Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 524313-2021

15/10/2021    S201

Netherlands-Soest: Hedge trimming

2021/S 201-524313

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Reinigingsbedrijf Midden Nederland - RMN
Postal address: Postbus 203
Town: Soest
NUTS code: NL31 Utrecht
Postal code: 3760 AE
Country: Netherlands
Contact person: Kenniscentrum Inkoop Bureau Midden Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
Internet address(es):
Main address: https://rmn.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

RMN - Onderhoud hagen

II.1.2)Main CPV code
77342000 Hedge trimming
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De opdrachtgever is op zoek naar een partij die onder andere invulling gaat geven aan de volgende onderdelen:

1. Knippen hagen

2. Onkruidbestrijding haagvoeten

3. Bijkomende werkzaamheden

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL31 Utrecht
Main site or place of performance:

IJsselstein

II.2.4)Description of the procurement:

De opdrachtgever is op zoek naar een partij die onder andere invulling gaat geven aan de volgende onderdelen:

1. Knippen hagen

2. Onkruidbestrijding haagvoeten

3. Bijkomende werkzaamheden

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Procesbeheersing / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Risicobeheersing / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Duurzaamheid / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Communicatie / Weighting: 10
Price - Weighting: 30
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Tweemaal de optie om de raamovereenkomst met één (1) jaar te verlengen.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

De geschiktheidseisen met betrekking tot de beroepsbevoegdheid luiden als volgt:

Inschrijving handelsregister

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

WA-verzekering

01. Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever,

de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede- en onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.

02. De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:

a. Het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen,

veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, die aan verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd.

b. Materiële schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.

03 De verzekerde som voor de WA dient minimaal EUR 1.250.000,- per geval en minimaal EUR 2.500.000,- per jaar te bedragen.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Kerncompetenties

Inschrijver dient te beschikken over onderstaande kerncompetentie. Inschrijver toont dat aan door middel van één of meer opdrachten die uitgevoerd zijn in de referentieperiode (zijnde de drie jaar voorafgaand aan de uiterste inschrijfdatum).

OMSCHRIJVING KERNCOMPETENTIES

Kerncompetenties:

1. Het machinaal knippen van hagen in stedelijk gebied

Inschrijver dient het compleet ingevulde bijlage E in de inschrijving bij te voegen. De opdrachtgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, ter verificatie, contact op te nemen met de op de Model Opgave Kerncompetities genoemde contactpersoon/instantie van de ingediende referent.

In geval een referentieopdracht in combinatie en/of in hoofd-/onderaanneming met een derde is uitgevoerd, kan de inschrijver deze slechts als zijn eigen referentie opvoeren voor zover het werkzaamheden betreft die hij in de referentieopdracht zelf heeft uitgevoerd, behoudens de mogelijkheid om een beroep te doen op de technische bekwaamheid van een derde als bedoeld in art. 2.94 Aanbestedingswet. De inschrijver dient in dat geval –in geval van het opvoeren van een referentieopdracht in combinatie en/of in hoofd-/onderaanneming met een derde- gegevens over te leggen die betrekking hebben op zijn eigen aandeel in de uitvoering van de referentieopdracht.

In het geval een beroep gedaan wordt op de technische bekwaamheid van een derde, dient onderdeel II C van het UEA ingevuld te worden en dient deze derde waarop een beroep wordt gedaan zelf het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, deel IIA en B in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen. De rechtsgeldige ondertekening van de derde partij dient herleidbaar te zijn uit het/de uittreksel(s) Kamer van Koophandel (toevoegen aan de inschrijving). De derde waarop de inschrijver zich beroept moet verklaren dat zij niet verkeert in (één van) de situaties als bedoeld in de artikelen 2.86 en 2.87 Aanbestedingswet 2012. De derde moet tot slot de in Bijlage D bij de onderhavige Aanbestedingsleidraad opgenomen “Verklaring onderaanneming” rechtsgeldig ondertekenen, omdat een voorwaarde is voor het doen van een beroep op de draagkracht van een derde dat de inschrijver aantoont dat zij daadwerkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van die overheidsopdracht noodzakelijke middelen van deze derde.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/11/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/11/2021
Local time: 11:00
Place:

Vianen

Information about authorised persons and opening procedure:

Zo spoedig mogelijk na het uiterste tijdstip voor de ontvangst van de inschrijvingen zal de opening van de inschrijvingen (c.q. van de digitale kluis) plaatsvinden. Een en ander geschiedt NIET in het openbaar. Er worden derhalve geen inschrijvers toegelaten bij de opening.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Met de als tweede geëindigde inschrijver, wordt voor de duur van 18 maanden een wachtkamerconstructie aangegaan. Hierbij behoudt een opdrachtgever zich het recht voor om in geval van niet-nakoming e.d. in de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst alsnog naar de opvolgende inschrijver te gaan. Inschrijvers die een inschrijving indienen zijn hiermee akkoord en doen hun inschrijving 18 maanden

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Midden-Nederland
Postal address: Postbus 16005
Town: Utrecht
Postal code: 3500 DA
Country: Netherlands
Telephone: +31 302233000
Internet address: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/10/2021