Dodávky - 52367-2021

02/02/2021    S22

Slovensko-Bratislava: Kontajnery na skvapalnené plyny

2021/S 022-052367

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35815256
Poštová adresa: Mlynské Nivy 44/a
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 825 11
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Mozolák
E-mail: Peter.Mozolak@spp.sk
Telefón: +421 262624282
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.spp.sk/sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/823
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: Osoba podľa ustanovenia § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Dodávanie energií

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Technológie čerpacích staníc LNG

Referenčné číslo: KR-VS-164-18
II.1.2)Hlavný kód CPV
44612000 Kontajnery na skvapalnené plyny
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a päť ročný servis technológie troch čerpacích staníc LNG.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 3 074 228.34 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
42941000 Stroje na tepelné spracovanie plynov
31161200 Systémy chladenia plynov
44612000 Kontajnery na skvapalnené plyny
38420000 Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku kvapalín a plynov
45311000 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
31170000 Transformátory
31120000 Generátory
09120000 Plynné palivá
09121200 Rozvod plynu potrubím
09123000 Zemný plyn
38431100 Detektory plynu
38432100 Analyzátory plynu
39341000 Zariadenia na meranie tlaku plynu
42122100 Kvapalinové čerpadlá
42123100 Plynové kompresory
45255000 Výstavba zariadení ropného a plynárenského priemyslu
50531200 Služby na údržbu plynových zariadení
51100000 Inštalácia elektrických a mechanických zariadení
51111000 Inštalácia elektromotorov, generátorov a transformátorov
51700000 Služby na inštalovanie zariadení protipožiarnej ochrany
51800000 Inštalácia kovových kontajnerov
51820000 Inštalácia nádrží
80531000 Priemyselné a technické školenia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Z dôvodu obmedzenia počtu znakov pre formulár oznámenia sú miesta plnenia podrobne popísané v súťažných podkladoch.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom obstarávania je dodávka technológie troch (3) kusov čerpacích staníc na skvapalnený zemný plyn LNG vrátane montáže, dodania kompletnej projektovej a inej dokumentácie k technológiám, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa, poskytnutie súčinnosti a asistencie nevyhnutnej na riadne plnenie ostatných súvisiacich zákaziek projektu "fueLCNG".

Súčasťou predmetu zákazky je aj päť ročný záručný servis inštalovaných technológií od ich prevzatia spolu s vykonávaním všetkých predpísaných kontrol prevádzkových systémov a technických zariadení, kontrol a kalibrácie prevádzkových ukazovateľov, meradiel, snímačov a vykonávaním prevádzkových revízií a kontrol vysokotlakových zariadení v súlade s platnou legislatívou.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Projekt "fueLCNG" číslo projektu: 2016-SK-TMC-0235-S

II.2.14)Doplňujúce informácie

Predmet zákazky bude z majoritnej časti financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Verejnému obstarávateľovi zo strany Inovačnej a energetickej agentúry INEA (ďalej len Poskytovateľ NFP) na základe Dohody o grante v rámci programu Nástroj na prepájanie Európy (NPE) Odvetvie dopravy, pričom zvyšná časť Predmetu zákazky bude financovaná z vlastných prostriedkov Verejného obstarávateľa.

Súčasťou aktivít celého Projektu fueLCNG realizovaného na základe Dohody o grante je komplex technológií, služieb a stavebných prác, ktorých výsledkom bude vybudovanie (i) technologického zariadenia na výrobu LNG, (ii) vybudovanie troch čerpacích staníc LNG za účelom vytvorenia základnej infraštruktúry na využívanie ekologického paliva LNG v nákladnej doprave, (iii), vybudovanie štrnástich čerpacích staníc L2CNG za účelom vytvorenia základnej infraštruktúry na využívanie ekologického paliva CNG pozdĺž hlavných koridorov TEN-T siete, (iv) zabezpečenie distribúcie paliva

Prostredníctvom cisternových návesov na prepravu LNF a (v) následná integrácia jednotlivých komponentov do jedného funkčného logisticko-obchodného celku prostredníctvom IT technológií. Predmet tejto zákazky je iba jednou z častí celého Projektu.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 153-376407
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia
Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: KR-VS-164-18
Názov:

Technológie čerpacích staníc LNG

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
25/01/2021
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 4
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 4
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 4
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Bonett Gas Systems, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 05632986
Poštová adresa: Sudoměřská 1293/32, Žižkov
Mesto/obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 130 00
Štát: Česko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 3 074 228.34 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok
Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami
Podiel: 70 %
Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:

Bonett Bohemia, a.s.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
28/01/2021