С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Доставки - 524428-2023

30/08/2023    S166

България-Свиленград: Фармацевтични продукти

2023/S 166-524428

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВИЛЕНГРАД ЕООД
Национален регистрационен номер: 126532456
Пощенски адрес: ул.САН СТЕФАНО 1
Град: гр. Свиленград
код NUTS: BG422 Хасково / Haskovo
Пощенски код: 6500
Държава: България
Лице за контакт: Янка Грудева
Електронна поща: mbalsv@gmail.com
Телефон: +359 37974078
Факс: +359 37971534
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://mbalsvilengrad.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/20674
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/325170
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/325170
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ-Свиленград ЕООД”

II.1.2)Основен CPV код
33600000 Фармацевтични продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ-Свиленград ЕООД”  

Лекарствените продукти, предмет на настоящата поръчка са обособени в две позиции:

Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, която включва 262 номенклатурни единици. 

 Обособена позиция № 2 „Други лекарствени и помощни фармацевтични продукти“, която включва  180 номенклатурни единици.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 800 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422 Хасково / Haskovo
Основно място на изпълнение:

гр.Свиленград, ул. Сан Стефано №1, ет.2, Болнична аптека.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, която включва 262 номенклатурни единици. Прогнозните количества и характеристики на лекарствените продукти включени в номенклатурните единици са описани подробно в Техниеската спецификация за съответната обособена позиция и Документацията по обществената поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 701 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция № 2 „Други лекарствени и помощни фармацевтични продукти“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422 Хасково / Haskovo
Основно място на изпълнение:

гр.Свиленград, ул. Сан Стефано №1. ет.2, Болнична аптека.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция № 2 „Други лекарствени и помощни фармацевтични продукти“, която включва  180 номенклатурни единици. Прогнозните количества и характеристики на лекарствените продукти включени в номенклатурните единици са описани подробно в Техниеската спецификация за съответната обособена позиция и Документацията по обществената поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 99 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1.Участниците да имат право да осъществяват търговия на едро с лекарствени продукти в съответствие с нормите на ЗЛПХМ. Участниците следва да притежават валидно Разрешение за търговия на едро и/или внос на лекарствени продукти, издадено от ИАЛ или компетентен орган на друга държава или разрешение за производство на лекарствени продукт съгласно чл.196, ал.1 от ЗЛПХМ. Чуждестранните участници следва да притежават аналогичен документ, съответно вписване в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

2. Участниците, които участват за номенклатурни единици, които са лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества трябва да са регистрирани като търговци по българското законодателство или по законодателство на държава и да имат право да извършват търговия на едро с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, съгл. списъците II и III по чл.3 т.2 и т.3 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични в съответствие с нормите на ЗКНВП /където е приложимо/. Участниците следва да притежават валидна Лицензия, издадена по реда на чл.32 от ЗКНВП.

Деклариране: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, с посочване на: № на документа, обхват и срок на действие на същото. В случай, че документа е свободно достъпен и виден от публичен регистър, участникът в същото поле може да посочи и данни за съответния интернет адрес.

Доказване: Преди сключване на договора на основание чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП, възложителят изисква документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация – заверени копия на валиден документ, удостоверяващ правото на участника да извършва търговия на едро с лекарствени продукти издадено от ИАЛ или компетентен орган на друга държава или разрешение за производство на лекарствени продукт съгласно чл.196, ал.1 от ЗЛПХМ или еквивалентно, като в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП, се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа) или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице да изпълни предмета на поръчката (при спазване на чл.112, ал.1, т.4 от ЗОП, когато е необходимо).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС.

Гаранциите може да се представят под формата:

- на банкова гаранция – (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя);

-на парична сума, преведена по сметка на Банка: “Кей Би Си Банк България” ЕАД, IBAN:BG66RZBB91551063800018, BIC: RZBBBGSF. В нареждането за плащане следва да бъде записан текста: "Гаранция за изпълнение на обществена поръчка с предмет ....................................

-на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, срок на валидност – най-малко 30 календарни дни след крайния срок на договора.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 27/09/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 12 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 29/09/2023
Местно време: 10:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

месец септември 2024 г.

VI.3)Допълнителна информация:

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция или застраховка,

тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима, в полза на „МБАЛ-Свиленград“ ЕООД и със срок на валидност

– най-малко 30 календарни дни след крайния срок на договора. По отношение Гаранциите за изпълнение важат

разпоредбите на чл.111 от ЗОП. Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова

гаранция, то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Когато

избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е

наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. При

представяне на гаранцията за изпълнение, в платежното нареждане, в банковата гаранция или застраховка, която

обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, изрично се посочва договора, за който

се представя гаранцията. При избрана форма на застраховка, застрахователната сума следва да е в равна на

размера на дължимата гаранция и да е в полза на конкретния възложител, като застрахователната премия следва

да е заплатена към момента на предоставяне на застраховката. Участникът, определен за изпълнител на

обществена поръчка, представя оригинал на банковата гаранция и застраховката или оригинали на платежния

документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на самия договор.

Гаранцията за изпълнение, преведена по банков път, следва да е постъпила реално в банковата сметка на

Възложителя не по-късно от датата на сключване на договора за обществената поръчка. Условията и сроковете за

задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена

поръчка. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или

участник, когато е налице някое от основанията посочени в чл.54, ал.1 от ЗОП.Удостоверяване: При подаване на

офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване в Единен европейски документ за

обществени поръчки (ЕЕДОП).Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по

отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези

лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по

отношение на останалите задължени лица.

Съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗОП, Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена

поръчка кандидат или участник за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от

възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.

Съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП, Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена

поръчка, когато кандидат или участник е обединение от физически и/или юридически лица и за член на

обединението е налице някое от основанията за отстраняване, посочени в чл.57, ал.1 от ЗОП.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще използва

ресурсите на трети лица, посочените изисквания се прилагат и по отношение на подизпълнителите и на третите

лица.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в

обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се

подава и за обединението.Органите по чл.47, ал.4 от ЗОП са НАП, НОИ, Агенция по заетостта, РЗИ, РИОСВ.

Плащанията ще се извършват съгласно клаузите посочени в проекто договора.На основание § 47а от ППЗОП

,възложителят допуска, представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции.По

отношение на участниците в процедурата не следва да са налице основанията за отстраняване по чл.3, т.8 от

ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и чл.69 от ЗПКОМПИ.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Подаване на жалби в срок по чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/08/2023