Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Diensten - 524325-2022

26/09/2022    S185

Nederland-Coevorden: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2022/S 185-524325

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Coevorden
Postadres: Kasteel
Plaats: Coevorden
NUTS-code: NL13 Drenthe
Postcode: 7741 GC
Land: Nederland
Contactpersoon: Freddy Weering
E-mail: inkoop@coevorden.nl
Telefoon: +31 524598562
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.coevorden.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europees openbare aanbesteding "Plantsoenonderhoud"

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het aangaan van een meerjarige overeenkomst met één of twee partijen die het plantsoenonderhoud gaan uitvoeren binnen de bebouwde kommen van de gemeente Coevorden. Aansluitend op de interne verdeling van de interne organisatie is deze aanbesteding verdeeld in twee percelen: perceel 1, Noord en perceel 2, Zuid.

Onder de werkzaamheden vallen onder meer:

- snoeiwerk

- onkruid wieden/schoffelen

- beplanting aanvullen (door gemeente zelf geleverd)

- blad en zwerfvuil ruimen

- graskanten steken

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1: Noord

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL132 Zuidoost-Drenthe
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zweeloo

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onder de werkzaamheden vallen onder meer:

- snoeiwerk

- onkruid wieden/schoffelen

- beplanting aanvullen (door gemeente zelf geleverd)

- blad en zwerfvuil ruimen

- kanten steken

Perceel 1 Noord betreft de volgende kernen: Aalden, Zweeloo, Schoonoord, De Kiel, Sleen, Oosterhesselen, Geesbrug en Zwinderen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/03/2023
Einde: 28/02/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht kan eenzijdig door de aanbesteder worden verlengd met twee maal twee jaar. De uiterste einddatum van de overeenkomst is 28 februari 2029.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Er is voor deze aanbesteding één vragenronde gepland. Dit betekent dat van inschrijver een proactieve en zorgvuldige houding verwacht wordt. Vragen kunnen uiterlijk tot 13 oktober 2022, 12:00 uur in het bijgevoegde Excelbestand, waar mogelijk met motivering/toelichting, via de berichtenmodule van ABK worden ingediend.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2: Zuid

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL13 Drenthe
Voornaamste plaats van uitvoering:

Coevorden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onder de werkzaamheden vallen onder meer:

- snoeiwerk

- onkruid wieden/schoffelen

- beplanting aanvullen (door gemeente zelf geleverd)

- blad en zwerfvuil ruimen

- kanten steken

Perceel 2 Zuid betreft de volgende kernen: Coevorden, Dalen, Dalerpeel, Dalerveen, Steenwijksmoer en Wachtum.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/03/2023
Einde: 28/02/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht kan eenzijdig door de aanbesteder worden verlengd met twee maal twee jaar. De uiterste einddatum van de overeenkomst is 28 februari 2029.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Er is voor deze aanbesteding één vragenronde gepland. Dit betekent dat van inschrijver een proactieve en zorgvuldige houding verwacht wordt. Vragen kunnen uiterlijk tot 13 oktober 2022, 12:00 uur in het bijgevoegde Excelbestand, waar mogelijk met motivering/toelichting, via de berichtenmodule van ABK worden ingediend.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

UITSLUITINGSGRONDEN

Inschrijver dient in Deel III A van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat er geen sprake is van een in de afgelopen vijf (5) jaren onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak jegens inschrijver of persoon die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan of die daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft, in de zin van de artikelen 2.13.1 tot en met 2.13.5 ARW 2016.

De inschrijver dient daarnaast in Deel III B van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat er geen sprake is van een onherroepelijke en bindende rechterlijke of administratieve beslissing overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar de inschrijver is gevestigd of overeenkomstig nationale wettelijke bepalingen is vastgesteld dat de inschrijver niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidspremies.

De inschrijver dient ook in Deel III C van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat geen sprake is van de situaties genoemd in artikel 2.13.7 ARW 2016. Op deze aanbestedingsprocedure zijn de volgende facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing:

• Schending verplichting o.b.v. milieu-, sociaal- of arbeidsrecht (art. 2.13.7 sub a ARW 2016);

• Faillissement, insolventie of gelijksoortig (art. 2.13.7 sub b ARW 2016);

De inschrijver dient ook in Deel III B van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat geen sprake is van onderstaande facultatieve uitsluitingsgrond:

• Betaling belasting of sociale premies (art. 2.13.7 sub j ARW 2016).

Voor de facultatieve uitsluitingsgronden geldt een terugkijktermijn van drie (3) jaren. Met uitzondering van de uitsluitingsgronden ‘Faillissement, insolventie, of gelijksoortig’, ‘belangenconflict’, en ‘betrokken bij de voorbereiding’. Voor deze uitsluitingsgronden geldt dat hiervan geen sprake mag zijn voor deze aanbestedingsprocedure.

