Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 524321-2021

15/10/2021    S201

Suède-Göteborg: Services de réparation et d'entretien

2021/S 201-524321

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Göteborgs Stad Inköp och upphandling
Numéro national d'identification: 212000-1355
Adresse postale: Box 1111
Ville: Göteborg
Code NUTS: SE232 Västra Götalands län
Code postal: 40523
Pays: Suède
Point(s) de contact: Ros-Marie Johansson
Courriel: ros-marie.johansson@ink.goteborg.se
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.goteborg.se/upphandling
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afmctmiycq&GoTo=Docs
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afmctmiycq&GoTo=Tender
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Servicearbeten och mindre entreprenader - Fönsterrenovering

Numéro de référence: 067/20
II.1.2)Code CPV principal
50000000 Services de réparation et d'entretien
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Upphandlingen avser ramavtal gällande fönsterrenovering. Upphandlingen omfattar underhåll och renovering av träfönster (lagning och byte av delar, målning, tillverkning och utbyte av hela fönster, m.m.) och i anslutning förekommande anpassningar av fönstermiljön. Även arbeten med trädörrar kan förekomma.

Erfarenhet som efterfrågas är fönsterrenovering på ett hantverksmässigt och antikvariskt korrekt sätt såsom trälagning, kittning och målning med traditionella material och metoder.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45421100 Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires
45421132 Pose de fenêtres
45440000 Travaux de peinture et de vitrerie
45441000 Travaux de vitrerie
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SE232 Västra Götalands län
Lieu principal d'exécution:

Göteborg

II.2.4)Description des prestations:

Upphandlingen omfattar underhåll och renovering av träfönster (lagning och byte av delar, målning, tillverkning och utbyte av hela fönster, m.m.) Även arbeten med trädörrar kan förekomma.

Erfarenhet som efterfrågas är fönsterrenovering på ett hantverksmässigt och antikvariskt korrekt sätt såsom trälagning, kittning och målning med traditionella material och metoder.

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Upphandlingen avser ramavtal gällande fönsterrenovering. Upphandlingen omfattar underhåll och renovering av träfönster (lagning och byte av delar, målning, tillverkning och utbyte av hela fönster, m.m.) och i anslutning förekommande anpassningar av fönstermiljön. Även arbeten med trädörrar kan förekomma.

Erfarenhet som efterfrågas är fönsterrenovering på ett hantverksmässigt och antikvariskt korrekt sätt såsom trälagning, kittning och målning med traditionella material och metoder.

Med ramavtalen som grund kommer avrop att göras för varje uppdrag, där omfattning och övriga förutsättningar preciseras. Ramavtalen är utan volymförpliktelser.

Avrop

Uppdrag avropas genom rangordning eller förnyad konkurrensutsättning (FKU).

Avrop genom rangordning sker inom följande belopps-spann: 1 SEK - 600 000 SEK

Avrop genom förnyad konkurrensutsättning (FKU) sker inom följande belopps-spann: 600 001 SEK - 4 500 000 SEK

För uppdrag överstigande 4 500 000 SEK har Beställaren möjlighet att göra avrop genom FKU, eller genomföra en separat upphandling.

Uppskattad volym

De nedan angivna beställningsvolymerna innebär en uppskattad volym baserad på omsättning av befintliga ramavtal, förväntade kvantiteter för beställarna och vad som framkommit i analysen inför upphandlingen. Detta värde utgör ramavtalets uppskattade beställningsvolym (affärsvärde).

Affärsvärdet under den sammanlagda avtalstiden uppskattas till 14000000 SEK.

Observera att affärsvärdet endast är ett riktvärde. Det verkliga utfallet kan bli såväl högre som lägre och några garanterade volymer lämnas inte.

Under ramavtalstiden kan förändringar komma att ske utifrån politiska beslut, verksamhets- och organisationsförändringar m.m. som kan påverka behovet, volymerna, antalet avtalsanvändare eller leveransställen.

Takvolym

Takvolym för ramavtalet uppgår till 16 800 000 SEK. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Inköp och upphandling rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.

I händelse av verksamhets-/organisationsförändring, ändrad lagstiftning, politiska beslut, myndighetsbeslut eller dylikt som påverkar behovet, volymerna, antalet avtalsanvändare eller leveransställen, förbehåller sig Inköp och upphandling rätten att justera den angivna takvolymen för ramavtalen enligt nedanstående förutsättningar.

Om det ackumulerade värdet på avrop gjorda från ramavtalen under avtalsperiodens första 24 månader, överstiger mer än 60 procent av värdet på angiven takvolym för ramavtalen, äger Inköp och upphandling rätt att höja angiven takvolym för ramavtalen med 20 procent. Med värde avses i detta hänseende de belopp i SEK som utgör de samlade avropen från ramavtalen respektive ramavtalens takvolym angivet ovan.

Ändringsoptionen kan lösas ut under hela den planerade avtalsperioden. För det fall att Inköp och upphandling löser ut optionen ska skriftligt meddelande härom skickas till leverantören.

Ramavtal

Upphandlingen avslutas genom att Inköp och upphandling och de antagna anbudsgivarna tecknar ramavtal.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/06/2022
Fin: 31/05/2026
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 11/11/2021
Heure locale: 23:59
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
suédois
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 11/05/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 12/11/2021
Heure locale: 00:00

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Förvaltningsrätten i Göteborg
Ville: Göteborg
Pays: Suède
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
12/10/2021