We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 524031-2021

15/10/2021    S201

Poland-Inowłódz: Refuse and waste related services

2021/S 201-524031

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Inowłódz
Postal address: ul. Spalska 2
Town: Inowłódz
NUTS code: PL71 Łódzkie
Postal code: 97-215
Country: Poland
Contact person: Dorota Lisicka
E-mail: zamowienia@inowlodz.pl
Telephone: +48 447101144
Fax: +48 447101233
Internet address(es):
Main address: http://www.inowlodz.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://bip.inowlodz.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-130-tys-zlotych-2
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Inowłódz w 2022 roku

Reference number: RI.271.12.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Inowłódz w 2022 roku, w sposób zapewniający osiągniecie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, uchwałą nr IX/149/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 - 2022 z uwzględnieniem lat 2023 – 2028.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511200 Household-refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
90533000 Waste-tip management services
90514000 Refuse recycling services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL713 Piotrkowski
Main site or place of performance:

Gmina Inowłódz

II.2.4)Description of the procurement:

1. Urządzenia do gromadzenia odpadów typu pojemniki, kontenery, worki, które zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów, na czas trwania umowy zapewnia wykonawca.

2. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnej ilości odpadów komunalnych do odebrania i zagospodarowania w 2022 r. będących przedmiotem zamówienia. Ilość odpadów z terenu Gminy nie jest zależna od zamawiającego. Ilości odpadów określone w tabeli należy traktować jako orientacyjne i w celu prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia przez wykonawców.

Szacowana ilość wynosi: 1.121,21 Mg i jest jedynie przybliżoną ilością zapotrzebowania, która w trakcie wykonywania umowy, może ulec zmianie.

Wykonawca przy sporządzeniu ofert zobowiązany jest uwzględnić zmianę ilości zebranych odpadów w trakcie trwania umowy.

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 400,000Mg

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury - 32,000Mg

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych - 150,000Mg

15 01 04 Opakowania z metalu - 5,000Mg

15 01 07 Opakowania ze szkła - 190,000Mg

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe - 14,000Mg

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 zawierające niebezpieczne składniki - 1,560Mg

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 - 1,560Mg

16 01 03 Zużyte opony - 50,000Mg

Ex 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół) - 100,000Mg

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe - 130,000Mg

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji - 40,000Mg

20 01 32 Ex 20 01 99 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 oraz inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (zużyte igły i strzykawki) - 0,080Mg

20 01 34 Zużyte baterie i akumulatory - 0,005Mg

20 03 99 Odpady niebezpieczne - 0,002Mg

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu , gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 - 7,000Mg

3. Ilości odpadów, stanowią wielkość wyliczoną według zebranych ilości odpadów z lat poprzednich. Faktyczne zapotrzebowanie na odbiór i zagospodarowanie odpadów uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb zamawiającego.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości przekazanych odpadów w stosunku do szacowanej ilości oraz prawo do zmiany rodzaju odpadów komunalnych, w zależności od faktycznych potrzeb i ilości.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodawania nowych posesji w trakcie realizacji umowy, pod warunkiem, że łączna szacunkowa ilość odpadów komunalnych do odebrania i zagospodarowania nie przekroczy wartości wskazanych powyżej. Wykonawca nie może dochodzić od zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy ilość odebranych odpadów komunalnych będzie mniejsza od szacowanej ilości odpadów.

6. W przypadku przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów zielonych i innych bioodpadów Wykonawca powinien posiadać status instalacji komunalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku gminach dla: instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), instalacji biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji (kompostownia), składowania odpadów powstałych w procesie mechaniczno–biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów. Przetwarzanie odpadów zbieranych w sposób selektywny w tym odpadów opakowaniowych nie może być realizowane poza instalacjami i urządzeniami art. 30 ust. 1 ustawy o odpadach, przy czym wspomniane instalacje nie muszą posiadać statusu instalacji regionalnej. Odpady segregowane do zagospodarowania Wykonawca zobowiązany będzie przekazać podmiotowi uprawnionemu do ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami.

UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa ZAŁĄCZNIK nr 9 SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Aspekty środowiskowe / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Czas reakcji na reklamację / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o wartości nie większej niż 30% wartości zamówienia podstawowego, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca spełni warunek jeżeli przedłoży zezwolenie na transport odpadów bądź zaświadczenie o wpisie do rejestru zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

UWAGA:

1. Wykonawcy występujący wspólnie: Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

2. Wykonawca przy spełnianiu niniejszego warunku nie może korzystać z udostępnienia zasobów trzecich.

1. Zamawiający przewiduje procedurę, o której mowa w art. 139 Pzp (tzw. procedurę odwróconą). Oznacza to, że zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej JEDZ. Zamawiający będzie wymagał złożenia JEDZ jedynie przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Wykonawca może zostać wykluczony na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Minimum level(s) of standards possibly required:

SAMOOCZYSZCZENIE

1. W okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa powyżej, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.

2. Wykluczenie wykonawcy nastąpi zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

3. Stosownie do art. 85 ust. 2 pzp - Wykonawca zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia podlega wykluczeniu z tego postępowania wyłącznie w przypadku, gdy spowodowane tym zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w tym postępowaniu.

Przed wykluczeniem wykonawcy zamawiający zapewni temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.1. żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w Rozdziale 9;

5.2. muszą łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 8.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli przedłoży wykaz w zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego (poza rodzajem samochodów i ich minimalną ilością wynikającą z § 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

(Dz. U. z 2013r. poz. 122)), tj. w szczególności w wykazie wykaże, że posiada co najmniej:

jeden pojazd małogabarytowy (do 3,5 t) do odbierania odpadów komunalnych z miejsc o utrudnionym dojeździe wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

Posiadane wyposażenie ma wynikać ze złożonego wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych (Załącznik nr 7 do SWZ).

POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SWZ.

POTWIERDZENIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

a) o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (ZAŁĄCZNIK nr 4 do SWZ),

3) oświadczenia wykonawcy - (ZAŁĄCZNIK nr 5 do SWZ) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, tj.:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Minimum level(s) of standards possibly required:

DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w Rozdziale 10 ust. 10.3 lit. C.

pkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w Rozdziale 10 ust. 10.3 lit. C. pkt 1).

1.2. zaświadczenia, o którym mowa w Rozdziale 10 ust. 10.3 lit. C. pkt 4), zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w Rozdziale 10 ust. 10.3 lit. C. pkt 5), lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w Rozdziale 10 ust. 10.3 lit. C. pkt 6) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1.2.1. nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

1.2.2. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

2. Dokumenty, o których mowa w:

2.1. ust. 1 pkt 1.1. SWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

2.2. ust. 1 pkt 1.2. SWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10.4 pkt. 1 (informacji z KRK) lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

4. Zamawiający nie wymaga od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 10.3.1.C. SWZ, dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Zamawiający załącza do Specyfikacji Warunków Zamówienia projekt umowy – (ZAŁĄCZNIK nr 8 do SWZ).

2. Postanowienia ustalone w projekcie umowy, po upływie terminu składania ofert, nie podlegają negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną ich akceptacją przez wykonawcę.

3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.

4. Zmiany umowy nie dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, nie powodujące zmiany celu i istoty umowy.

5. W przypadku gdy zmiany proponuje wykonawca, warunkiem ich dokonania jest złożenie przez Wykonawcę wniosku zawierającego co najmniej: opis propozycji zmiany wraz z uzasadnieniem.

6. Wprowadzone zmiany postanowień zawartej umowy wymagają podpisania przez strony aneksu do umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/11/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 14/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/11/2021
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Z uwagi na charakter zamówienia, przedmiot, wymagania Zamawiającego, niemożliwe jest opublikowanie w treści ogłoszenia wszystkich niezbędnych informacji, w tym także w sekcjach dedykowanych informacjom dodatkowym.

Tym samym Zamawiający zamieszcza w treści ogłoszenia odesłania do strony internetowej, na której opublikowana została treść Specyfikacji Warunków Zamówienia ze wszelkimi niezbędnymi danymi do prawidłowego przygotowania oferty: https://bip.inowlodz.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-130-tys-zlotych-2 lub miniportal.

Takie stanowisko wyrażone w opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych: „Komunikat dotyczący wypełnienia normy prawnej wynikającej z treści (starej) art. 41 ustawy Pzp w związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp, tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 Pzp, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

4.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

4.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ust. 5.1.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Szczegółowy wykaz co zawiera odwołanie oraz co do odwołania dołącza się określa art. 516 ustawy Pzp.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

11. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX - Środki ochrony prawnej ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/10/2021