Tjenesteydelser - 524493-2019

Vis forkortet udgave

05/11/2019    S213

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2019/S 213-524493

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Rigspolitiet
CVR-nummer: 17143611
Postadresse: Polititorvet 14
By: København V
Postnummer: 1780
Land: Danmark
Att: Michelle Sigersted Andersen
Mailadresse: MAN068@POLITI.DK
Telefon: +45 45156565

Internetadresse(r):

Elektronisk adgang til oplysninger: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=253726&B=RIGSPOLITIET

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=253726&B=RIGSPOLITIET

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Kontrakt om levering samt support, vedligeholdelse og konfiguration/videreudvikling af politiets våbenregister
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 13: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: København V

NUTS-kode DK DANMARK

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
I Danmark kræves der tilladelse fra enten Justitsministeriet eller Rigspolitiet til at erhverve, besidde, bære og anvende (EBBA) skydevåben, samt importere, eksportere og fremstille våben. Rigspolitiet ønsker til understøttelse af EU Direktivets (2017/853) krav til registrering af våben og våbenets væsentlige dele at erstatte sit eksisterende våbenregister og anskaffe et nyt digitalt våbenregister, hvorfor der skal se hurtig implementering af det nye våbenregister. Registeret skal understøtte sagsbehandling, herunder registrering og omregistrering af borgernes og erhvervslivets våben og deres individuelle våbendele, udstedelse, registrering og ophør af våbentilladelser, samt kontrol af straffeattester. Formålet med EU-direktivet er at sikre sporbarheden af skydevåben, og derfor indeholder direktivet bl.a. nye fælles regler om mærkning og registrering af skydevåben og skydevåbens væsentlige dele. Alle registrerede data skal kunne vises centreret om registerets hovedbegreber. Både våben og de tilhørende våbendele skal kunne spores, både samlet og uafhængigt af hinanden. Alle handlinger, i registeret, skal kunne logges, ligesom der skal kunne etableres adgangskontrol. Der skal være historik på alle transaktioner. Det nye digitale våbenregister skal integrere til flere af Rigspolitiets systemer, hvoraf enkelte indgår i en samlet proces, andre kun med opslag. Løsningen skal have dansk brugergrænseflade. Derudover skal løsningen effektivt og på en brugervenlig måde understøtte arbejdsgange med registrering af ovennævnte, give mulighed for at kunne trække data ud og tilbyde hjælpefunktioner til brugerne.
Rigspolitiet ønsker så vidt muligt at anskaffe en standardløsning til understøttelse af ovenstående behov.
II. Ydelser: Kontrakten omfatter følgende hovedydelser, som vil blive uddybet nærmere i udbudsmaterialet:
A. Etablering og konfiguration:
Leverandøren skal stille de nødvendige licenser for anvendelse af løsningen til rådighed for Rigspolitiet. Leverandøren skal etablere og konfigurere løsningen til installation hos Rigspolitiet, herunder opsætning af regelmotor, overførsel og integration til relevante datakilder. Rigspolitiet vil stille infrastruktur, server- og storageplatform inkl. basisprogrammel til rådighed. Leverandøren skal medvirke til at sikre integration til udvalgte af politiets øvrige it-systemer.
B. Konvertering af data fra eksisterende våbenregister:
Leverandøren skal konvertere data fra det eksisterende våbenregister over i det nye digitale våbenregister således, at historik fra tidligere transaktioner mv. bevares.
C. Support og vedligeholdelse:
Leverandøren skal levere løbende support og vedligeholdelse af løsningen.
Vedligeholdelsen omfatter løbende og forebyggende vedligeholdelse, herunder i form af levering af nye versioner, releases, patches og fejlrettelser. Support omfatter teknisk support i form af 3rd level support, herunder med mulighed for on-site support. 1st level og 2nd level support leveres af Rigspolitiets selv eller en af Rigspolitiet udpegede tredjemand. Drift af hardware og infrastruktur leveres af Rigspolitiet eller dennes driftsleverandør.
D. Uddannelse:
Leverandøren skal levere uddannelsesmateriale og undervisning af kundens superbrugere og tekniske medarbejdere til et påkrævet niveau. Leverandøren skal medvirke til at udforme uddannelsesmateriale, der gør Rigspolitiet i stand til selv at undervise øvrige brugere i løsningen.
E. Konsulentydelser:
Leverandøren skal i kontraktperioden levere konsulentydelser f.eks. i form af teknisk bistand til konfiguration af ny funktionalitet og fremtidige integrationer på kundens anmodning og omfang samt ydelser i forbindelse med kontraktens ophør.
F. Konfiguration og videreudvikling:
Leverandøren skal løbende forestå, at løsningen konfigureres og eventuelt videreudvikles til understøttelse af forretningsmæssige behov. Konfigurations og videreudviklingsydelser skal leveres på Rigspolitiets anmodning.
G. Tilknyttede moduler:
Leverandøren skal stille nye moduler omfattet af Leverandørens roadmap til rådighed for Rigspolitiet. Tilknyttede moduler skal leveres på Politiets anmodning.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support, 72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72210000 Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker, 72263000 Implementering af programmel, 72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi, 72250000 System- og supporttjenester, 72265000 Konfigurering af programmel, 72268000 Levering af programmel

