29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 524500-2023

Submission deadline has been amended by:  584452-2023
30/08/2023    S166

Polska-Konstancin-Jeziorna: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2023/S 166-524500

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Adres pocztowy: ul. Warszawska 165
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 05-520
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Weber
E-mail: maciej.weber@pse.pl
Tel.: +48 516483105
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pse.pl/
Adres profilu nabywcy: https://przetargi.pse.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.pse.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://przetargi.pse.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

IV Umowa ramowa na opracowywanie części lub całości studiów wykonalności, projektów budowlanych oraz wykonawczych wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autors

Numer referencyjny: 2023/WNP-0262
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowywanie części lub całości studiów wykonalności, projektów budowlanych oraz wykonawczych wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.

Szacunkowa wartość zakresu wynosi: 14 709 000,00 zł netto w tym: Szacowany koszt prac projektowych: 13 359 000,00 zł; Szacowany koszt ustalenia granic: 1 350 000,00 zł.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 14 709 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac:

a) analiza geodezyjna materiałów źródłowych PZGiK,

b) pozyskanie mapy zasadniczej z ustalonymi granicami działek ewidencyjnych, ujawnionej

w zasobach PZGiK,

c) opracowanie MDCP,

d) aktualizacja MDCP,

e) opracowanie załączników graficznych, danych, wykazów, wkładu do wniosków o opinie

i uzgodnienia niezbędne do wniosku o Decyzję lokalizacyjną uzyskiwaną przez Zamawiającego,

f) opracowanie załączników mapowych do operatów szacunkowych, zlecanych przez Zamawiającego odrębnym trybem, wymaganych przy uzyskiwaniu prawa do nieruchomości,

g) opracowanie części lub całości studium wykonalności,

h) opracowanie warunków realizacji inwestycji,

i) opracowanie części lub całości projektów budowlanych oraz wykonawczych dla stacji lub linii elektroenergetycznych 400/220/110 kV,

j) opracowanie części lub całości projektów budowlanych lub wykonawczych przebudowy obiektów krzyżowanych lub zbliżonych do stacji lub linii elektroenergetycznych

400/220/110 kV,

k) pozyskanie wybranych decyzji, zgód, opinii, uzgodnień, pozwoleń lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa w celu zrealizowania określonej w OPZ do Umowy Wykonawczej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, w tym pozyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (rozbiórkę) lub zgód wodno-prawnych.

l) świadczenie usługi nadzoru autorskiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.

3. Każdorazowo, we wszystkich przypadkach, w których Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane. Powyższe oznacza, że wykonawca może zastosować rozwiązania opisane przez Zamawiającego „lub równoważne”.

4. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, pod warunkiem że Wykonawca udowodni

w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa

w art. 104-107 ustawy, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 14 709 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega, iż zakres zamówienia jest lub może być objęty dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Wymagania wynikające z dofinansowania zostaną określone (o ile będzie dotyczyło) w Opisie Przedmiotu Zamówienia do Umowy wykonawczej, stanowiącym Załącznik do SWZ-W.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ocena spełniania przez Wykonawców określonych przez Zamawiającego warunków będzie oparta na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie dokumentów określonych w części I SWZ.

Szczegółowe wymagania zostały zawarte w części I SWZ.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych zawarto w Rozdz. VIII części I SWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu w oparciu o podstawy wskazane w Rozdz. VI części I SWZ.

2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

a) Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatniego roku obrotowego (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż rok obrotowy, to w całym okresie prowadzenia działalności) osiągnął obrót* w wysokości, co najmniej 1 300 000,00 zł.

*Jako obrót Zamawiający przyjmuje sumę: przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) co najmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum) musi wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt. 2 ppkt 2.3. lit. a) Części I SWZ.

W przypadku polegania przez Wykonawcę na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innego podmiotu, z treści zobowiązania tego podmiotu musi wynikać spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt. 2 ppkt 2.3. lit. a) Części I SWZ. Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjałów dwóch lub większej liczby podmiotów w celu wykazania spełnienia tego warunku.

