Piegādes - 52435-2016

17/02/2016    S33    Eiropas Savienības Tiesa - Piegādes - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Smēķēšanas kabīņu piegāde, uzstādīšana un uzturēšana Eiropas Savienības Tiesas vajadzībām

2016/S 033-052435

Paziņojums par līgumu

Piegādes

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Eiropas Savienības Tiesa
service du courrier officiel
Kontaktpersona(-as): Mme Eva Anglessy
2925 Luxembourg
Luksemburga
E-pasts: DL-Achats-Logistique@curia.europa.eu
Fakss: +352 43032650

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://curia.europa.eu

Elektroniska piekļuve informācijai: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

Papildu informāciju var saņemt: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Smēķēšanas kabīņu piegāde, uzstādīšana un uzturēšana Eiropas Savienības Tiesas vajadzībām.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Piegādes
Pirkums
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: Luksemburga.

NUTS kods LU

II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz vispārīgās vienošanās izveidi
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
Vispārīgā vienošanās ar vienu uzņēmēju

Vispārīgās vienošanās darbības laiks

Ilgums gados: 4
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Smēķēšanas kabīņu piegāde, uzstādīšana un uzturēšana Eiropas Savienības Tiesas vajadzībām.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

39300000

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): nē
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
Eiropas Savienības Tiesa plāno noslēgt pamatnolīgumu par:
— smēķēšanas kabīņu piegādi un uzstādīšanu,
kā arī:
— smēķēšanas kabīņu vispārējo uzturēšanu.
Paredzamais daudzums: 3 smēķēšanas kabīnes ar 3 pelnu traukiem un 2 smēķēšanas kabīnes ar 2 pelnu traukiem.
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: nē
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Ilgums mēnešos: 48 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
Maksājumi par paredzētā līguma izpildi tiks veikti 30 kalendāro dienu laikā no dienas, kad saņemts maksājuma pieprasījums.
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: skatīt specifikācijas.
III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: attiecībā uz šajā uzaicinājumā uz konkursu minēto līgumu Eiropas Savienības Tiesa no pretendentiem pieprasa šādas minimālās finansiālās un saimnieciskās spējas, kas tiks novērtētas, pamatojoties uz šādu informāciju:
— vidējais gada apgrozījums pēdējos 3 finanšu gados ir vismaz 100 000 EUR.
Šīs spējas tiks novērtētas, pamatojoties uz:
— bilanču vai to kopsavilkumu kopiju un peļņas un zaudējumu aprēķinu kopiju par pēdējiem 3 finanšu gadiem, kā arī valdes un ārējo revidentu sagatavotu jebkādu ziņojumu (ja tādi ir) kopiju attiecībā uz minētajiem finanšu gadiem. Ja attaisnojoša iemesla dēļ, ko pierāda apliecinoši dokumenti, kandidāts nevar iesniegt iepriekš minēto, viņam ir jāpievieno svinīgs apliecinājums, kurā attiecībā uz pēdējiem 3 finanšu gadiem apliecināta gada peļņa pēc nodokļu nomaksas.
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
attiecībā uz šajā uzaicinājumā uz konkursu minēto līgumu Eiropas Savienības Tiesa pretendentiem vai uzņēmējiem (grupas, kas iesniedz kopīgu piedāvājumu, vai apakšlīgumu slēgšanas gadījumā) pieprasa pierādīt spēju minimālo līmeni:
— tie pēdējo 3 gadu laikā ir nodrošinājuši vismaz 20 smēķēšanas kabīnes,
— tiem ir vismaz 3 gadu pieredze vispārējās uzturēšanas nodrošināšanā saistībā ar smēķēšanas kabīnēm.
Uzņēmēju tehniskās un profesionālās spējas jāpierāda ar:
— pēdējos 3 gados veikto smēķēšanas kabīņu galveno piegāžu sarakstu. Attiecībā uz katru piegādi pretendentam jānorāda informācija par piegādāto smēķēšanas kabīņu skaitu, vērtību (ja šī informācija nav konfidenciāla), datumu un publisko vai privāto klientu (ja šī informācija nav konfidenciāla),
— to galveno vispārējās uzturēšanas pakalpojumu sarakstu, kas sniegti pēdējos 3 gados saistībā ar smēķēšanas kabīnēm. Attiecībā uz katru sniegto pakalpojumu pretendentam jānorāda apkalpoto smēķēšanas kabīņu skaits.
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Viszemākā cena
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
COJ-PROC-15/033.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
Dokumenti ir par samaksu: nē
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
30.3.2016 - 17:00
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Jebkura ES oficiālā valoda
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 5.4.2016 - 11:00

Vieta:

Eiropas Savienības Tiesa, Luksemburga (Kiršberga).

Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: jā
Papildu informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanu: 1 katra pretendenta pārstāvis.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējais iepirkums: nē
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.3)Papildu informācija
VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxembourg
Luksemburga

VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis.
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
5.2.2016