Services - 524447-2021

15/10/2021    S201

Pologne-Bukowiec: Services liés aux déchets et aux ordures

2021/S 201-524447

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Bukowiec
Adresse postale: ul. Dr Floriana Ceynowy 14
Ville: Bukowiec
Code NUTS: PL618 Świecki
Code postal: 86-122 Bukowiec
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Katarzyna Ziółkowska
Courriel: odpady@bukowiec.pl
Téléphone: +48 523309310
Fax: +48 523309310
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://ww.bip.bukowiec.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/bukowiec
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/bukowiec
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/bukowiec
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Bukowiec

Numéro de référence: RFiR.271.1.2021.KZ
II.1.2)Code CPV principal
90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bukowiec, na którym zamieszkują mieszkańcy z częstotliwością określoną w Uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej PSZOK) w Tuszynkach przy dawnym składowisku odpadów.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 826 893.96 EUR
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL618 Świecki
Lieu principal d'exécution:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bukowiec, powiat świecki.

II.2.4)Description des prestations:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:

1) odbierania w zakresie i na warunkach określonych w SWZ niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i popiołów oraz odpadów selektywnie zebranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy,

2) odebrania z nieruchomości zamieszkałych wszystkich odpadów komunalnych zmieszanych zgromadzonych w pojemnikach,

3) odebrania z nieruchomości zamieszkałych wszystkich odpadów komunalnych selektywnie zebranych w workach,

4) wykonawca obowiązany jest zapewnić odbiór odpadów, których nie mógł odebrać w terminie przewidzianym w harmonogramie, w możliwie najbliższym czasie,

5) zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników oraz worków podczas dokonywania odbioru,

6) do sprzątnięcia miejsc odbioru odpadów, o ile zanieczyszczenie tych miejsc nastąpi w związku z przepełnieniem pojemnika lub w związku z wykonywaniem przez wykonawcę przedmiotu umowy,

7) zabezpieczenia przewożonych odpadów przed wysypaniem w trakcie transportu,

8) przekazania do zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych zmieszanych do instalacji komunalnych (zgodnie z art. 35 ust. 6 pkt. 1 ustawy o odpadach) wpisanych na listę prowadzoną przez Marszałka Województwa – zgodnie z zasadą postępowania z odpadami określoną w art. 20 ust. 2 ustawy o odpadach lub do instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych,

9) zapewnienia nieprzerwanego odbioru i zagospodarowania odpadów w terminie wykonywania umowy,

10) dostarczenia właścicielom nieruchomości worków odpowiadających wymaganiom wynikającym z Regulaminu i SIWZ,

11) opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu odbioru odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie,

12) prowadzenia sprawozdawczości z wykonania umowy na warunkach przewidzianych w SIWZ,

13) zagospodarowania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK selektywnie zebranych odpadów komunalnych w instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

14) zgodnie z art. 9e ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z art. 17 i 29a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wykonawca odebrane z terenu Gminy wszystkie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, przekazywać będzie do instalacji komunalnej/ych przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (dalej IK), bioodpady do instalacji przetwarzania bioodpadów, a odpady zbierane selektywnie bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku, przetwarzania lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. W przypadku powstania awarii w IK lub czasowego braku mocy przerobowej IK, wykonawca będzie dostarczał odpady do innych instalacji uprawnionych do przyjmowania odpadów o czym niezwłocznie powiadomi Zamawiającego,

15) ze względu na udzielanie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji komunalnej ( lub komunalnych ) i innych instalacji, do których będą przekazywane odpady.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Termin rozliczenia za wykonanie usługi / Pondération: 40%
Prix - Pondération: 60%
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 826 893.96 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/01/2022
Fin: 31/12/2024
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający przewiduje udzielania podobnych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 temu samemu Wykonawcy o wartości nie przekraczającej 15 % wartości zamówienia podstawowego.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :

a) posiadają wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami ( BDO ), o którym mowa w art. 49 i 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) w zakresie transportu odpadów,

b) posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.), prowadzonego przez Wójta Gminy Bukowiec. Wstępne spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego JEDZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Potwierdzenie spełniania warunku zostanie ocenione na podstawie złożonych na wezwanie dokumentów potwierdzających posiadanie wpisu do BDO oraz wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Gminę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia

opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w DUUE. Te same zasady Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych w walucie.Wstępne spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego JEDZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wstępne spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego JEDZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową oraz polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca ma ubezpieczoną odpowiedzialność cywilną, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wykonawca może polegać na sytuacji finansowej i ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić

Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty ich zdolności techniczne lub zawodowe albo sytuacja finansowa i ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy Pzp.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe albo sytuacja finansowa i ekonomiczna podmiotów, o których mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez

Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację

techniczną, zawodową lub finansową o której mowa powyżej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają :

posiada środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300.000,00 zł (słownie : trzysta tysięcy złotych ),

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie : pięćset tysięcy złotych).