Ter bewijs van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument moet de voorlopig gegunde inschrijver bewijsstukken conform artikel 2.13.6 en 2.13.9 ARW 2016 aan de aanbesteder overleggen:

• Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA), niet ouder dan twee jaar op het moment van inschrijving. Deze is hier aan te vragen.

• Verklaring Belastingdienst, niet ouder dan zes maanden op het moment van inschrijving. Deze is hier aan te vragen.

• Eventuele overige bewijsmiddelen. Waar de aanbesteder deze eist, is dit nadrukkelijk aangegeven.

Inschrijver moet deze bewijsstukken binnen tien (10) werkdagen na verzoek van de aanbesteder. Inschrijver dient dus rekening te houden met eventuele aanvraagtermijnen met betrekking tot de bewijsmiddelen

Wanneer inschrijver zich bij van het indienen van haar inschrijving laat begeleiden door een adviseur/adviesbureau en deze adviseur/adviesbureau begeleidt ook concurrerende inschrijvers, bestaat de schijn van belangenverstrengeling en/of de schijn van beïnvloeding c.q. afstemming van inschrijvingen. Inschrijver is verantwoordelijk voor het handelen van door haar ingeschakelde adviseurs als haar eigen handelen. Op eerste verzoek van aanbesteder dient inschrijver aan te tonen dat er geen sprake is van belangenverstrengeling en op welke wijze dit met effectieve maatregelen is geborgd. Niet tijdig reageren en/of naar het oordeel van de aanbesteder onvoldoende aangetoond leidt tot uitsluiting en ongeldigheid van de inschrijving.

Verklaring geen Russische betrokkenheid

Er mag geen sprake zijn van Russische betrokkenheid bij de uitvoering van deze overeenkomst die de drempels van artikel 5 duodecies van EU Verordening (EU) 833/2014 van 31 juli 2014 betreffende de beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren, zoals gewijzigd bij Verordening 2022/578 van 8 april 2022 overschrijdt. Hiertoe dient inschrijver de verklaring in Bijlage I in te vullen en te ondertekenen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

III.3.2.1 BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De inschrijver dient behoorlijk verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid door middel van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt minimaal EUR 1.250.000 per gebeurtenis en minimaal twee gebeurtenissen/uitkeringen per kalenderjaar.

Eventuele minimumeisen:

Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer het volgende aan de aanbesteder overleggen:

 Een geldig polisblad van de toepasselijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;

 Indien het niet mogelijk is een geldig polisblad te overleggen mag een geldig verzekeringscertificaat worden overlegd waaruit blijkt dat inschrijver verzekerd is voor het vereiste bedrag.

Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer de geconsolideerde omzetcijfers overleggen aan de aanbesteder, waaruit blijkt dat inschrijver inderdaad aan de omzeteis voldoet.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

KERNCOMPETENTIES

De inschrijver dient bij inschrijving een referentie op te geven om zijn bekwaamheid aan te tonen met betrekking tot de onderstaande kerncompetentie. De einddatum/einddata mag/mogen niet ouder zijn dan vijf jaar gerekend vanaf de sluiting van de inschrijvingstermijn van deze aanbesteding.

Indien daarbij gebruik wordt gemaakt van een nog niet geheel afgeronde opdracht, gelden alleen de werkelijk behaalde resultaten en opdrachtwaarde/omvang van de betreffende opdracht tot het moment van inschrijving.

• De kerncompetentie voor perceel 1 Noord is:

Inschrijver heeft ervaring met het uitvoeren van plantsoenonderhoud en de communicatie met opdrachtgever voor een areaal met minimale omvang van 75.000 m2 (25% van het totale areaal in Noord). Met het onderdeel communicatie bedoelen wij dat u tijdens de opdracht minimaal: Informatie heeft uitgewisseld met de opdrachtgever, dat u de verslaglegging van de opdracht hebt gedaan en dat u de klachtenafhandeling van inwoners hebt opgepakt.

• De kerncompetentie voor perceel 2 Zuid is:

Inschrijver heeft ervaring met het uitvoeren van plantsoenonderhoud en de communicatie met opdrachtgever voor een areaal met minimale omvang van 120.000 m2 (25% van het totale areaal in Zuid). Met het onderdeel communicatie bedoelen wij dat u tijdens de opdracht minimaal: Informatie heeft uitgewisseld met de opdrachtgever, dat u de verslaglegging van de opdracht hebt gedaan en dat u de klachtenafhandeling van inwoners hebt opgepakt.