II.1.7)Oplysninger om underentreprise
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 10 000 000 og 14 000 000 DKK
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Rigspolitiet ønsker muligheden for at kunne gøre brug af 3 optioner:
1) Blanketmotor som selvbetjeningsløsning.

Borgere og erhvervsliv skal registrere våbendata gennem en borgervendt selvbetjeningsløsning, hvorfor det nye digitale våbenregister skal kunne modtage data fra en sådan løsning, samt gerne udstille allerede registrerede data på selvbetjeningsløsningen. Løsningen skal give Rigspolitiet mulighed for at tilkoble den eksisterende portalløsning (blanketmotoren), som tilgås vis www.politi.dk

2) Det nye våbenregister som selvbetjeningsløsning.
Borgere og erhvervsliv skal registrere våbendata gennem en borgervendt selvbetjeningsløsning, hvorfor det nye digitale våbenregister skal kunne modtage data fra en sådan løsning, samt gerne udstille allerede registrerede data på selvbetjeningsløsningen. Det nye våbenregister skal give Rigspolitiet mulighed for at sikre, at leverandøren leverer en selvbetjeningsløsning som en del af den samlede ydelse;
3) Integration til SKV (Skytteforeningernes Våbenregistrering).
Integrationen til SKV skal give Rigspolitiet mulighed for at modtage data (person- og våbenoplysninger) samt udveksle data med Skytteforeningernes Våbenregistrering.
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 060 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Ved forudbetaling skal der stilles uigenkaldelig anfordringsgaranti fra et anerkendt pengeinstitut eller forsikringsselskab. Eventuelle øvrige krav til sikkerhedsstillelse og garanti vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Fakturering skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger, pt. lovbkg. nr. 798 af juni 2007, som stiller krav om elektronisk fakturering. De nærmere vilkår vil fremgå af udbudsmateriale.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutning.
III.1.4)Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten, især mht. forsyningssikkerhed og informationssikkerhed:
Det vil være et aftalemæssigt krav, at leverandøren og eventuelle underleverandører sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der
gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.
Kontrakten vil derfor indeholde en bestemmelse, der sikrer dette. Ved opfyldelse af kontrakten, jf. ovenfor, forstås arbejde udført i Danmark med henblik på kontraktens opfyldelse. Leverandøren, løsningen og alle, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, herunder personale og underleverandører, skal have den fornødne sikkerhedsgodkendelse på det af ordregiver krævede niveau.
Der vil i kontrakten blive stillet krav til leverandørens og løsningens opfyldelse af persondataretlige krav.
III.1.5)Oplysninger om sikkerhedsgodkendelse:
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)Personlige forhold

