S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

V URL adresách oznámení v elektronických formulároch je chyba. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Medzitým vám odporúčame odstrániť čiarku (alebo akýkoľvek iný špeciálny znak) na konci URL adresy. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Práce - 524282-2023

Submission deadline has been amended by:  616711-2023
30/08/2023    S166

Slovensko-Bratislava: Stavebné práce na objektoch staníc záchrannej služby

2023/S 166-524282

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Práce

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36076643
Poštová adresa: Trnavská cesta 8/A
Mesto/obec: Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 82108
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Tamara Bečárová
E-mail: tamara.becarova@155.sk
Telefón: +421 268206111 / 268206144
Fax: +421 268206144
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://155.sk/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/465684
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/465684
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Výstavba staníc ZZS

Referenčné číslo: 2023/vystavba
II.1.2)Hlavný kód CPV
45216127 Stavebné práce na objektoch staníc záchrannej služby
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Výber zhotoviteľa/ov stavieb realizácie celkového počtu 55 typových staníc ZZS v rámci celého územia Slovenskej republiky, resp. v každom kraji Slovenskej republiky. Typové objekty staníc ZZS (4 typy) sú kategorizované ako administratívne budovy s nepretržitou prevádzkou (24/7). Výsledkom verejného obstarávania je uzatvorenie Rámcovej dohody s viacerými uchádzačmi max. 12 s opätovným otvorením súťaže. Predmetom jednotlivých zákaziek pri opätovnom otvorení súťaže je vždy výstavba jednotlivej stanice ZZS podľa určeného typu na konkrétnom pozemku.

Podkladom pre Rámcovú dohodu a cenovú ponuku predloženú v rámci ponuky uchádzača v tomto verejnom obstarávaní je kompletná vzorová jednostupňová projektová dokumentácia v podrobnostiach realizačnej projektovej dokumentácie vrátane výkazu výmer.

Podkladom pre Zmluvu o dielo, ktorá bude výsledkom opätovného otvorenia súťaže, bude projektová dokumentácia osadenia stanice ZZS pre konkrétnu stavbu a lokalitu. Projektová dokumentácia osadenia stanice ZZS je dopracovaná vzorová jednostupňová projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer, zahŕňajúca všetky podmienky, kritériá osadenia stanice ZZS pre konkrétny typ lokality/pozemku.

Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v časti E Opis predmetu zákazky a v časti D Obchodné podmienky.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 27 683 960.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45000000 Stavebné práce
45210000 Stavebné práce na stavbe budov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Presné lokality a pozemky určené na výstavbu, budú špecifikované počas platnosti a účinnosti Rámcovej dohody.

Lokality sa budú nachádzať na celom území Slovenskej republiky.

II.2.4)Opis obstarávania:

Výber zhotoviteľa/ov stavieb realizácie celkového počtu 55 typových staníc ZZS v rámci celého územia Slovenskej republiky, resp. v každom kraji Slovenskej republiky. Typové objekty staníc ZZS (4 typy) sú kategorizované ako administratívne budovy s nepretržitou prevádzkou (24/7). Výsledkom verejného obstarávania je uzatvorenie Rámcovej dohody s viacerými uchádzačmi max. 12 s opätovným otvorením súťaže. Predmetom jednotlivých zákaziek pri opätovnom otvorení súťaže je vždy výstavba jednotlivej stanice ZZS podľa určeného typu na konkrétnom pozemku.

Podkladom pre Rámcovú dohodu a cenovú ponuku predloženú v rámci ponuky uchádzača v tomto verejnom obstarávaní je kompletná vzorová jednostupňová projektová dokumentácia v podrobnostiach realizačnej projektovej dokumentácie vrátane výkazu výmer.

Podkladom pre Zmluvu o dielo, ktorá bude výsledkom opätovného otvorenia súťaže, bude projektová dokumentácia osadenia stanice ZZS pre konkrétnu stavbu a lokalitu. Projektová dokumentácia osadenia stanice ZZS je dopracovaná vzorová jednostupňová projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer, zahŕňajúca všetky podmienky, kritériá osadenia stanice ZZS pre konkrétny typ lokality/pozemku.

Pre každý typový objekt stanice ZZS je vypracovaná kompletná vzorová jednostupňová projektová dokumentácia v podrobnostiach realizačnej projektovej dokumentácie vrátane výkazu výmer v nasledovnom označení:

Jednoposádková stanica ZZS typový objekt

Dvojposádková stanica ZZS - typový objekt

Dvojposádková stanica ZZS - typový objekt 2

Trojposádková stanica ZZS - typový objekt

Predmetom Rámcovej dohody je počet určený pre jednotlivé typové objekty, a to nasledovný:

Jednoposádková stanica ZZS typový objekt - 22 staníc

Dvojposádková stanica ZZS - typový objekt - 23 staníc

Dvojposádková stanica ZZS - typový objekt2 - 8 staníc

Trojposádková stanica ZZS - typový objekt - 2 stanice

Pre verejné obstarávanie a jeho výsledok je určený jednak finančný rámec určený predpokladanou hodnotou zákazky, zároveň ako rámec určený počtom 55 staníc v rámci celého územia SR a časový rámec s koncom platnosti Rámcovej dohody. Z Rámcovej dohody bude na základe opätovného otvorenia súťaže čerpané podľa aktuálnej potreby a možností verejného obstarávateľa naplniť cieľ projektu. Rámcová dohoda skončí uplynutím doby, na ktorú bude uzatvorená, alebo vyčerpaním finančného limitu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania je zároveň rozpočtom určeným verejným obstarávateľom na predmet všetkých čiastkových zákaziek.

Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v časti E Opis predmetu zákazky a v časti D Obchodné podmienky.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 27 683 960.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/11/2023
Koniec: 31/12/2026
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Predmet obstarávania bude financovaný zo zdrojov: Prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Názov Projektu: Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby

Kód projektu: 11I04-21-P22-00001

Názov investície/reformy: Investícia 4 Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby

Názov komponentu: Komponent 11_Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1) ZVO preukáže ich v zmysle § 32 ods. 2) resp. 4) až 7) ZVO predložením dokladov, resp. v zmysle § 152 ZVO.

Podľa § 32 ods. 3 ZVO uchádzač je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e), keďže verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za všetkých členov skupiny osobitne, splnenie podmienky účasti podľa §32 ods.1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 12
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 02/10/2023
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 02/10/2023
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom príslušnej funkcionality v systéme všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk bude sprístupnené podľa § 52 ods. 2 ZVO pre všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO; Podrobnejšie informácie ohľadom komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2.Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku: 20 000,00 EUR. Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.

3.Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s § 64 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní v systéme EVO na URL adrese: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/465684.

4.Podľa § 39 ZVO môže uchádzač predbežne nahradiť vyššie uvedené doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED). Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.

5.Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom priebežne sledovať profil verejného obstarávateľa a zákazku v systéme EVO, na ktorom bude verejný obstarávateľ uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v rámci tohto verejného obstarávania.

6.Predmetné verejné obstarávanie nie je: zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálny aspekt.

7. Dátum začatia zmluvy v tomto oznámení je iba odhadovaný, nakoľko ide o povinné pole formulára. Trvanie Rámcovej dohody je do 31.12.2026 odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
25/08/2023