Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 524398-2021

15/10/2021    S201

Pologne-Białystok: Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes

2021/S 201-524398

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
Adresse postale: ul. Gen. J. Bema 89/1
Ville: Białystok
Code NUTS: PL841 Białostocki
Code postal: 15-370
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Aneta Lebiedzińska
Courriel: zp@zmk.bialystok.pl
Téléphone: +48 857479457
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Usługa związana z utrzymaniem porządku i czystości na działkach będących w zarządzaniu Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku w podziale na dwa zadania.

Numéro de référence: TO.263.46.2021
II.1.2)Code CPV principal
90600000 Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest:

Usługa związana z utrzymaniem porządku i czystości na działkach będących w zarządzaniu Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku w podziale na dwa zadania tj.:

Zadanie nr 1: Prace związane z utrzymaniem zimowym i letnim porządku i czystości działek stanowiących własność Gminy Białystok i będących w zarządzaniu Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku w rejonie zlokalizowanym na terenie obrębów: 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 24, 25, 26.

Zadanie nr 2: Likwidacja dzikich wysypisk ręcznie lub za pomocą ciężkiego sprzętu na działkach stanowiących własność Gminy Białystok i będących w zarządzaniu Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku wraz z wywiezieniem i przekazaniem odpadów do RIPOK.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 7 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla zadania nr 1 i 2.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 969 496.08 PLN
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr 1: Prace związane z utrzymaniem zimowym i letnim porządku i czystości działek stanowiących własność Gminy Białystok i będących w zarządzaniu Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku w rejonie zlokalizowanym na terenie obrębów: 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 24, 25, 26.

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
90600000 Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes
90610000 Services de voirie et services de balayage des rues
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL841 Białostocki
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie nr 1: Prace związane z utrzymaniem zimowym i letnim porządku i czystości działek stanowiących własność Gminy Białystok i będących w zarządzaniu Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku w rejonie zlokalizowanym na terenie obrębów: 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 24, 25, 26. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 7 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla zadania nr 1.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Czas reakcji w sytuacji awaryjnej (koszenie, sprzątanie, odśnieżanie). / Pondération: 30.00
Critère de qualité - Nom: Termin płatności min. 14 dni - maks 21 dni. / Pondération: 10.00
Prix - Pondération: 60.00
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 954 496.08 PLN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/01/2022
Fin: 31/12/2022
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: Zad. nr 1: 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych).

2. Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność badania i oceny ofert zgodnie z art. 139

ustawy Pzp.

3. Termin wykonania zamówienia:

Zadanie nr 1: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 01 stycznia

2022 r.

4. Termin z sekcji IV.2.6) liczy się zgodnie z art. 114 KC- miesiąc liczy się za 30 dni.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr 2: Likwidacja dzikich wysypisk ręcznie lub za pomocą ciężkiego sprzętu na działkach stanowiących własność Gminy Białystok i będących w zarządzaniu Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku wraz z wywiezieniem i przekazaniem odpadów do RIPOK.

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
90000000 Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement
90610000 Services de voirie et services de balayage des rues
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL841 Białostocki
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie nr 2: Likwidacja dzikich wysypisk ręcznie lub za pomocą ciężkiego sprzętu na działkach stanowiących własność Gminy Białystok i będących w zarządzaniu Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku wraz z wywiezieniem i przekazaniem odpadów do RIPOK. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 7 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla zadania nr 2.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 15 000.00 PLN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/01/2022
Fin: 31/12/2022
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1. Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium - dotyczy zadania nr 2.

2. Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność badania i oceny ofert zgodnie z art. 139

ustawy Pzp.

3. Termin wykonania zamówienia:

Zadanie nr 2: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 01 stycznia

2022 r.

4. Termin z sekcji IV.2.6) liczy się zgodnie z art. 114 KC- miesiąc liczy się za 30 dni.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Nie dotyczy.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się:

a) Zadanie nr 1:

- dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

Zadanie nr 2:

- zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

UWAGA!