Als bewijs dient inschrijver de genoemde referentie(s), volgens het standaardformat per perceel (Bijlage F1 en F2), toe te voegen aan de inschrijving. Inschrijver kan één (1) referentie per kerncompetentie indienen. Inschrijver mag met één (1) referentie aan meerdere kerncompetenties voldoen, op voorwaarde dat duidelijk en ondubbelzinnig uit de referentie blijkt op welke kerncompetenties de referentie ziet. Indien inschrijver meer referenties indient dan is toegestaan, dan worden de extra referenties terzijde gelegd en worden alleen de referenties tot het gevraagde aantal in de beoordeling meegenomen. Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de gestelde kerncompetitie(s) met de juiste referentie(s).

KWALITEITSBORGING

De inschrijver dient voldoende kennis en kunde in huis te hebben om de opdracht efficiënt en vakkundig uit te voeren. Inschrijver dient te voldoen aan de vereisten conform deel 3 van het RAW-bestek.

Inschrijver dient ook de volgende bedrijfscertificaten te beschikken:

- Groenkeur certificaat

- VCA **

Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer een kopie van de certificeringen aan de aanbesteder overleggen.

Als inschrijver niet over de vereiste certificaten beschikt, maar over een gelijkwaardig certificaat of kwaliteitsborgingssysteem, dan dient zij dit in haar inschrijving aan te geven en te omschrijven waarom het systeem gelijkwaardig is. De aanbesteder moet uit de omschrijving kunnen opmaken dat het betreffende certificaat of kwaliteitsborgingssysteem gelijkwaardig is. Inschrijver dient in de inschrijving passend bewijs van de gelijkwaardigheid te leveren.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

De gemeente Coevorden onderschrijft het belang van maatschappelijk verantwoord inkopen, en daarmee het belang van Social Return. Via Sociale return on Investment (SROI) worden leveranciers verplicht om bij te dragen aan sociaal en maatschappelijk beleid van de gemeente. Voor deze aanbesteding geldt een minimale SROI verplichting van 5% van de totale opdrachtwaarde. Deze kan worden ingezet conform de bouwblokken methode (Bijlage H). De gemeente Coevorden heeft samen met andere Drentse gemeentes een SROI monitor aangeschaft. De invulling die de opdrachtnemer geeft aan SROI, wordt hierin gemeten. Met inschrijving op deze aanbesteding conformeert de inschrijver zich eraan dat de SROI voortgang door de opdrachtnemer in deze monitor moet worden bijgehouden. De opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat hij bij de uitvoering van de werkzaamheden te maken gaat krijgen met mensen die een beroep doen op een uitkering in het kader van de Participatiewet.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/11/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 04/01/2023
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/11/2022
Plaatselijke tijd: 12:15
Plaats:

Coevorden

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Er is voor deze aanbesteding één vragenronde gepland. Dit betekent dat van inschrijver een proactieve en zorgvuldige houding verwacht wordt. Vragen kunnen uiterlijk tot 13 oktober 2022, 12:00 uur in het bijgevoegde Excelbestand, waar mogelijk met motivering/toelichting, via de berichtenmodule van ABK worden ingediend. De datum en tijdstip waarop de vragen op ABK worden ingediend is leidend.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland (Assen)
Postadres: Postbus 30009
Plaats: Assen
Postcode: 9400 RA
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 592339222
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Alle betrokken inschrijvers worden gelijktijdig schriftelijk en gemotiveerd geïnformeerd door de aanbesteder over de uitkomst van de aanbestedingsprocedure door middel van verzending van de voorlopige gunningsbeslissing.

Een inschrijver verliest zijn recht om op te komen tegen de mededeling van de voorlopige gunningsbeslissing wanneer de aanbesteder niet binnen 20 kalenderdagen na de datum van verzending van de kennisgeving waarin de mededeling van de voorlopige gunningsbeslissing bekend is gemaakt, is gedagvaard in kort geding voor de bevoegde voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland te Assen door betekening binnen de genoemde termijn van een kort geding dagvaarding op het adres van de aanbesteder. Deze termijn betreft derhalve een vervaltermijn.

De aanbesteder kan de opdracht definitief gunnen aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding, indien binnen de termijn van 20 kalenderdagen geen procedure op de voorgeschreven wijze aanhangig is gemaakt en de eindverantwoordelijke akkoord is met definitieve gunning. Deze termijn vangt aan op de kalenderdag na verzending van de voorlopige gunningsbeslissing. Definitieve gunning kan alleen plaatsvinden aan een inschrijver die voldoet aan de gestelde eisen in de inschrijfleidraad.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/09/2022