Доставки - 523850-2018

28/11/2018    S229

България-София: Вентилатори и климатици

2018/S 229-523850

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 221-505344)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавна агенция „Електронно управление“
Национален регистрационен номер: 177098809
Пощенски адрес: ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Мартина Митрева, старши експерт в дирекция „Обществени поръчки“
Електронна поща: mmitreva@e-gov.bg
Телефон: +359 29492080
Факс: +359 29492158

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://e-gov.bg/

Адрес на профила на купувача: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на фабрично нови климатизатори и вентилаторни конвектори“

II.1.2)Основен CPV код
39717000 Вентилатори и климатици
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка на фабрично нови климатизатори и вентилаторни конвектори“ в 2 обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Доставка на 28 броя фабрично нови климатизатори за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)“,

— обособена позиция № 2 „Доставка на вентилаторни конвектори стенен и таванен касетъчен тип“,

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/11/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 221-505344

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: II.2.5)
Обособена позиция №: 1
Част от текста, която трябва да се промени: Критерии за възлагане:
Вместо:

Критериите по-долу:

Критерий за качество: не

Цена — Тежест:

Да се чете:

Критериите по-долу:

Критерий за качество: Име: Гаранционен срок/ Тежест: 50

Цена — Тежест 50

Номер на раздел: II.2.5)
Обособена позиция №: 2
Част от текста, която трябва да се промени: Критерии за възлагане:
Вместо:

Критериите по-долу:

Критерий за качество: не

Цена — Тежест:

Да се чете:

Критериите по-долу:

Критерий за качество: Име: Гаранционен срок/ Тежест: 50

Цена — Тежест 50

VII.2)Друга допълнителна информация:

В обявление за поръчка с рег. н. ДАЕУ-10774 от дата 14.11.2018 г., раздел II.2.7) „Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки“ за обособени позиции 1 и 2 в полето „Продължителност на поръчката“ вместо „10 дни“ да се чете „10 работни дни“, както е записано в глава 1, раздел 1, т. 10 от документацията за участие, одобрена с решение рег. н. ДАЕУ-10773/14.11.2018 г.