Usługi - 52391-2023

27/01/2023    S20

Polska-Miechów: Usługi odwzorowania cyfrowego

2023/S 020-052391

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Miechowski
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 291009461
Adres pocztowy: Racławicka12
Miejscowość: Miechów
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Rak
E-mail: przetargi@powiat.miechow.pl
Tel.: +48 413821120
Adresy internetowe:
Główny adres: www.miechow.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_miechow/proceedings
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Aktualizacja baz danych EIGB dla części jednostki ewidencyjnej 120806-2 Racławice

Numer referencyjny: Or.272.11.2022
II.1.2)Główny kod CPV
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Aktualizacja EGiB przeprowadzana na podstawie niniejszego zamówienia dotyczyć będzie: 1) Geometrii/oznaczeń działek ewidencyjnych (dotyczy działek wykazanych w załączniku nr 2 do niniejszych warunków technicznych, oraz działek dla których zostaną ujawnione błędy grube. 2) Konturów klas bonitacyjnych, 3) Konturów użytków gruntowych, 4) Punktów granicznych – w zakresie atrybutów punktów granicznych (SPD; ISD; STB; numer operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji; OZR - oznaczenie punktu granicznego w materiale źródłowym), 5) Działek ewidencyjnych - w zakresie oznaczenia księgi wieczystej, a w przypadku gdy księga wieczysta nie jest założona – oznaczenie dokumentów określających własność.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 133 600.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71300000 Usługi inżynieryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Miechowie, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów

II.2.4)Opis zamówienia:

Działania aktualizacyjne dotyczące gruntów obejmować będą czynności mające na celu: 1) Analizę materiałów zasobu/bazy EGiB pod kątem występowania/wyeliminowania błędów grubych związanych z geometrią działek; 2) utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych; 3) obliczenie pól powierzchni klasoużytków w działkach i porównanie wyników z częścią opisową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności należy wyjaśnić które dane są prawidłowe i doprowadzić je do wzajemnej zgodności (oraz sporządzić odpowiednią dokumentację do wprowadzenia zmian w EGiB); 4) Uzupełnienie brakujących atrybutów punktów granicznych, oraz weryfikacja poprawności aktualnie istniejących w tym zakresie wpisów w bazie EGiB – w szczególności w zakresie atrybutów SPD, ISD, numer operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji, STB; 5) Uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących działek o brakujące wpisy dotyczące oznaczenia księgi wieczystej, a w przypadku gdy księga wieczysta nie jest założona – oznaczenie dokumentów określających własność.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 223-640386
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Aktualizacja baz danych EIGB dla części jednostki ewidencyjnej 120806-2 Racławice

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/01/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 9
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 8
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 9
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „Pryzmat” Sp. z o. o
Krajowy numer identyfikacyjny: 524‐23‐29‐798
Adres pocztowy: ul. Aluzyjna 19 lok. 26
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 03-149
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „Pryzmat” – inż. Zenon Kulesza ul. Solskiego 13, 42‐209 Częstochowa
Krajowy numer identyfikacyjny: 150520507
Adres pocztowy: ul.Solskiego 13
Miejscowość: Częstochowa
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 42-209
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ECO‐BART Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 016455395
Adres pocztowy: ul. Aluzyjna 19 lok. 26,
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 03-149
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 133 600.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 64 882.50 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 8. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy pzp „Środki ochrony prawnej”

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/01/2023