Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 524363-2019

05/11/2019    S213

Polonia-Varsovia: Mantenimiento y reparación de máquinas de validación de billetes

2019/S 213-524363

Anuncio de licitación – sectores especiales

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Siedmiogrodzka 20
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 01-232
País: Polonia
Persona de contacto: Renata Krzyżanowska
Correo electrónico: zampubl@tw.waw.pl
Teléfono: +48 225326140
Fax: +48 228772387
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.tw.waw.pl
Dirección del perfil de comprador: https://tw.ezamawiajacy.pl/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://tw.ezamawiajacy.pl/
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Nombre oficial: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych
Dirección postal: al. Prymasa Tysiąclecia 102 (budynek 9, pokój nr 5)
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 01-424
País: Polonia
Persona de contacto: Ewelina Nowicka
Correo electrónico: zampubl@tw.waw.pl
Teléfono: +48 225326245
Fax: +48 228772387
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.tw.waw.pl
Dirección del perfil de comprador: https://tw.ezamawiajacy.pl/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://tw.ezamawiajacy.pl/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: http://tw.ezamawiajacy.pl/
I.6)Principal actividad
Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Utrzymanie w ciągłej sprawności w tramwajach systemu pobierania opłat za przejazdy.

Número de referencia: DWZ/103/2019
II.1.2)Código CPV principal
50317000 Mantenimiento y reparación de máquinas de validación de billetes
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

W zakres zamówienia wchodzi utrzymanie w ciągłej sprawności w tramwajach eksploatowanych przez Zamawiającego urządzeń systemu pobierania opłat za przejazdy, wyprodukowanego przez firmę Ascom-Monetel S.A. (którego następcą prawnym jest firma Xerox Business Solutions (France) SAS Rue Claude Chappe 07500 Guilherand-Granges-France), zwaną dalej „Producentem”, w tym:

a) prowadzenie okresowych konserwacji urządzeń w zakresie i terminach zgodnych z wymaganiami producenta;

b) wykonywanie napraw bieżących, tj. napraw uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem eksploatacyjnym;

c) wykonywanie napraw awaryjnych, tj. napraw uszkodzeń spowodowanych działaniami sił zewnętrznych.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 8 242 473.93 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa

II.2.4)Descripción del contrato:

W zakres zamówienia wchodzi utrzymanie w ciągłej sprawności w tramwajach eksploatowanych przez Zamawiającego urządzeń systemu pobierania opłat za przejazdy, wyprodukowanego przez firmę Ascom-Monetel S.A. (którego następcą prawnym jest firma Xerox Business Solutions (France) SAS Rue Claude Chappe 07500 Guilherand-Granges-France), zwaną dalej „Producentem”, w tym:

a) prowadzenie okresowych konserwacji urządzeń w zakresie i terminach zgodnych z wymaganiami producenta;

b) wykonywanie napraw bieżących, tj. napraw uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem eksploatacyjnym;

c) wykonywanie napraw awaryjnych, tj. napraw uszkodzeń spowodowanych działaniami sił zewnętrznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Stawka jednej roboczogodziny za wykonanie napraw awaryjnych urządzeń / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Łączny czas wykonania napraw awaryjnych urządzeń / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Cena materiałów, podzespołów i części zamiennych do wykonywania napraw awaryjnych / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 70
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 8 242 473.93 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2020
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do prowadzenia działalności zawodowej.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w sekcji III.1.3 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:

2.1. art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej: „ustawa Pzp” (z wyjątkami określonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp);

2.2. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

3. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

3.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, przygotowane np. w oparciu o formularz dostępny w formie edytowalnej (w formacie .xml) zamieszczony na platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia”;

3.2. dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli Wykonawcy do jego reprezentacji, jeśli nie wynikają one z zapisów we właściwym rejestrze;

3.3. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp (poprzez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia rozumie się również wspólników spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; z pełnomocnictwa powinno wyraźnie wynikać do jakich czynności pełnomocnik jest upoważniony;

3.4. w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:

3.4.1. w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji tych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów – dowody na to, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; dokumenty te powinny określać w szczególności:

3.4.1.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

3.4.1.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3.4.1.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3.4.1.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą;