Wartości podane we właściwych dokumentach w walucie innej niż złoty polski należy przeliczyć wg średniego kursu danej waluty ogłoszonego przez NBP na dzień, na który prezentowane są dane, a jeśli dane są prezentowane za dany okres - na ostatni dzień tego okresu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ocena spełniania przez Wykonawców określonych przez Zamawiającego warunków będzie oparta na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie dokumentów określonych w części I SWZ. Szczegółowe wymagania zostały zawarte w części I SWZ. Wykaz podmiotowych środków dowodowych zawarto w Rozdz. VIII części I SWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu w oparciu o podstawy wskazane w Rozdz. VI części I SWZ.

2.Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

a)W okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał 2 odebrane projekty: budowlane lub wykonawcze (w ramach odrębnych umów z Inwestorem) każdy projekt obejmujący swoim zakresem co najmniej budowę lub przebudowę (modernizację) 2 pól o napięciu 110 kV lub wyższym, na rozdzielniach napowietrznych (AIS, tzn. Air Insulated Switchgear) prądu przemiennego na synchronicznym obszarze ENTSO-E Europy kontynentalnej sieci przesyłowej.

Projekt budowlany lub wykonawczy powinien być wykonany w oparciu o polską normę PN-EN 61936 -1 oraz PN-EN 50522 lub normę europejską EN 61936-1 oraz EN 50522, lub być „równoważny”, z uwzględnieniem, że jeżeli Wykonawca powołuje się na fakt wykonania projektu budowlanego lub wykonawczego „równoważnego”, tj. w oparciu o rozwiązania równoważne rozwiązaniom wynikającym z ww. norm, zobowiązany jest wówczas ten fakt wykazać Zamawiającemu w sposób i w formie nie budzących wątpliwości.

Za wykonanie projektu budowlanego lub wykonawczego, o którym mowa powyżej, uznane zostanie zaprojektowanie budowy lub przebudowy (modernizacji) pola obejmujące co najmniej (łącznie): wyłącznik, przekładnik prądowy i napięciowy (także kombinowany) oraz automatykę zabezpieczeniową.

W przypadku niżej wskazanych rozdzielni:

i.w układzie 3/2W – jako budowę, przebudowę (modernizację) pola rozumie się wykonanie co najmniej jednego mostka (bez uwzględniania mostka „środkowego”) w gałęzi wraz z odejściem dla linii lub (auto)transformatora lub dławika uwzględniającego dokonanie zabudowy co najmniej (łącznie): wyłącznika, przekładników prądowych i napięciowych (także kombinowanych) oraz automatyki zabezpieczeniowej.

ii.w układzie 2W – jako budowę, przebudowę (modernizację) pola rozumie się wykonanie co najmniej jednej gałęzi wraz z odejściem dla linii lub (auto)transformatora lub dławika uwzględniającego dokonanie zabudowy co najmniej (łącznie): wyłącznika, przekładników prądowych i napięciowych (także kombinowanych) oraz automatyki zabezpieczeniowej.

b)W okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał:

i. co najmniej jeden odebrany projekt: budowlany lub wykonawczy dla budowy linii/odcinka linii napowietrznej prądu przemiennego z przewodem OPGW, na synchronicznym obszarze ENTSO-E Europy kontynentalnej sieci o napięciu 110 kV lub wyższym o długości co najmniej 10km.

lub

ii. co najmniej jeden odebrany projekt: budowlany lub wykonawczy dla przebudowy (modernizacji) linii napowietrznej prądu przemiennego z przewodem OPGW, na synchronicznym obszarze ENTSO-E Europy kontynentalnej sieci przesyłowej o napięciu 110 kV lub wyższym o długości co najmniej 10km,

przy czym za budowę lub przebudowę (modernizację) zostanie uznane wykonanie zadania, w ramach którego zaprojektowano budowę/przebudowę/wymianę co najmniej:

-30 słupów wraz z fundamentami,

lub

-przewodów fazowych na długości linii 10 km.