Kriterier angående de økonomiske aktørers personlige forhold (som kan føre til, at de udelukkes), herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ved afgivelse af tilbud (men ikke ansøgning om deltagelse/prækvalifikation) skal tilbudsgiver afgive en tro og love-erklæring på, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i artikel 39, stk. 1 og 2, i forsvarsdirektivet (direktiv 2009/81/EF).
Der er i udbudsmaterialet vedlagt en skabelon til dette formål, som tilbudsgiver opfordres til at anvende. Det er dog ikke et krav, at skabelonen anvendes.
Ordregiver kan imidlertid ikke udelukke en tilbudsgiver, som har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig. Hvorvidt dokumentationen er tilstrækkelig, er ordregivers afgørelse. Tilbudsgiver anses således for at være pålidelig i henhold til retningslinjerne i § 138, stk. 1-4 i lov nr. 1564 af 15.12.2015 (Udbudsloven).
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet

Kriterier angående de økonomiske aktørers økonomiske og finansielle formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøger skal vedlægge følgende dokumentation for økonomiske nøgletal i sin anmodning:
— Ansøgers egenkapital i de 3 seneste disponible regnskabsår,
— Ansøgers samlede årsomsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår.
Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:
Virksomhedens balance eller uddrag heraf i de 3 seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse.
En erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.
Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne om økonomisk formåen gives for hver enkelt virksomhed. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søster-selskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: — Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i de 3 seneste disponible regnskabsår. Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i de 3 seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedens samlede egenkapital i de 3 seneste disponible regnskabsår,
— Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 28 000 000 DKK i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som virksomheden og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår.
III.2.3)Teknisk og/eller faglig kapacitet

Kriterier angående de økonomiske operatørers tekniske og/eller faglige formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Følgende dokumentation skal indgå i anmodningen:
En liste over de betydeligste sammenlignelige ydelser der er beskrevet i punkt II.1.5), afsnit II, litra A, B og C, som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen, afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed.
Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen. Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.5), afsnit II, litra A, B og C anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).
Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.
Der kan maksimalt angives 3 referencer (leverancer), uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).
Såfremt der angives mere end 3 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 3 første referencer. Referencer her ud over vil der blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de første 3 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.
Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.1.5), skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Forhandling
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.2.3), vedrørende de ydelser, som er beskrevet i punkt II.1.5), underpunkt II, litra A, B og C.
Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af behovsmæssigt og volumenmæssigt sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.5), underpunkt II, litra A, B og C.
Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, tages der udgangspunkt i den enkelte ansøgers mest relevante reference, dog således, at ansøgerens øvrige referencer kan supplere den mest relevante reference, såfremt referencerne tilsammen dokumenterer en højere grad af relevant erfaring.
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles ja
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
2019-003296
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2019/S 098-237279 af 20.5.2019

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
3.12.2019 - 10:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, jf. art. 26 i direktiv 2009/81/EF. Ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil i udbudsbetingelserne modtage yderligere praktiske oplysninger om forhandlingsprocessen. Deltagelse samt al kommunikation i udbuddet kan kun ske via det elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt. I.1). For at få adgang til udbuddet, herunder til spørgsmål/svar, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Derudover bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke er yderligere oplysninger, specifikationer og dokumenter at få. Udbudsmaterialet vil alene blive gjort tilgængeligt for de virksomheder, der opfordres til at afgive tilbud.
Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 18.11.2019. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