3.4.2. w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – JEDZ dotyczące tych podmiotów w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody (dokumenty bądź informacje), że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Szczegółowe zasady składania dokumentów i oświadczeń, zostały opisane w rozdziale I SIWZ.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonywali nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, usługę konserwacji i napraw systemów pobierania opłat za przejazdy wyprodukowanych przez Ascom-Monetel S.A. lub innych równoważnych systemów, tj. elektronicznych systemów opłat za przejazdy w komunikacji miejskiej;

2. wykażą, że dysponują co najmniej 4 osobami posiadającymi niezbędne kwalifikacje do wykonania zamówienia – tj. osobami przeszkolonymi technicznie w zakresie prac konserwacyjnych i napraw urządzeń systemu pobierania opłat za przejazdy przez Ascom-Monetel S.A. lub inny podmiot posiadający stosowne pełnomocnictwo w tym zakresie lub posiadającymi co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w serwisowaniu kasowników ww. sytemu.

* przez „stosowne pełnomocnictwo” należy rozumieć upoważnienie udzielone przez producenta systemu pobierania opłat za przejazdy (Ascom-Monetel S.A. lub Xerox Business Solutions (France) SAS, rue Claude Chappe, 07500 Guilherand-Granges, FRANCJA) do przeszkolenia osób.

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 83 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące złotych).

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płacone będzie przez Zamawiającego po upływie danego miesiąca kalendarzowego.

2. Szczegółowe warunki finansowe zostały określone w rozdziale III SIWZ (istotne postanowienia umowy).

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Warunki realizacji umowy określone zostały w rozdziale III SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty, na warunkach określonych w SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 06/12/2019
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 06/12/2019
Hora local: 12:00
Lugar:

Sala konferencyjna w budynku Zakładu Energetyki Trakcyjnej i Torów Zamawiającego w Warszawie przy al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, POLSKA (budynek nr 2, pokój nr 203).

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

III kwartał 2022 r.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, tj.:

1.1. W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.1.1. wykazu usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

1.1.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

1.2. W zakresie braku podstaw wykluczenia:

1.2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp (z wyjątkami określonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.2.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

1.2.3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

1.2.4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

1.2.5. w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – dokumentów wymienionych w pkt 1.2.1–1.2.4 w odniesieniu do tych podmiotów.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

2.1. pkt 1.2.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp (z wyjątkami określonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2.2. pkt 1.2.2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy dotyczące terminów wystawienia stosuje się odpowiednio – ww. dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1.2.1, składa dokument, o którym mowa w pkt 2.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyjątkami określonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy dotyczące terminów wystawienia stosuje się odpowiednio – ww. dokumenty lub oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.1. JEDZ w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

5.2. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

5.3. dokumenty wymienione w pkt 1.1 powinny być złożone przez tego lub tych Wykonawców, którzy potwierdzają spełnianie warunków w określonym tam zakresie lub wszystkich Wykonawców łącznie,

5.4. dokumenty wymienione w pkt 1.2 powinny być przedłożone przez każdego Wykonawcę.

6. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako njkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Szczegółowe zasady składania dokumentów oraz zasady wykorzystania aktualnych oświadczeń lub dokumentów znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego lub możliwych do uzyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, zostały określone w ustawie Pzp i rozporządzeniu o dokumentach.

8. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu, w szczególności składanie ofert oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem https://tw.ezamawiajacy.pl, według zasad opisanych w rozdziale I SIWZ.

9. Termin związania ofertą określony w sekcji IV.2.6) wynosi 60 dni i został określony w ww. miejscu w miesiącach jedynie z uwagi na ograniczenia formularza ogłoszenia.

10. Wykonawca do złożonej za pośrednictwem platformy oferty powinien załączyć wypełnione formularze, których wzory stanowią załączniki do rozdziału IV SIWZ, tj.:

10.1. załącznik nr 3 - Formularz cenowy,

10.2. załącznik nr 4 - Formularz nakładu pracy dla wyceny napraw awaryjnych,

10.3. załącznik nr 5 - Formularz cenowy materiałów, podzespołów i części zamiennych.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
31/10/2019