Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Diensten - 524226-2023

30/08/2023    S166

Nederland-Rotterdam: Fiscale dienstverlening

2023/S 166-524226

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Hogeschool Rotterdam
Nationaal identificatienummer: 10674506
Postadres: Blaak 555
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3011 GB
Land: Nederland
Contactpersoon: W. Arkesteijn
E-mail: inkoop@hr.nl
Telefoon: +31 107944153
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hogeschoolrotterdam.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/308148/details
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/308148/details
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fiscaal-juridisch advies m.b.t. en behandeling van OZB-aanslagen.

Referentienummer: 2023/007/FIT-VH
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79220000 Fiscale dienstverlening
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Als eigenaar en gebruiker van vastgoed in de stad Rotterdam ontvangt Hogeschool Rotterdam jaarlijks OZB-aanslagen van de gemeente Rotterdam (De totale OZB lasten voor Hogeschool Rotterdam bedragen in 2022 circa € 1,1 mln). Hogeschool Rotterdam zoekt een partij die deze (voorlopige) aanslagen toetst en daar waar nodig in overleg treed met de Gemeente of bezwaar aantekent om te komen tot een reële aanslag. Hogeschool Rotterdam zoekt een strategische samenwerkingspartner die in deze behoefte kan voorzien.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fiscaal-juridisch advies m.b.t. en behandeling van OZB-aanslage

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79220000 Fiscale dienstverlening
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De geraamde waarde van de Raamovereenkomst bedraagt op basis van historische gegevens € 65.000 (exclusief BTW) per jaar. De totale geraamde waarde van de raamovereenkomst is maximaal € 350.000 (exclusief BTW) incl. verlengingen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Verlengingsoptie van één keer maximaal 12 maanden

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- UEA,

- Inschrijving in een handelsregister

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Aansprakelijkheidsverzekering

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Kerncompetentie 1,

- Kerncompetentie 2,

- Kerncompetentie 3,

- Waarborgen kwaliteit

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/11/2023
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/11/2023
Plaatselijke tijd: 12:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: inkoop@hr.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Bevoegde instantie bemiddeling
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
E-mail: inkoop@hr.nl
Internetadres: http://www.hr.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Inlichtingen over beroepsprocedures
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
E-mail: inkoop@hr.nl
Internetadres: http://www.hr.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/08/2023