Tilbudsgiver gøres udtrykkeligt opmærksom på, at ordregiver forbeholder sig ret til at betragte indledende tilbud som et endeligt tilbud samt at afslutte udbudsforretningen og tildele kontrakten på grundlag af det første tilbud, dvs. uden at indgå forhandlinger.
Bemærk, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om deltagelse. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på en anden måde deltager i flere ansøgninger om deltagelse, f. eks. indgiver egen ansøgning og samtidig deltager i et konsortium, der også ansøger om deltagelse, skal ansøger sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at koordinere ansøgninger og tilbud. Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode ansøgerne om at godtgøre over for ordregiver, at samme juridiske enheds deltagelse ikke kan udgøre en trussel for gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem ansøgerne/tilbudsgiverne.
Ordregiver forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet dertil, at anvende fremgangsmåden i § 159 i lov nr. 1564 af 15.12.2015 (Udbudsloven), hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.
Ordregiver kræver, at ansøgeren og hver enhed, som ansøgeren baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, påtager sig solidarisk hæftelse for kontraktens opfyldelse.
Ansøgere bedes sende deres anmodning om deltagelse via EU Supply. Permalinket fremgår af pkt. I.1). Ansøgninger om deltagelse kan ikke sendes via e-mail.
Ordregiver har udarbejdet et prækvalifikations-spørgeskema, som ansøgerne opfordres til at anvende ved ansøgning om deltagelse. Ansøgningsskemaet indeholder spørgsmål, formularer og skabeloner til afgivelse af oplysninger osv. ioverensstemmelse med kravene i udbudsbekendtgørelsen. Det understreges
dog, at det alene er ansøgers ansvar at sørge for, at de afgivne oplysninger overholder kravene.
Ifølge EU-forsvarsdirektivet kan en ansøger basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og/eller faglige kapacitet uanset den juridiske karakter af relationen til enhederne. Hvis en ansøger ønsker at basere sig på andre enheders formåen og ønsker, at disse andre enheders kapacitet skal tages i betragtning ved ordregivers vurdering af ansøgers egnethed, skal ansøger dokumentere, at disse andre enheder vil og er forpligtet til at stille de relevante ressourcer til ansøgers rådighed.
Ordregiver gør opmærksom på, at virksomhederne skal underskrive en fortrolighedserklæring for at kunne modtage udbudsmaterialet.
I relation til punkt IV.3.6) bemærkes det, at licensbetingelser og tekniske specifikationer godt må fremgå på engelsk.
I relation til punkt III.3.2) skal der ikke oplyses navn på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen som led i prækvalifikationsfasen. Der vil blive stillet krav herom ifm. afgivelse af tilbud.
I relation til punkt IV.1.1) bemærkes det, at dette udbud gennemføres som et udbud med forhandling efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF, jf. artikel 26.
De ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud, vil modtage yderligere praktiske oplysninger om forhandlingsforløbet, herunder oplysninger om indgivelse af tilbud.
I relation til punkt IV.1.3) bemærkes, at Rigspolitiet under forhandlingsprocessen forbeholder sig ret til at shortliste, dvs. at reducere antallet af tilbudsgivere baseret på en evaluering af det indikative tilbud i overensstemmelse med tildelingskriterierne. Det bemærkes, at Rigspolitiet ikke er forpligtet til at oplyse tilbudsgiverne inden deadline for det indikative tilbud om shortlisting vil blive udført eller ej. Vær også opmærksom på, at shortlisting kan udføres før eller efter forhandlingsmøderne forud for udbuddet er der gennemført en teknisk dialog. Relevant materiale er tilgængelig i det ektroniske udbudssystem.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Mailadresse: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 70405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig på www.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

En ansøgers klage over ikke at være blevet udvalgt til prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i lov om Klagenævnet for Udbud, når underretningen er
ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.
Øvrige klager skal ifølge § 7, stk. 2, i Lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for
beslutningen;
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere/tilbudsgivere, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, (lov nr. 1564 af 15.12.2015) – tilgængelig på www.retsinformation.dk).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 6, stk. 4 i lov om Klagenævnet for Udbud. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i
standstill perioden, skal klageren tillige anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, i lov om Klagenævnet for Udbud.
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse fremgår af pkt. VI.4.1.
Klagenævnet for Udbuds egen vejledningstekst vedrørende klager er tilgængelig på den internet-adresse, der fremgår af pkt. VI.4.1.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
1.11.2019