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w niniejszym punkcie musi zostać spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę lub łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się:

a) Zadanie nr 1:

- że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę lub wykonuje co najmniej jedną usługę:

- za co najmniej jedną usługę (umowę) zamawiający uzna usługę polegającą

na utrzymaniu porządku i czystości na zewnątrz budynków o wartości brutto

nie mniejszej niż 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych),

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów

- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,

Zadanie nr 2:

- zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Dodatkowo, w przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

b) wykazem narzędzi, wyposażeniem zakładu:

Zadanie nr 1:

- dysponuje co najmniej jednym traktorkiem ogrodowym z koszem typu RANGER

lub równoważny,

- dysponuje co najmniej dwiema kosiarkami spalinowymi,

- dysponuje co najmniej dwiema kosami spalinowymi,

- dysponuje co najmniej jednym wysięgnikiem teleskopowym do zamocowania piły, nożyc lub sekatora o długości minimum 3 metrów.

Zadanie nr 2:

- zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Szczegółowe informacje dot. zmiany umowy znajdują się:

zadanie nr 1- załącznik nr 6.1 do SWZ t.j. w projektowanych postanowieniach umowy § 9

ZMIANA UMOWY.

zadanie nr 2- załącznik nr 6.2 do SWZ t.j. w projektowanych postanowieniach umowy § 9

ZMIANA UMOWY.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 17/11/2021
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 14/02/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 17/11/2021
Heure locale: 10:30
Lieu:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2021 r., o godzinie 10:30.

Otwarcie ofert jest niejawne.

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach,

3) czasu reakcji w sytuacji awaryjnej (dot. zadania nr 1),

4) terminu płatności (dot. zadania nr 1).

W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, którą spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:

III-IV kwartał 2022 r.

VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3)Informations complémentaires:

Zawartość oferty:

1) do oferty należy dołączyć:

a) wypełniony Formularz Ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik

nr 1 do SWZ, który należy sporządzić poza aplikacją - pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie wzoru Formularza Oferty.

W przypadku, gdy wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez zamawiającego wzoru,

w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym. Formularz Oferty nie podlega uzupełnieniu,

b) wypełniony szczegółowy formularz cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1 i 1.2 do SWZ (dotyczy zadania nr 1 i 2), który należy sporządzić poza aplikacją - pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

Nie podpisanie podpisem kwalifikowanym oraz niezałączenie do oferty formularza ofertowego oraz szczegółowego formularza cenowego (dla zadania nr 1 i 2) stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.

c) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVI ust. 21 pkt 3 SWZ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy),

d) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XVI ust. 20, pkt 3 SWZ (jeżeli dotyczy),

e) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,

f) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

g) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji) - dot. zadania nr 1.

Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale

w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia), tj.:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1,

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie,

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi okoliczność wskazana w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (fakultatywne przesłanki wykluczenia), tj.:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający będzie żądał Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwany dalej „JEDZ”), o którym mowa w załączniku nr 2.1 do SWZ od wykonawcy najwyżej ocenionego.

Wykonawca składa oświadczenie na formularzu JEDZ. JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert oraz stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2.1 do SWZ) – składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej.

Wykonawca wypełni JEDZ z zastosowaniem poniższych uwag:

- w Części II Sekcji D JEDZ (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych JEDZ, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III;

- w części IV JEDZ (Kryteria kwalifikacji) wykonawca może wypełnić wyłącznie sekcję  (ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji), w przypadku składania oferty na zadanie nr 2 wykonawca nie wypełnia części IV (brak warunków);

- część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną.

Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:

1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

3) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

4) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego,

5) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,

6) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp,

7) Informacja z KRK w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Adresse internet: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów uPzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz. U. UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - KPC o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia z zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Info. dot. śr. ochrony prawnej w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” uPzp

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
12/10/2021