Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Roba - 523707-2022

26/09/2022    S185

Hrvatska-Zadar: Vozila za odvoz smeća

2022/S 185-523707

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: ČISTOĆA d.o.o. - ZADAR
Nacionalni registracijski broj: 84923155727
Poštanska adresa: Stjepana Radića 33
Mjesto: ZADAR
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Mate Surić
E-pošta: nabava@cistoca-zadar.hr
Telefon: +385 23234893
Telefaks: +385 23231831
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.cistoca-zadar.hr
Adresa profila kupca: www.cistoca-zadar.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava specijalnog vozila za sakupljanje, sabijanje i prijevoz komunalnog otpada sa potisnom pločom zapremnine spremnika 16 m3 (1 kom) putem financijskog leasinga

Referentni broj: 71-22-VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34144510 Vozila za odvoz smeća
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave obuhvaća nabavu specijalnog vozila za sakupljanje, sabijanje i prijevoz komunalnog otpada sa potisnom pločom zapremnine spremnika 16 m3 (1 kom) za potrebe Društva sukladno tehničkim specifikacijama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u Dokumentaciji o nabavi.

Predmet nabave se financira putem financijskog leasinga na razdoblje od 60 mjeseci.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 1 778 818.40 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34144510 Vozila za odvoz smeća
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke vozila je fco sjedište Naručitelja, Stjepana Radića 33, 23000 Zadar.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave obuhvaća nabavu specijalnog vozila za sakupljanje, sabijanje i prijevoz komunalnog otpada sa potisnom pločom zapremnine spremnika 16 m3 (1 kom) za potrebe Društva sukladno tehničkim specifikacijama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u Dokumentaciji o nabavi. Predmet nabave se financira putem financijskog leasinga na razdoblje od 60 mjeseci.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok na podvozje vozila / Ponder: 10%
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok na nadogradnju vozila / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 80%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 122-346449
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Nabava specijalnog vozila za sakupljanje, sabijanje i prijevoz komunalnog otpada sa potisnom pločom zapremnine spremnika 16 m3 (1 kom) putem financijskog leasinga

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
07/09/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 46550671661
Poštanska adresa: Zelinska 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: ivana.zibrat@ersteleasing.hr
Telefon: +385 72376952
Telefaks: +385 72375035
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 780 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 778 818.40 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu.

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana:

- objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili Dokumentacije o nabavi

- objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

- objave izmjene Dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene Dokumentacije

- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene Dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

- primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Sektor za poslove nabave
Poštanska adresa: Stjepana Radića 33
Mjesto: Zadar
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@cistoca-zadar.hr
Telefon: +385 23234893
Telefaks: +385 23231831
Internetska adresa: www.cistoca-zadar.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
21/09/2022