Доставки - 52435-2016

17/02/2016    S33    Съд на Европейския съюз - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Доставка, монтаж и поддръжка на кабини за пушене за Съда на Европейския съюз

2016/S 033-052435

Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Съд на Европейския съюз
service du courrier officiel
На вниманието на: Mme Eva Anglessy
2925 Luxembourg
Люксембург
Адрес за електронна поща: DL-Achats-Logistique@curia.europa.eu
Факс: +352 43032650

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://curia.europa.eu

Електронен достъп до информация: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка, монтаж и поддръжка на кабини за пушене за Съда на Европейския съюз.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Люксембург.

код NUTS LU

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
Рамково споразумение с един оператор

Срок на действие на рамковото споразумение

Продължителност в години: 4
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Доставка, монтаж и поддръжка на кабини за пушене за Съда на Европейския съюз.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

39300000

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Съдът на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за:
— доставка и монтиране на кабини за пушене,
както и:
— услуги по цялостна поддръжка на кабини за пушене.
Очаквано количество: 3 кабини за пушене с 3 пепелника, и 2 с 2 пепелника.
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 48 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Дължимите суми по изпълнението на бъдещата поръчка ще бъдат платими в рамките на 30 календарни дни от датата, на която е получено заявлението за плащане.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: вж. спецификациите.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: за поръчката, посочена в тази покана за участие в търг, Съдът на Европейския съюз изисква от оферентите да разполагат с минимални финансови и икономически възможности, които ще се оценяват въз основа на следното:
— годишен оборот от поне 100 000 EUR през последните 3 финансови години.
Тези възможности ще бъдат оценявани въз основа на:
— копие от счетоводните баланси или на извлеченията от тях и отчети за приходи и разходи за последните 3 финансови години, заедно с копие на всички доклади от борда на директорите и външните одитори, ако има такива, свързани с въпросните финансови години. Ако по уважителна причина, обоснована от подкрепящите документи, кандидатът не може да ги предостави, той трябва да представи клетвена декларация, удостоверяваща нетната годишна печалба след облагане с данък за последните 3 финансови години.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
за поръчката, указана в тази покана за участие в търг, Съдът на Европейския съюз изисква оферентите или икономическите оператори (за обединение, подаващо оферти съвместно или за подизпълнение) да докажат минимално ниво на възможности както следва:
— през последните 3 години те трябва да са предоставили поне 20 кабини за пушене,
— те трябва да имат поне 3 години опит в предоставянето на цялостна поддръжка в областта на кабините за пушене.
Техническите и професионалните възможности на икономическите оператори ще бъдат доказани посредством:
— списък с основните доставки на кабини за пушене, извършени през последните 3 години. За всяка доставка оферентът трябва да предостави данни за броя на доставените кабини за пушене, стойността (освен ако не е поверително), датата и обществения или частен клиент (освен ако не е поверително),
— списък на основните услуги по цялостна поддръжка в областта на кабините за пушене, предоставени през последните 3 години. За всяка предоставена услуга, оферентът трябва да посочи броя на въпросните кабини за пушене.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
COJ-PROC-15/033.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
30.3.2016 - 17:00
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 5.4.2016 - 11:00

Място:

Съд на Европейския съюз, Люксембург (Кирхберг).

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: по 1 представител за оферент.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд на Европейския съюз
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxembourg
Люксембург

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: в рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това е станало известно.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
5.2.2016