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) dysponują bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie Gminy lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Bukowiec, do której wykonawca posiada tytuł prawny, spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz postanowienia wynikające z ustawy o odpadach Zgodnie z art. 25 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779), posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów, z wyjątkiem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a, lub zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, zgodnie z ust. 6b–6f, 6h i 6i oraz przepisami wydanymi na podstawie ust. 8a;

b) dysponują lub będą dysponować instalacją lub instalacjami zdolnymi do przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych oraz instalacją lub instalacjami zdolnymi do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie lub wskażą w ofercie instalacje, do których będą obowiązane przekazywać odebrane odpady na podstawie umowy zawartej, lub która będzie zawarta, między wykonawcą a instalacją;

c) dysponują lub będą dysponować :

co najmniej 6 pojazdami wraz z kierowcą i ładowaczem, przystosowanymi

do odbierania odpadów komunalnych, posiadającymi wyposażenie w element prasujący, pozwalający

zmniejszyć kubaturę przewożonych odpadów zmieszanych, w tym:

co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

co najmniej 2 pojazdami przystosowanym do odbierania selektywnie zbieranych odpadów z tworzyw

sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali, papieru oraz szkła,

co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zbieranych bioodpadów,

co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zbieranych popiołów,

co najmniej 1 pojazdem wraz z kierowcą, przystosowanym do przewozu kontenerów,

co najmniej 1 pojazdem specjalistycznym przystosowanym do opróżniania pojemników typu „DZWON”,

wyposażonym w hydrauliczny dźwig samochodowy (pojazd przeznaczony do wywozu odpadów z cmentarzy),

co najmniej 1 pojazdem wraz z kierowcą i ładowaczem, dostosowanym

do odbioru odpadów komunalnych z miejsc trudnodostępnych, w tym do których prowadzą drogi gruntowe.

Wszystkie pojazdy przeznaczone do odbioru odpadów powinny posiadać wyposażenie pozycjonowania

satelitarnego (GPS), od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi.

Pojazdy muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska

z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości.

Osób zdolnych do wykonania zamówienia :

Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia spełniania warunku wykonawca dysponował co najmniej 9

kierowcami posiadającymi prawo jazdy kategorii odpowiednio B lub C, w zależności od pojazdu jaki będzie

obsługiwany przez danego kierowcę i co najmniej 8 ładowaczami.

Wstępne spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego JEDZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i

urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o

podstawie do dysponowania tymi zasobami, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres min. 12 miesięcy :

zmieszanych w ilości co najmniej 500 Mg

selektywnie zbieranych w ilości co najmniej 500 Mg,

Wstępne spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego JEDZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu wykonanych lub wykonywanych usług i dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie, na zasadzie spełnia/nie spełnia

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Warunki realizacji umowy zawarte są w rozdziale XVIII SWZ oraz w § 22 i § 23 załącznika nr 7, wzór umowy

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 19/11/2021
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 19/11/2021
Heure locale: 10:15
Lieu:

Sposób składania ofert: za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/bukowiec wg zasad

określonych w rozdziale II pkt 3 SWZ

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3)Informations complémentaires:

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie

Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia podmiotowe środki dowodowe (aktualne na dzień złożenia –

zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp) w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni.

Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale,

składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: odpady@bukowiec.pl

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert,

wnieść wadium w kwocie: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł).

2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą, tj. do 18.02.2022.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

Bank: Bank Spółdzielczy Świecie Oddział Bukowiec

Nr rachunku: 21 8168 0007 0000 8471 2000 0003

Z dopiskiem :

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnej

Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Bukowiec

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587800
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postepu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587800
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
12/10/2021