/V5/2020
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Acord-cadru de furnizare materiale sanitare de protecție în vederea limitării contagiozității cu noul coronavirus SARS-CoV2 la Primăria Municipiului Arad, conform cerinţelor caietului de sarcini. Valoare estimată minimă a acordului-cadru aferentă: 1 159 667,35 RON fără TVA. Valoare estimată maximă a acordului-cadru: 16 892 589 RON fără TVA. Valoare estimată minimă a unui contract subsecvent: 1 159 667,35 RON fără TVA, valoare estimată maximă a unui contract subsecvent: 6 958 004,10 RON fără TVA.

Licitație deschisă online, cu incheierea unui acord-cadru pe doi ani. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 6 958 004,10 RON fără TVA. Frecvența de încheiere a contractelor este de minimum două pe an, în funcție de necesitatile autoritatii contractante și în limita fondurilor bugetare aprobate.

Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3 (12 zile) cu 10 zile inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor, în conformitate cu prev. art. 160 şi 161 din Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 16 892 589.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
24455000 Disinfectants
33741300 Hand sanitizer
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO421 Arad
Main site or place of performance:

Municipiul Arad.

II.2.4)Description of the procurement:

Acord-cadru de furnizare materiale sanitare de protecție în vederea limitării contagiozității cu noul coronavirus SARS-CoV2 la Primăria Municipiului Arad, conform cerinţelor caietului de sarcini. Valoare estimată minimă a acordului-cadru aferentă: 1 159 667,35 RON fără TVA. Valoare estimată maximă a acordului-cadru: 16 892 589 RON fără TVA. Valoare estimată minimă a unui contract subsecvent: 1 159 667,35 RON fără TVA, valoare estimată maximă a unui contract subsecvent: 6 958 004,10 RON fără TVA.

Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3 (12 zile) cu 10 zile inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor, în conformitate cu prev. art. 160 şi 161 din Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: b) Termenul de livrare– cu o pondere de 40 % din totalul criteriului de atribuire și o valoare maximă de 40 de puncte. Acest factor, cu o pondere de 40 % în cadrul factorilor totali de evaluare, a fost ales având în vedere necesitatea asigurării cu produse de protecție într-un timp cât mai scurt de la data încheierii contractului subsecvent, astfel încât să fie asigurată protecția personalului în vederea limitării și prevenirii contagiozității cu noul coronavirus SARS-COV2 la Primăria Municipiului Arad / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 27
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Ofertantii/asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. Autoritatea contractantă va exclude din prezenta procedură de atribuire ofertantul care se încadrează în prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE direct în SICAP de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea sunt: cazierul judiciar al operatorului economic, cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum si a celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control in cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv; certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii; documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016; alte documente edificatoare, dupa caz;

2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016. Se va incarca in SEAP la momentul incarcarii DUAE si va fi semnata cu semnatura electronica extinsa. Persoanele cu funcţie de decizie în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire:

— dl Laurentiu-Calin Bibart, primar;

— dl Levente-Grigorie Bognar, viceprimar;

— dl Ionel Bulbuc, viceprimar,

— dna Andres Laura, consilier local;

— dl Handra Arsenie, consilier local;

— dna Tabuia Roxana-Adriana, consilier local;

— dl Sfârâilă Marius Cristian, consilier local;

— dl Boca Bogdan-Vlad, consilier local;

— dna Naaji Antoanela-Luciana, consilier local;

— dna Cismaşiu Mariana, consilier local;

— dl Furau Gheorghe-Oto, consilier local;

— dna Dumitrean Adina-Liana, consilier local;

— dl Lupaş Marin, consilier local;

— dna Dinga Ștefania Patricia, consilier local;

— dl Vărcus Beniamin-Narcis-Cristian, consilier local;

— dl Saplăcan Gheorghe, consilier local;

— dl Buruc Cosmin Alexandru, consilier local;

— dl Szabo Mihai-Iosif, consilier local;

— dl Furde Gheorghe, consilier local;

— dl Filip Flavius Emanoil, consilier local;

— dna Claudia Macra, administrator public;

— dna Grozavu Claudia, director economic;

— dna Radu Carmen, șef Serviciu financiar-contabilitate;

— dna Rusu Dorina, șef birou;

— dna Miculita Daniela, sef birou;

— dna Burza Han Camelia, consilier;

— dna Movileanu Daiana, consilier;

— Kraus Gertrude Ramona, şef birou,

— dna Elena Portaru, director executiv;

— Ignat Ioan, director executiv;

— dna Dekany Edita Laura, șef Serviciu și membru de rezervă în comisia de evaluare;

— dl Ciprian Puie, consilier juridic;

— dna Ples Ramona, consilier juridic;

— dl Fatol Alin, consilier juridic,

— dna Nagy Florentina Mihaela, preşedinte al comisiei de evaluare;

— dra Iancu Ancuța Bogdana, membru al comisiei de evaluare;

— dna Moț Angela Nicoleta, membru al comisiei de evaluare;

— Șandor Marcela Zoe, membru de rezervă;

— Mariana Nistor, membru al comisiei de evaluare.

Autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 62 din Legea 98/2016 oricarui operator economic care se încadrează în situatiile descrise la art. 60 din Legea 98/2016.

Odată cu completarea DUAE, se va prezenta si angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, sau după caz, acordul de subcontractare şi/sau acordul de asociere.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum şi faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE direct în SICAP de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. DUAE se va incarca in SEAP semnat cu semnatura electronica extinsa.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Proportia de subcontractare. Subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. Autoritatea contractantă va exclude din prezenta procedură de atribuire ofertantul care se încadrează în prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE în SEAP, de către operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu completarea DUAE-ului, ofertantii vor prezenta şi angajamentul terţului (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre terţ/terţii sustinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia/acestora) acordul de asociere/acordul de subcontractare. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante doar de către ofertantul declarat castigator în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Acestea sunt:

— cazierul judiciar al operatorului economic;

— cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum şi al celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control în cadrul acesteia, aşa cum rezultă din certificatul ONRC/actul constitutiv; certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentării; documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016;

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/12/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 04/06/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/12/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Conform art. 123 din HG 395/2016, ofertantul va indica în cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.

DUAE se va completa în SICAP de catre fiecare participant la procedură.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: caile de atac, precum si termenele de exercitare ale acestora sunt cele prevazute de art. 8 din Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/10/2020