Projekt budowlany lub wykonawczy powinien być wykonany w oparciu o polską normę PN-EN 50341 lub normę europejską EN-50341-1 lub być „równoważny” z uwzględnieniem, że jeżeli Wykonawca powołuje się na fakt wykonania projektu budowlanego lub wykonawczego „równoważnego” tj. w oparciu o rozwiązania równoważne rozwiązaniom wynikającym z ww. norm zobowiązany jest wówczas ten fakt wykazać Zamawiającemu w sposób i w formie nie budzących wątpliwości.

c)dysponuje osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – szczegółowe wymagania dot. osób, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zostały zawarte w Rozdz. VII, pkt 2 ppkt 2.4. lit. c) cz. I SWZ.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w:

1.1. art.108 ustawy Pzp.

1.2. art.109 ust.1 pkt 1-5 oraz 7-10 ustawy Pzp.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art.108 ust.1pkt 1 lit. h ustawy Pzp.

1.3. art.7 ust.1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

1.4. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zamawiający, stosownie do art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, odstępuje od żądania wniesienia wadium w celu zawarcia umowy ramowej.

2. Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w celu zawarcia umowy ramowej.

3. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca w toku postępowania prowadzonego w celu udzielenia zamówienia wykonawczego może być zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Szczegółowy sposób wniesienia (o ile będzie wymagane) określony zostanie w dokumencie SWZ-W przekazanym wraz z zaproszeniem do składania ofert szczegółowych.

4. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca w toku postępowania prowadzonego w celu udzielenia zamówienia wykonawczego może być zobowiązany do wadium. Szczegółowy sposób wniesienia (o ile będzie wymagane) określony zostanie w dokumencie SWZ-W przekazanym wraz z zaproszeniem do składania ofert szczegółowych.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Główne warunki finansowe zostały określone między innymi w paragrafie 5 części IV SWZ – Wzór umowy, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego https://przetargi.pse.pl.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo podpisane przez każdego z Wykonawców ustanawiających Pełnomocnika, podpisem, o którym mowa w Rozdz. IX Części I SWZ.

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie ze Wzorem nr 8 do Części III SWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zostały określone w części IV SWZ – wzór umowy, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego (https://przetargi.pse.pl).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 20
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/10/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/12/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/10/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Oferty złożone w formie elektronicznej zostaną odszyfrowanie i otwarte za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych określonych w Rozdz. VIII części I SWZ, m.in.:

1. Oświadczenie w formie Jednolitego Dokumentu, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), dostępnym na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: https://espd.uzp.gov.pl/.

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszych ofert wzywa Wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania procedury opisanej w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozdz. VIII części I SWZ (rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy), składa się w formie elektronicznej, tj. przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Zamawiający nie wyraża zgody na komunikowanie się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – (art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp).

6. Zgodnie z art. 442 ustawy, Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania Zamówienia wykonawczego.

7. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem:https://przetargi.pse.pl, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

8. Określenie w Sekcji II.2.7 ogłoszenia - okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów - 48 miesięcy = Umowa ramowa zawarta w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania zawarta będzie na czas określony tj. na okres 4 lat od dnia jej podpisania, lub do dnia, w którym łączna wartość wynagrodzenia wykonawców z którymi Zamawiający zawarł Umowy Wykonawcze osiągnie kwotę określoną w § 5 ust. 2 Umowy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.

9.Wskazana w sekcji IV. 1.3) liczba 20 jest wartością orientacyjną. W wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania, Zamawiający zawrze umowy ramowe z wszystkimi Wykonawcami, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a ich oferty nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający będzie udzielał zamówień będących przedmiotem umowy ramowej na podstawie art. 314 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

10. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w rozumieniu w art. 441 ustawy na etapie Zamówienia wykonawczego. W przypadku, gdy zgodnie z zapisami OPZ do Umowy Wykonawczej, przedmiot Umowy Wykonawczej obejmuje usługi objęte prawem opcji, Wykonawca w złożonej Ofercie określi stawkę godzinową za każdą godzinę świadczenia takiej usługi nie wyższą niż Stawka godzinowa z uwzględnieniem Waloryzacji oraz cenę maksymalną za świadczenie takiej usługi stanowiącą iloczyn stawki godzinowej i liczby godzin określonej w OPZ do Umowy Wykonawczej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy - odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie.

Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale IX przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień opisu potrzeb i wymagań, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia opisu potrzeb i wymagań na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/08/2023